Dorosłym być - uczniowie

Komentarze

Transkrypt

Dorosłym być - uczniowie
Dorosłym być…
Opracowała:
mgr Agata Grochowiecka
Prawda czy fałsz?
Sprawdź swoją wiedzę:
1.
Ktoś, kto ma silną wolę nigdy się nie uzaleŜni?
2.
UzaleŜnienie to choroba, którą się leczy w specjalnych
ośrodkach?
3.
Ludzie uzaleŜnieni, to ludzie z „marginesu społecznego”
– bezdomni, bezrobotni, biedni?
4.
Dzieci i młodzieŜ szybciej niŜ dorośli uzaleŜniają się?
5.
Piwo nie zawiera prawdziwego alkoholu?
6.
Papierosy szkodzą nie tylko palaczowi, ale równieŜ
osobom wokół?
7.
ZaŜywanie małych ilości narkotyków jest nieszkodliwe?
Prawidłowe odpowiedzi to:
1. Fałsz.
2. Prawda.
3. Fałsz.
4. Prawda.
5. Fałsz.
6. Prawda.
7. Fałsz.
UśYWANIE
NADUśYWANIE
UZALEśNIENIE
UŜywanie:
korzystanie z urządzeń, wykonywanie
określonych czynności lub zaŜywanie
substancji itd. zgodnie z ich przeznaczeniem
i w niewielkich ilościach
- nie wykraczanie poza przyjęte normy
i zasady.
NaduŜywanie:
korzystanie z urządzeń, wykonywanie
określonych czynności lub zaŜywanie
substancji itd., coraz częściej
i w większych dawkach, mimo świadomości
o szkodliwych skutkach (np. zaniedbanie
obowiązków).
UzaleŜnienie:
utrata kontroli nad daną czynnością, mimo
szkodliwych konsekwencji
(np. problemów zdrowotnych, utraty pracy,
kłopotów finansowych). Potrzeba coraz
większych i częstszych dawek w celu
„normalnego” funkcjonowania, a nawet
przeŜycia. Przy próbach odstawienia objawy
abstynencji.
Błędne koło…
Trudna sytuacja
stres
Niska samoocena
Niskie poczucie wartości
Próba odreagowania przez
papieros/alkohol/narkotyk…
Powrót do rzeczywistości
Brak zmian
Dziękuję, nie palę…
Ok. 1,3 miliarda ludzi na świecie pali papierosy!
Ok. 9 milionów Polaków to nałogowi palacze!
Co roku ok. 5 milionów ludzi umiera z powodu
chorób wywołanych przez palenie tytoniu!!
70% palaczy chciałoby zerwać z nałogiem !
Dym tytoniowy zawiera ok. 4000 substancji chemicznych.
Ponad 40 z nich jest rakotwórczych!!
ACETON
KADM
NIKOTYNA
DDT
TLENEK
WĘGLA
ARSEN
PIREN
METANOL
CYJANOWODÓR
CIAŁA SMOŁOWATE
KWASY
Ile kosztuje palenie papierosów
1 miesiąc – ok. 250 zł
6 miesięcy – ok. 1600 zł
1 rok – ok. 3200 zł
5 lat – ok. 16400 zł
10 lat – ok. 32850 zł
???
Dziś niepalenie jest trendy!
Dziękuję, nie piję…
Wpływ alkoholu na organizm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Osłabienie centralnego układu nerwowego.
Nieodwracalne zniszczenie mózgu.
Osłabienie, a następnie uszkodzenie mięśnia sercowego.
Anemia.
Stany zapalne Ŝołądka. Zapalenie jelita, trzustki. Choroba
wrzodowa.
Zwiększone ryzyko nowotworu przełyku.
Uszkodzenie wątroby (marskość, nowotwór).
Niewydolność nerek.
Ogólne wyniszczenie organizmu spowodowane zmniejszonym
wchłanianiem substancji odŜywczych.
Problemy osób uzaleŜnionych
zaburzenia Ŝycia
rodzinnego
problemy finansowe
(82%)
problemy w
kontaktach z ludźmi
(94%)
(84%)
przemoc wobec bliskich
(57%)
problemy z prawem
(51%)
Sygnały ostrzegawcze
gdy ktoś pije mimo szkód spowodowanych przez picie
gdy ktoś jednorazowo wypija większe ilości alkoholu
gdy ktoś codziennie wypija więcej niŜ 20 gr alkoholu lub gdy zaczyna dzień od
picia
gdy ktoś uŜywa alkoholu do usuwania przykrych skutków poprzedniego picia
gdy ktoś uŜywa alkoholu z powodu zmęczenia, smutku, dolegliwości fizycznych,
poczucia winy itp.
gdy ktoś zaniedbuje obowiązki i zadania z powodu picia
gdy ktoś ma problemy z przypomnieniem dnia poprzedniego (co ma związek z
piciem)
gdy ktoś kieruje motocyklem, samochodem pod wpływem alkoholu
gdy ktoś reaguje rozdraŜnieniem w sytuacjach utrudniających kontakt z alkoholem
gdy ktoś dostaje od innych sygnały sugerujące ograniczenie lub powstrzymanie się
od picia
116-111
(telefon zaufania dla dzieci i młodzieŜy, bezpłatny)
0-801-120-002
(tzw. Niebieska Linia – przemoc w rodzinie)
Dziękuję, nie biorę…
NARKOTYKI
TO SUBSTANCJE, KTÓRE BEZPOŚREDNIO WPŁYWAJĄ
NA PRACĘ UKŁADU NERWOWEGO. SĄ WŚRÓD NICH
TAKIE, KTÓRE POBUDZAJĄ, USPOKAJAJĄ,
USYPIAJĄ…
!!!
WSZYSTKIE PROWADZĄ DO UZALEśNIENIA
Konsekwencje uŜywania…
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
uzaleŜnienie fizyczne i psychiczne
obniŜenie odporności
konflikty z bliskimi, zerwanie więzi z rodziną, znajomymi
halucynacje
problemy z myśleniem
zaburzenia emocjonalne – smutek, lęki, depresja…
problemy z prawem
HIV
AIDS
NARKOTYKI = ŚMIERĆ
Gdzie szukać pomocy?
116-111
(telefon zaufania dla młodzieŜy, bezpłatny)
(32) 209-11-81
Katowice, ul. Powstańców 31
0-801-199-990
(Ogólnopolski Telefon Zaufania – narkotyki,
narkomania, codziennie 16:00-20:00)