Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich

Komentarze

Transkrypt

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich
Analiza finansowa ekonomicznej
kondycji na przykładzie polskich
instytucji
A. Dziadek, W. Król, P. Przezdzienk, K. Wysocka, A. Zoń
Wroclaw University of Economics
Streszczenie: Poniższy
raport
przedstawia
sposób
oceny
ekonomicznej
kondycji
przedsiębiorstwa, który opiera się na Modelu Zrównoważonego Rozwoju. Aby ocenić
kondycję finansową wyliczono wskaźnik FHI, którego głównymi składowymi są: płynność,
wypłacalność i elastyczność oraz ramy czasowe. Wykonane obliczenia, wykorzystujące dane
zawarte w sprawozdaniach finansowych, obrazują efektywność działań podejmowanych przez
trzy różne instytucje w celu poprawienia ich kondycji finansowej na przestrzeni trzech lat.
Dokonano analizy i interpretacji sytuacji finansowych przedsiębiorstw na podstawie
obliczonych wskaźników.
Słowa kluczowe: wskaźnik FHI, kondycja finansowa, płynność, wypłacalność, elastyczność
Financial analysis of economic health - Polish entities case
Summary: This report shows the way of assessing the financial health of organization based
on the financial sustainability model. FHI indicator was calculated to evaluate the financial
health. Its main components are: liquidity, solvency, flexibility and timeframe. The
calculations, using data contained in the financial statements, illustrate the effectiveness of the
actions taken by three different institutions in order to improve their financial health over
three years. The analysis and interpretation of the financial situation of enterprises and their
financial health is based on the calculated indicators.
Keywords: FHI indicator, financial health, liquidity, solvency, flexibility
Kod JEL: A10, G21, G30, L31
Recenzent 1: R. Tyrlicz
http://figshare.com/articles/Refleksje_na_temat_pracy_Analiza_finansowa_ekonomicznej_ko
ndycji_na_przyk_adzie_polskich_instytucji_autorstwa_A_Dziadek_W_Kr_l_P_Przezdzienk_
K_Wysocka_A_Zo_/877911
Recenzent 2: A. Główka
http://figshare.com/articles/Refleksje_na_temat_pracy_Analiza_finansowa_ekonomicznej_ko
ndycji_na_przyk_adzie_polskich_instytucji_autorstwa_A_Dziadek_W_Kr_l_P_Przezdzienk_
K_Wysocka_A_Zo_/877106
Wstęp
Jednym z podstawowych elementów kształtujących obraz przedsiębiorstwa jest jego kondycja
finansowa definiowana jako zdolność do kontynuowania działalności przez organizację. Jak
twierdzi Siemińska, umiejętność przeprowadzenia właściwej merytorycznie i metodycznie
oceny kondycji finansowej firmy jest jedną z najważniejszych i najistotniejszych przesłanek
nowoczesnego zarządzania. Do najważniejszych miar kondycji finansowej należą te, które
uwzględniają ramy czasowe.
Zietlow w swoim artykule rozróżnia trzy miary stanowiące kluczowe elementy Modelu
Zrównoważonego Rozwoju – wypłacalność, płynność i elastyczność finansową. Wzajemne
uzupełnianie się wskaźników daje pełny obraz kondycji finansowej spółki.
Celem naszej pracy jest analiza finansowa ekonomicznej kondycji trzech przedsiębiorstw z
różnych dziedzin gospodarki w oparciu o Model Zrównoważonego Rozwoju finansowego.
Pierwszą z nich jest organizacja pożytku publicznego, która pomaga dzieciom
niepełnosprawnym i chorym. Kolejna należy do grona instytucji finansowych. Trzecią i
ostatnią jest przedsiębiorstwo produkcyjne branży odzieżowej.
Głównym powodem wyboru fundacji do analizy był szczytny cel ich działalności. Przy
pozostałych dwóch instytucjach kierowano się preferencjami osobistymi, wiążącymi się z
korzystaniem z oferowanych usług. Ponadto istotna okazała się także dostępność danych
potrzebnych do przeprowadzenia analizy.
Treść pracy
Pierwszą z analizowanych instytucji jest organizacja non-profit, której głównym źródłem
finansowania jest odpis 1% podatku dochodowego..Przedsięwzięcia fundacji nie wyłamują się
poza standardową działalność organizacji charytatywnych. Badanie wykazało, że okresy
wpływów gotówki są trudne do przewidzenia, a koszty mają tendencję wzrostową, co
spowodowane jest zwiększającą się liczbą podopiecznych. Zysk przed opodatkowaniem
wykazuje umiarkowaną sezonowość. W analizowanym okresie fundacja nie posiada
zobowiązań długoterminowych, natomiast krótkoterminowe są niskie. Według ankietowanego
działalność jest umiarkowanie mieszana. Fundacja ceni sobie stabilność kadr zarządczych,
jednakże w przypadku wolontariuszy występuje duża rotacja.
Kolejna z badanych instytucji to bank komercyjny, który oferuje pełen zakres usług
bankowych. Bank prezentuje szeroką ofertę, jednak wypada słabo na tle konkurencji.
Wahania na rynku finansowym, szczególnie w czasach kryzysu powodują dużą zmienność
przychodów i kosztów instytucji finansowych co potwierdzają informacje zawarte na stronie
dibre.pl .Według ankietowanej dochód przed opodatkowaniem jest zmienny. Respondentka
stwierdziła, że bank
w zakresie polityki należności i zapasów nie różni się bardzo od
konkurencji, jednakże utrzymuje znacznie wyższe rezerwy (ze względu na wielkość), zdając
sobie sprawę z tego, iż zasoby kapitałowe powinny buforować nie tylko pokrywanie strat
operacyjnych występujących w normalnych warunkach, ale także skutki spiętrzania strat w
okresach pogorszenia koniunktury. Marcinek w swojej pracy zaznacza, że wysokie rezerwy
oraz fundusze własne powodują wzrost odporności na zagrożenia związane z ryzykiem
kredytowym.
Ostatnią instytucją poddaną analizie jest firma produkcyjna branży odzieżowej. Produkty
firmy różnią się znacząco od produktów rynkowych. Zgodnie z odpowiedziami ankietowanej
przychody ze sprzedaży i koszty mają charakter umiarkowanie sezonowy. Wpływy kształtują
się na podobnym poziomie przez cały rok, jednakże ich nieznaczny wzrost obserwuje się w
okresach przedświątecznych. Koszty wzrastają wraz z pojawieniem się nowej kolekcji (ma to
związek z pojawieniem się kosztów około produkcyjnych o których czytamy u Hamrola).
Ankietowana twierdzi, że spółka dobrze wypada na tle sektora, potwierdzają to też informacje
prezentowane na portalu lista500.polityka.pl. Suma bilansowa i aktywa trwałe firmy są
nieznacznie większe niż u konkurencji. Biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych osób oraz
roczne przychody ze sprzedaży możemy stwierdzić, że jest jedną z dominujących spółek na
rynku. Według badania wskaźnik obrotu kapitału pracującego zbliżony jest do sektorowego.
Stabilność kadr w przedsiębiorstwie nie jest istotna, a pracownicy są wynagradzani
przeciętnie i podobnie jak u konkurencji. Zgodnie z odpowiedzią respondentki wskaźnik
konwersji zapasów kształtuje się na podobnym poziomie do sektora i nie charakteryzuje się
sezonowością.
Zieltow zaprezentował nowe podejście do kondycji finansowej, wskazując 4 idee ujęte na
poniższym rysunku.
Rysunek 1. Ideały modelu FHI
Model FHI
powinien określać ramy, które pozwolą zakwalifikować różnie
rozumianą siłę finansową w jedną spójną wartość wskaźnika
łączy różne horyzonty czasowe, bazuje na dynamicznie zmieniającym
się środowisku, modelach biznesu oraz ograniczeniach finansowych,
z którymi spotykają się organizacje
powinien postrzegać kondycję finansową z różnych perspektyw dobrze prosperujące organizacje wykorzystują strategie finansowe
wynikające z czynników organizacyjnych tj. reputacja, wielkość oraz
zaangażowanie ludzi
bazuje na pozytywnym przekazie informacji, nie pokazuje zagrożeń,
a siły i szanse organizacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Zietlow, A Financial Health Index for Achieving Financial Sustainability.
Zarządzający organizacją mogą wykorzystywać model do strategicznego planowania,
rozwojów polityki finansowej i prezentacji wyników. Głównymi składowymi modelu są
wypłacalność, płynność i elastyczność. Wypłacalność jest definiowana jako stopień w jakim
wartość aktywów obrotowych przewyższa wartość zobowiązań krótkoterminowych.
Płynność, według Kusaka, odnosi się do posiadania wystarczających środków finansowych
do pokrycia zobowiązania bez ponoszenia dodatkowych kosztów i obejmuje gotówkę i
krótkoterminowe papiery wartościowe, środki dostępne w banku oraz krótkoterminowe
nadwyżki. Elastyczność finansowa, w pracy Krupińskiego, obejmuje zdolność do
wykorzystania środków takich jak dotacje, granty, pożyczki w celu finansowania
strategicznych inicjatyw.
Kategoria ogólna
1) Logarytm Naturalny Wieku
Jak piszą Okten i Weisbrod, z biegiem czasu długość życia organizacji rośnie, co wiąże się ze
wzrostem reputacji, ukazując ją jako bardziej godną zaufania.
Tabela 1. Logarytm Naturalny Wieku
#1 - Natural Logarithm of Age
2010
2,48491
2,19722
2,70805
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2011
2,56495
2,30259
2,77259
2012
2,63906
2,39790
2,83321
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
2) Logarytm Naturalny Wielkości
Wzrost tego parametru odzwierciedla dostęp firmy do rynku kapitałowego, co skutkuje
spadkiem ryzyka finansowego oraz większą elastycznością. Jak piszą Szper i Prakash,
wskaźnik ten wzmacnia markę organizacji oraz zdolność pozyskiwania kapitału. Jego wzrost
może być również kojarzony z pozytywną ekspansją na główne przychody.
Tabela 2. Logarytm Naturalny Wielkości
#2 - Natural Logarithm of Size
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2010
2011
2012
11,75142 11,96338 12,1329
15,54083 15,63818 15,71111
14,72984 14,90358 15,18242
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
3) Indeks Niestabilności Aktywów
Na przestrzeni badanych lat zanotowano spadek wartości tego wskaźnika, co według Hamrola
można zinterpretować jako zmniejszenie ryzyka finansowego organizacji.
Tabela 3. Indeks Niestabilności Aktywów
#3 - Asset Instability Index
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2010
2011
2012
5272,283 4676,327 4693,319
5659424 5343055 5305345
186821,5 178086,3 169768,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
Największy spadek (o 10%) odnotowała organizacja non-profit. Poniższe wykresy wskazują
ponadto na stabilny wzrost wielkości aktywów w ostatnich latach działalności.
Wykres 1. Rozmiar aktywów ogółem fundacji
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
Wykres 2. Rozmiar aktywów ogółem instytucji finansowej
90000000
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
Wykres 3. Rozmiar aktywów ogółem przedsiębiorstwa
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
Do określenia podwyniku ogólnego dla poszczególnych firm użyto następujących wag:
Na tej podstawie otrzymano następujące podwyniki:
Tabela 4. Podwynik ogólny
GENERAL SUBSCORE
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2010
2011
2012
7,044445 7,284637 7,439992
7,818412 7,985399 8,128983
8,059089 8,205833 8,381947
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych .
Jak widać z powyższych obliczeń wszystkie 3 firmy odnotowały jego wzrost.
Kategoria natychmiastowa
4) Wskaźnik Wystarczalności Rezerw Gotówki
Wskaźnik ten przedstawia relację środków do wydatków pieniężnych. W przypadku
organizacji non-profit oraz przedsiębiorstwa zauważalny jest brak zdolności do pokrywania
tych wydatków gotówką. Instytucja finansowa posiada w każdym roku nadwyżkę środków
pieniężnych nad tymi wydatkami. Można zauważyć, że na przestrzeni badanych lat w
przypadku organizacji non-profit oraz przedsiębiorstwa miara utrzymywała się na stabilnym
poziomie, jedynie instytucja finansowa odniosła spadek w 2011 roku.
Tabela 5. Wskaźnik Wystarczalności Rezerw Gotówki
#4 - Cash Reserve Sufficiency Ratio
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2010
2011
2012
0,74924 0,74939 0,74871
1,64168 1,23754 2,0472
0,7753 0,77226 0,76916
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
5) Zmodyfikowany Wskaźnik Płynności
Organizacja wykazała nieznaczny wzrost wypłacalności.
Tabela 6. Zmodyfikowany Wskaźnik Płynności
#5 - Modified Cash Ratio
2010
2011
2012
0,00039 0,00038 0,00038
0,00656 -0,0165 0,04754
-0,1459 -0,1734 -0,1855
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
6) Wskaźnik Płynności Lambda
Wskaźnik Lambda porównuje płynne zasoby ze stopniem zmienności przepływów
operacyjnych. Jak pisze Zietlow, ponad trzykrotny wzrost tego wskaźnika dla badanej
organizacji non-profit znacznie zabezpiecza jej płynność. W przypadku instytucji wystąpiły
nieznaczne wahania. Przedsiębiorstwo produkcyjne zachowało stabilny wzrost.
Tabela 7. Wskaźnik Płynności Lambda
#6 - Target Liquidity Lambda
2010
2011
2012
2,21506 4,05881 9,30133
9,61036 8,57115 9,19674
1,64939 1,86348 2,55152
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
7) Wskaźnik płynności bieżącej
Jak pisze Zieltow (Zieltow i Seidner, Cash & Investment Management for Nonprofit
Organizations, 2007) wskaźnik pozwala zapewnić, że stałe finansowe wypływy są
odpowiednio
pokryte
przez
nieograniczone
i
czasowo-ograniczone
inwestycje
krótkoterminowe i środki pieniężne. Wartość wskaźnika znacznie spadła, jednak dalej zostaje
na bardzo wysokim poziomie w przypadku organizacji. Może to być obrazem lepszej
efektywności w działalności organizacji. W przypadku pozostałych badanych firm wskaźnik
utrzymuje się na zdecydowanie niższym poziomie, poniżej 1.
Tabela 8. Wskaźnik Bieżącej Płynności
#7 - Current Liquidity Index
2010
2011
2012
180,364 77,8738 66,5211
0,35767 0,39669 0,23295
0,95252 0,54539 0,50623
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
Do podsumowania podwyniku natychmiastowego przyjęto kolejno wagi dla wskaźników:
W ostatnim okresie spółka wykazała się znaczną poprawą podwyniku natychmiastowego,
uzyskując jego górną granicę w roku 2012.
Tabela 9. Podwynik natychmiastowy
IMMEDIATE-TERM SUBSCORE
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2010
2011
2012
4,40297 5,0742
10
7,59865 6,2527 8,32799
5,97194 6,24532 8,71874
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
Kategoria krótkoterminowa
8) Wskaźnik Przepływów Gotówki z Działalności Operacyjnej
Zdolność do pokrywania bieżących zobowiązań dodatnimi przepływami operacyjnymi w
fundacji została utrzymana na wysokim poziomie. Jedynie instytucja utraciła ją,
doprowadzając do ujemnego wyniku.
Tabela 10. Wskaźnik Przepływów Gotówki z Działalności Operacyjnej
#8 - Operating Cash Flow Ratio
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2010
2011
2012
44,2565 60,7807 46,5441
0,00171 0,0261 -0,038
0,41723 0,30362 0,49325
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
9) Wskaźnik aktywów
Żadna z badanych spółek nie odnotowała spadku wskaźnika. Nie ulegał on większym
wahaniom, w związku z tym jego wysokość mówi o dobrym poziomie wypłacalności.
Tabela 11.Wskaźnik Aktywów
#9 - Asset Ratio
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2010
2011
2012
0,79766 0,71706 0,75906
0,35782 0,38679 0,42048
0,54317 0,57841 0,58514
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
10) Współczynnik Kosztów Administracyjnych
W przypadku organizacji i przedsiębiorstwa koszty administracyjne mają nieznaczne udział w
strukturze kosztów ogółem. Ich ograniczenie nie będzie więc miało większego wpływu na
poprawę efektywności finansowej. Instytucja finansowa może w dużej mierze zarządzać
efektywnością finansową poprzez redukcję kosztów administracyjnych.
Tabela 12. Współczynnik Kosztów Administracyjnych
#10 - Administrative Expense Ratio
2010
2011
2012
Organizacja non profit
0,03254 0,03447 0,0367
Instytucja finansowa
0,91962 0,88062 0,81201
Przedsiębiorstwo produkcyjne
0,03977 0,05773 0,07017
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
Wagi wybrane do obliczenia podwyniku krótkoterminowego to kolejno:
Tabela 13. Podwynik krótkoterminowy
SHORT-TERM SUBSCORE
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2010
2011
2012
7,57862 8,43101 7,59181
7,64734 7,56652 7,25598
5,97761 5,85606 6,9297
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
Ten komponent kondycji finansowej ulegał niewielkim zmianom.
Kategoria średnioterminowa
11) Nadwyżka Netto
Jak pisze Robinson, nadwyżka jest wielkością zmian aktywów netto. Firmy wykazały się
znaczącym wzrostem aktywów netto. W związku z wygenerowaną nadwyżką mają
możliwość przetrwania i dalszego rozwoju.
Tabela 14. Wskaźnik Nadwyżki Netto
#11 - Net Surplus
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2010
2011
2012
33808,6 46061,1 49294,4
829645 938331 1912607
81774,1 187006 389429
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
12) Wskaźnik Udziału
Przychody z darowizn stanowią prawie całość przychodów ogółem. Jak pisze Zietlow, stan
ten może stwarzać problemy dla firmy charakteryzujące się mniejszą przewidywalnością
strumienia środków niezbędnego do pokrycia kosztów.
Tabela 15. Wskaźnik Udziału
#12 - Contribution Ratio
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2010
0,95606
0
0,00017
2011
2012
0,95411668 0,94934
0
0
0,0000
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
13) Wskaźnik Samofinansowania
Organizacja charakteryzuje się efektywną działalnością inwestycyjną (znaczny wzrost
wydatków
inwestycyjnych),
jednakże
utrzymuje
bezpieczny
stosunek
przepływów
operacyjnych do wydatków inwestycyjnych, co nie zagraża jej sytuacji finansowej. Jedynie
instytucja finansowa znajduje się w obliczu zagrożonej sytuacji finansowej ze względu na
bardzo niski stan wskaźnika w 2012 roku, który spadł aż o 80%.
Tabela 16.Wskaźnik Samofinansowania
#13 - Self-Financing Ratio
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2010
2011
2012
5,19412 2,57024 1,01516
0,94403 0,39645 0,18207
0,90916 5,85328 4,46165
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
14) Wskaźnik Zadłużenia Finansowego
Instytucja finansowa może wykazać się wysoką wartością tego wskaźnika. W jej przypadku
finansowanie kapitałem obcym stanowi niemalże 90% aktywów netto.
Tabela 17. Wskaźnik Zadłużenia Finansowego
#14 - Financial Debt Ratio
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2010
2011
2012
0,00634 0,00523 0,00533
0,88007 0,88052 0,85585
0,41505 0,38549 0,34528
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
15) Wskaźnik Kosztów Pozyskiwania Funduszy
Trussel i Parsons zwracają uwagę na porównanie uzyskanych funduszy z przeznaczonymi na
to kosztami. W przypadku tego wskaźnika możemy go interpretować tylko dla fundacji i
został on utrzymany na relatywnie niskim poziomie. Za niewielkim wzrostem kosztów
pozyskiwania funduszy poszedł znaczny wzrostu uzyskiwanego wsparcia.
Tabela 18. Wskaźnik Kosztów Pozyskiwania Funduszy
#15 - Fundraising Cost Ratio
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2010
2011
2012
0,05341 0,04401 0,03844
0
0
0
0
0
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
Przy obliczaniu podwyniku średnioterminowego przyjęto wagi:
Tabela 19. Podwynik średnioterminowy
MEDIUM-TERM SUBSCORE
Organizacja non profit
Instytucja finansowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne
2010
2011
2012
8,6947 3,59437 0,53704
4,27613 3,72352 8,21549
0,61508 8,19594 6,39135
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
Podwynik średnioterminowy uległ znacznemu pogorszeniu, bo aż o 94% w przypadku
fundacji. Można to wytłumaczyć bardzo dużym wzrostem nakładów inwestycyjnych.
Natomiast instytucja finansowa i przedsiębiorstwo produkcyjne odnotowały bardzo duże
wzrosty.
FHI
Wszystkie omówione wskaźniki tworzą obraz kondycji finansowej w oparciu o model
zrównoważonego rozwoju. Kalkulacja Indeksu FHI w latach 2010-2012 pozwala na
zobrazowanie kondycji finansowej.
Wyniki osiągane przez FHI uległy poprawie, każda spółka osiągnęła jego wzrost, nie
wykazują żadnych niepokojących oznak braku kondycji finansowej. W przypadku organizacji
i instytucji wartość ta poprawiła się o ponad 10%, natomiast największą poprawę kondycji
finansowej osiągnęło przedsiębiorstwo, bo aż na poziomie ponad 50%.
Tabela 20. FHI
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
Zakończenie
Poprawne oraz rzetelne obliczenie wielkości miernika kondycji finansowej ma kluczowe
znaczenie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
Celem pracy była analiza ekonomicznej kondycji trzech przedsiębiorstw w oparciu o Model
Zrównoważonego Rozwoju Finansowego. Cel ten został zrealizowany: wykonano obliczenia
na podstawie danych finansowych firm, przeprowadzono interpretacje otrzymanych wyników
a także dokonano analizy kondycji finansowej trzech wybranych przedsiębiorstw.
Co prawda istnieją sposoby manipulowania wartością FHI, ale bez wątpienia manipulacje te
nie przyniosą żadnych pozytywnych rezultatów w długim horyzoncie czasu. Jednostka
gospodarcza powinna skupić się na zwiększaniu FHI poprzez działania dążące do polepszenia
czterech składowych tego wskaźnika. Według Szczepankowskiego, aby firmy mogły pozostać
konkurencyjne na rynku powinny cechować się zarządzaniem o wysokiej jakości oraz
szybkością w podejmowaniu decyzji. W związku z tym niezbędna jest głęboka analiza
kondycji finansowej firm. Dopiero wtedy zarządzanie firmą jest efektywne i kompleksowe, a
osiąganie wyniki finansowe są satysfakcjonujące.
Bibliografia
1. Ewa Siemińska, Finansowa Kondycja Firmy metody pomiaru i oceny, POLTEX,
Warszawa, (2003), ISBN 83-88840-46-0
2. Aleksander Kusak, Płynność finansowa: analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe
Wydziału Zarządzania UW, Warszawa (2006), ISBN 83-89069-77-6
3. Rafał
Krupiński,
Elastyczność
organizacji,
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Ekonomicznego, Wrocław (2008), ISBN 978-83-7011-909-6
4. John Zietlow, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial
Sustainability (2012), http://ssrn.com/abstract=2049022 (ostatni dostęp: 13 listopada
2013)
5. John Zietlow, Alan Seidner, Cash & investment management for nonprofit
organizations (2007), Hoboken, wyd. John Wiley & Sons, ISBN 978-0-471-74165-7
6. John Zietlow, Jo Ann Hankin, Alan Seidner, Financial management for nonprofit
organizations: policies and practices (2007), Hoboken, wyd. John Wiley & Sons,
ISBN 978-0-471-74166-4
7. Rebecca Szper, Aseem Prakash, Charity Watchdogs and the Limits of InformationBased
Regulation
(2011),
http://faculty.washington.edu/aseem/charitywatchdogs.pdf
Voluntas,
(ostatni
dostęp:
28
listopada 2013)
8. Robinson, C. "A Study of the Financial Statement Ratios of Member Organizations of
the Evangelical Council for Financial Accountability." Master’s Thesis, University of
San Francisco, December 1989.
9. Trussel, J.M., Parsons, Linda M. "Financial Reporting Factors Affecting Donations to
Charitable Organizations." In P.M.J. Reckers (ed.), Advances in Accounting. 2008,
23, 263-285.
10. Okten, C., Weisbrod, B.A. “Determinants of Donations in Private Nonprofit Markets.”
Journal of Public Economics, 2000, 75(2), 255-272.
11. Krzysztof
Marcinek,
Finansowa
ocena
przedsięwzięć
inwestycyjnych
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach, Katowice (2004), ISBN 87-7246-122-8
12. Piotr Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN,
Warszawa (2007), ISBN 978-83-01-14961-1
13. Mirosław Hamrol, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań (2010), ISBN 978-83-7417-454-1
14. http://www.lista500.polityka.pl
15. http://www.dibre.pl