Formularz zgłoszeniowy Gdański Realizm Magiczny. Konkurs

Komentarze

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy Gdański Realizm Magiczny. Konkurs
Formularz zgłoszeniowy
Gdański Realizm Magiczny. Konkurs fotograficzno-malarski
1. Imię i nazwisko autora:
2. Adres korespondencyjny:
3.
e-mail:
4. Telefon:
5. Tytuł(y) prac(y):
 .........................................................................................
 .........................................................................................
Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.)
Oświadczam, iż przesłane fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście oraz nie
naruszają praw autorskich osób trzecich. Oświadczam, iż treść przesłanych fotografii nie
narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie
chronionych.
Oświadczam również, iż przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe, wraz z
prawami zależnymi: do ich reprodukcji w wersji elektronicznej oraz na pocztówkach.
Miejscowość, data
Podpis
.............................................
...........................................