Co wtorek ogłoszenia PKP SA NIERUCHOMOŚCI

Komentarze

Transkrypt

Co wtorek ogłoszenia PKP SA NIERUCHOMOŚCI
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach KOMUNIKATY i na rp.pl i parkiet.com
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8, 61-875 POZNAŃ
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
WE WROCŁAWIU
UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W KATOWICACH
40-012 KATOWICE, UL. DWORCOWA 3
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
OGŁASZA PO RAZ DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ:
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 24, 25, 33/2, 26, 28,
29, 32/6, 38/4, 40, 31/5 obręb Żydowo oraz nr 1/1, 13, 11 obręb Gniezno
o łącznej pow. 40,0010 ha wraz z prawem własności
budynków i budowli byłej bazy kolejowej Gębarzewo
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 15 600 000,00 zł netto
Wadium: 1 560 000,00 zł
Postąpienie: 200 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Ogłaszającego, pokój 350.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 10.11.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Wadium przepada na rzecz PKP S.A. w przypadkach określonych
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie
przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu
zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami, tel. 61 63 35 791, 94 71 31 372; mail: [email protected],
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
WE WROCŁAWIU
UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW
OGŁASZA PO RAZ DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej we Wrocławiu, na którą składa się prawo
użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji nr działki 3/7
AM- 6 o pow. 9 861 m2 oraz 4/13 AM-6 o pow. 3 732 m2 w obrębie 0032Kuźniki (łączna pow. 13 593 m2) wraz z prawem własności zabudowy
Z uwagi na to, że dojazd do sprzedawanej nieruchomości jest możliwy poprzez
działkę gruntu nr 3/12 AM-6, obręb Kuźniki, będącą w użytkowaniu wieczystym
PKP S. A., ustanowiona zostanie odpłatna służebność przechodu i przejazdu
na rzecz nabywcy działek 3/7 i 4/13. W związku z tym przyszły nabywca
zobowiązany będzie do wpłacenia jednorazowej opłaty z tytułu ustanowienia
służebności w wysokości 19 446,00 zł netto. Do ceny zostanie doliczony podatek
VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Pomieszczenie o pow. 32,95 m2 znajdujące się w budynku oraz teren o pow. 40
m2 obciążone są umową najmu zawartą jest na czas nieoznaczony
z możliwością jej wypowiedzenia.
Ponieważ przez teren działek 3/7 i 4/13 przechodzą sieci telekomunikacyjne
i energetyczne, nabywca nieruchomości wyraża zgodę na ustanowienie nieodpłatnej
i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci PKP
Telekom Sp. z o.o. i PKP Energetyka Sp. z o.o. oraz ich następców prawnych.
Gminie przysługuje prawo pierwokupu działki 4/13.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 7 000 600,00 zł netto
Wadium: 700 060,00 zł
Postąpienie: 70 100,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.10.2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie
Ogłaszającego, pokój 300 (III piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 5.10.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie
przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu
zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl. Informacji na temat przetargu udziela Wydział
Marketingu i Obrotu Nieruchomościami, tel. 71 717 53 80.
nieruchomości położonej we Wrocławiu, na którą składa się
prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji nr
działki 4/27 AM- 6 o pow. 3 427 m2 oraz 4/24 AM-6 o pow. 11 032 m2
w obrębie 0032- Kuźniki (łączna pow. 14459 m2) wraz z prawem własności
znajdującej się na działce 4/24 zabudowy: budynku hali oraz udziału
wynoszącego 1/6 w prawie wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego
nr działki 4/22 AM-6, obręb 0032 - Kuźniki o pow. 1 877 m2
zabudowanej utwardzoną drogą dojazdową
Budynek znajdujący się na działce 4/24 nie posiada certyfikatu energetycznego.
Z uwagi na to, że dojazd do sprzedawanej nieruchomości jest możliwy poprzez
działkę gruntu nr 3/12 AM-6, obręb Kuźniki, będącą w użytkowaniu wieczystym
PKP S. A., ustanowiona zostanie odpłatna służebność przechodu i przejazdu
na rzecz nabywcy działek 4/24 i 4/27. W związku z tym przyszły nabywca
zobowiązany będzie do wpłacenia jednorazowej opłaty z tytułu ustanowienia
służebności w wysokości 19 446,00 zł netto. Do ceny zostanie doliczony podatek
VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Ponieważ przez teren działek 4/24 i 4/27 przechodzą sieci telekomunikacyjne
i energetyczne, nabywca nieruchomości wyraża zgodę na ustanowienie
nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebność przesyłu na rzecz właścicieli
sieci PKP Telekom Sp. z o.o. i PKP Energetyka Sp. z o.o. oraz ich następców
prawnych.
Gminie miejskiej Wrocław przysługuje prawo pierwokupu działki nr 4/27.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 9 600 000,00 zł netto
Wadium: 960 000,00 zł
Postąpienie: 96 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.10.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Ogłaszającego, pokój 300 (III piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 5.10.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie
przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu
zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl. Informacji na temat przetargu udziela Wydział
Marketingu i Obrotu Nieruchomościami, tel. 71 717 53 80.
nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Dworcowej, na którą składa się
prawo użytkowania wieczystego gruntu działek nr: 538/11, 538/12, 538/15,
538/18, 538/19, 538/20, 538/25, 538/26, łącznego obszaru 0,7751 ha,
obręb Ustka, wraz z prawem własności zabudowy
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Kontakt do Administratora pod nr telefonu (59) 728 15 74 lub 601 256 534.
Nieruchomość jest obciążona czynnymi umowami najmu, dzierżawy i umową
pobytową.
Nieruchomość będzie obciążona służebnościami przesyłu urządzeń
infrastruktury technicznej, stanowiących własność spółek Grupy PKP oraz
służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działek sąsiednich.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 750 000,00 zł netto
Wadium: 175 000,00 zł
Postąpienie: 10 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Ogłaszającego, pokój nr 226.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w materiałach przetargowych w terminie do dnia 16.10.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie
przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu
zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomosci.pl. Informacji na temat przetargu udziela Wydział
Marketingu i Obrotu Nieruchomościami w siedzibie Ogłaszającego, pokój nr 223,
tel. 601 692 937, sekretariat (58) 721 49 00, e-mail: [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W GDAŃSKU
80-958 GDAŃSK, UL. DYREKCYJNA 2-4
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Przemysłowej,
na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego
w ewidencji jako działki nr 386/162, 383/162, 270/163, 277/163, 392/163
i 1374/1, obręb 0002 Lipiny o łącznej pow. 1.6497 ha wraz z prawem
własności zabudowy znajdującej się na działce nr 277/163
Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 700 000,00 zł netto
Wadium: 170 000,00 zł
Postąpienie: 20 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 8.10.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Ogłaszającego, pok. 241, II p.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
przez Ogłaszającego w terminie do dnia 4.10.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie
przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu
zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomosci.pl. Bliższe informacje udzielane są w siedzibie
Ogłaszającego, pokój 249, II piętro, tel. (32) 710 62 28, gdzie można zakupić
komplet dokumentacji przetargowej za cenę 200,00 zł + należny podatek VAT.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W GDAŃSKU
UL. DYREKCYJNA 2-4 80-958 GDAŃSK
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w miejscowości Lidzbark przy ul. Leśniczówki 7,
powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie, na którą składa
się prawo użytkowania wieczystego działki nr 38 obręb 0002 Lidzbark 2
o pow. 0,1462 ha oraz prawa własności do budynku byłego ośrodka
wypoczynkowego zlokalizowanego na tej działce
o pow. użytkowej 1 021,00 m2
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 530 000,00 zł netto
Wadium: 153 000,00 zł Postąpienie: 15 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.10.2012 r. o godz. 11.00 w Biurze Oddziału
w Olsztynie przy ul. Marii Zientary-Malewskiej 24b w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto w terminie
do dnia 5.10.2012 r. oraz dostarczenie na adres: ul. Zientary-Malewskiej 24 B,
10-302 Olsztyn dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 i § 6
Regulaminu do przetargu.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Oferta jest wiążąca w terminie do dnia 31.03.2013 r.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie
przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu
zamieszczonego na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl. Informacji na temat przetargu, w tym
dotyczące numeru konta do wpłaty wadium, udziela Ogłaszający, Biuro
w Olsztynie (pok. 105, 117), tel. 89 677 54 04, 691 500 684; e-mail:
[email protected], [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
WE WROCŁAWIU
UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 96,
województwo dolnośląskie, na którą składa się
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu
oznaczonej w ewidencji nr 335/2 Obręb 0011- Kartuzy o pow. 7 063 m2
wraz z prawem własności zabudowy
UWAGA! Aby bezpośrednio przejść na stronę poszczególnej oferty, zrób zdjęcie odpowiedniego kodu swoim telefonem używając dowolnej aplikacji typu UPCODE, którą możesz za darmo pobrać z Internetu.
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony