computerland sa

Komentarze

Transkrypt

computerland sa
COMPUTERLAND S.A.
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRESY 3 MIESIĘCZNE ZAKOŃCZONE
30 WRZEŚNIA 2005 i 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU
SPORZĄDZONE WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
Global Reports LLC
Spis treści
Komentarz Zarządu do sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2005 roku
3
Śródroczny skonsolidowany bilans
6
Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat
6
Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
7
Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
8
Noty do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
9
-2-
Global Reports LLC
Grupa ComputerLand SA
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005r.
(wszystkie dane w tys. zł chyba, że zaznaczono inaczej)
Komentarz Zarządu do sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2005 roku
W III kwartale 2005 roku Grupa ComputerLand zanotowała wzrost przychodów a zysk
operacyjny i netto utrzymały się na stabilnym poziomie. Przychody wyniosły ponad
183 miliony złotych, zysk operacyjny 8,4 mln, a zysk netto 3,6 mln złotych. Jednocześnie
Grupa zakończyła kwartał z najwyższym w historii portfelem zamówień, który wyniósł
ponad 400 milionów złotych.
Przychody
Zysk na działalności
Operacyjnej
Zysk netto
I kwartał 2005
II kwartał 2005
III kwartał 2005
152.762
159.055
183 873
8.059
3.472
8.335
3.960
8 398
3 602
Wielkość portfela zamówień oraz blisko 500 mln przychodów osiągnięte narastająco przez trzy
kwartały, pozwalają na podtrzymanie stanowiska dotyczącego realizacji prognozy ogłoszonej 19
października 2005 roku. Zarząd ComputerLand S.A. podał wtedy do publicznej wiadomości
prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej za cały 2005 rok. Zarząd
prognozuje przychody na poziomie ponad 800 milionów złotych, a zysk netto na poziomie ponad
20 mln złotych. Planowana wielkość rocznych przychodów oznacza, że Grupa osiągnie najwyższy
poziom sprzedaży w 14 - letniej historii Spółki. Natomiast prognozowany zysk netto ma szansę
wzrosnąć o ponad 60% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w roku 2004 (12,3 mln złotych wg
standardów MSSF). Jednocześnie Grupa w 4 kwartale 2005 roku zanotuje najwyższe kwartalne
przychody w historii (około 300 mln złotych).
III kwartał 2004 III kwartał 2005
Przychody
Zysk na działalności
Operacyjnej
Zysk netto
Zmiany
160.258
183.873
14,7%
9.452
4.530
8.398
3.602
(11,2%)
(20,5%)
Wzrost liczby podpisanych umów, większy portfel zamówień.
W trzecim kwartale 2005 roku Grupa zanotowała wyraźny wzrost liczby podpisanych umów, co
przełożyło się na wysokość portfela zamówień, który wyniósł na koniec III kwartału ponad
400 milionów złotych. Grupa podpisała nowe kontrakty głównie z Klientami sektora publicznego,
a także bankowo-finansowego. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
Umowę z Ministerstwem Gospodarki i Pracy Umowę na utrzymanie i rozwój Oprogramowania
aplikacyjnego PULS w ramach Systemu Informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia
SYRIUSZ. Na mocy Umowy przez okres kolejnych trzech lat Spółka będzie prowadzić prace nad
utrzymaniem i rozwojem wdrożonego w jednostkach Publicznych Służb Zatrudnienia
oprogramowania PULS. Wartość umowy wynosi blisko 18 milionów złotych brutto.
-3-
Global Reports LLC
Grupa ComputerLand SA
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005r.
(wszystkie dane w tys. zł chyba, że zaznaczono inaczej)
Umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej (wspólnie ze spółką zależną ARAM), której
przedmiotem jest wykonanie projektu „Pracownie internetowe dla szkół”, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na dostawie pracowni internetowych do 1335
szkół, ich instalacji, przyłączeniu do istniejącej sieci Internet oraz integracji ich wszystkich
elementów. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 63 miliony złotych brutto.
Umowę z Bankiem Zachodnim WBK SA (zawartą przez spółkę Grupy Projekty Bankowe Polsoft
Sp. z o.o.) na konsolidację platformy sprzętowej i systemowej w Banku Zachodnim WBK S.A. W
ramach PB Polsoft dostarczy rozwiązania informatyczne, wykona usługi w zakresie konsultacji,
szkoleń, warsztatów oraz migracji aplikacji. Wartość podstawowa umowy wynosi ponad 12
milionów złotych brutto zgodnie ze średnim kursem NBP dla USD.
Umowę z PSE Serwis Sp. z o.o., podpisaną przez spółkę jawną „BUDIMEX DROMEX S.A.
COMPUTERLAND S.A., której ComputerLand SA jest wspólnikiem. Spółka została powołana
jako spółka celowa, aby organizować realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa
siedziby Operatora Systemu Przesyłowego w Konstancinie Bielawie, wraz ze wszystkimi
przyłączami zewnętrznymi”. ComputerLand S.A. będzie odpowiedzialny za wykonanie prac
teletechnicznych i elektrycznych. Oczekiwany z tego tytułu przychód dla Spółki wyniesie ponad
51 milionów złotych brutto, w okresie do I kwartału 2007 roku.
Umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w imieniu konsorcjum, w skład
którego oprócz ComputerLand S.A. wchodzą spółki Grupy CL - KPG Sp. z o.o. i GEOMAR SA
oraz Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.) na realizację usługi przeprowadzenia
kontroli wytypowanych gospodarstw rolnych w ramach systemu IACS na terenie województw:
łódzkiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Do zebrania danych i ich analizy konsorcjum
wykorzysta własne informatyczne rozwiązania GIS (systemy informacji geograficznej).
Maksymalna wartość podpisanej umowy wynosi ponad 23 miliony złotych brutto.
Oprócz powyższych kontraktów pozyskanych w sektorach obsługiwanych przez Grupę od
dłuższego czasu, Spółka podpisała ciekawe zlecenia na nowym rynku chemicznym oraz
intensywnie rozwijanym sektorze samorządowym.
Umowę z Zakładami Azotowymi Puławy na wdrożenie systemu identyfikacji środków transportu
i kontroli dostępu. Umowa obejmuje informatyzację dwóch obszarów działania przedsiębiorstwa –
logistyki przewozów oraz dostępu do budynków i pomieszczeń firmowych oraz wydzielonych stref
produkcji objętych ścisłą kontrolą dostępu na całym terenie Zakładów. Dodatkowo kontrakt
dotyczy instalacji monitoringu wizyjnego. Wartość umowy wynosi 3 miliony złotych brutto.
Umowę z Zarządem Komunalnym Zasobów Lokalowych Miasta Poznania na outsourcing
usług informatycznych . Dzięki usługom świadczonym kompleksowo przez ComputerLand miasto
będzie mogło między innymi lepiej gospodarować posiadanymi zasobami lokalowymi w tym
remontami i utrzymaniem poznańskich mieszkań komunalnych. Obsługiwany i zbudowany przez
ComputerLand system informatyczny ułatwi również podejmowanie strategicznych decyzji o
budowie i sprzedaży lokali należących do Miasta. Umowę podpisano na 5 lat, jej wartość to ponad
7 milionów złotych brutto.
Gwarancja efektu i realizacji
W ostatnim kwartale Grupa ComputerLand zakończyła wiele ważnych i złożonych wdrożeń oraz
kontynuowała kilka znaczących projektów u kluczowych Klientów.
-4-
Global Reports LLC
Grupa ComputerLand SA
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005r.
(wszystkie dane w tys. zł chyba, że zaznaczono inaczej)
Na przełomie września i października 2005 r. ComputerLand jako podwykonawca HewlettPackard Polska Sp. z o.o. zakończył projekt związany z wdrożeniem systemu bankowego w
LUKAS Bank SA, którego głównym udziałowcem jest francuski bank Credit Agricole. Wdrożenie
realizowane było w oparciu o scentralizowany system bankowy Profile oraz autorskie rozwiązania
firmy HP. Spółka dostarczyła do Lukas Banku licencję dla systemu transakcyjnego Profile,
dostępnego w środowisku MetaFrame firmy CITRIX, wykonała prace kastomizacyjne oraz
dokonała migracji danych z obecnego systemu transakcyjnego LUKAS Banku do Profile’a.
ComputerLand wdrożył również System Przetwarzania i Interpretacji Danych SPID oraz SPID BP,
który realizuje sprawozdawczość obligatoryjną do NBP.
W III kwartale ComputerLand finalizował także projekt wdrożenia systemu multiZBYT w
Łódzkim Zakładzie Energetycznym S.A. Pracujący na scentralizowanej bazie danych system
obsługuje ponad 500 000 odbiorców w zakresie Wielkiego i Małego odbioru. Powiązanie
multiZBYT z systemami mySAP.com oraz FileNet a także oparcie pracującego w ŁZE CallCenter
o Moduł Ewidencji Zgłoszeń pozwoliły na stworzenie unikatowego, nowoczesnego i
kompleksowego rozwiązania wspierającego obsługę klientów ŁZE.
W Narodowym Banku Polskim ComputerLand kontynuował projekt budowy Zintegrowanego
Systemu Księgowego (ZSK). W Telekomunikacji Polskiej Grupa realizowała kilka dużych
przedsięwzięć m.in. Geomarketing.CL, System Księgowy oraz Operations Support System (OSS),
którego przedmiotem jest budowa i wdrożenie platformy informatycznej wspierającej procesy
dostarczenia i utrzymania usług sieci dalekosiężnej oraz procesy automatyzujące aktywację i
diagnostykę usług głosowych.
Umiejętność realizowania tak złożonych projektów informatycznych, liczne referencje w
połączeniu z wiedzą branżową i profesjonalizmem zespołów wdrożeniowych świadczą o sile
Grupy, są jednym z czynników gwarantującym dalszy dynamiczny rozwój ComputerLand.
Dalsza konsolidacja rynku.
W trzecim kwartale ComputerLand nabył autorskie prawa majątkowe do oprogramowania URZĄD
oraz przejął wszystkich pracowników spółki Efekt Software Sp. z o.o. Akwizycja umożliwiła
obsługę blisko 50 nowych klientów z sektora administracji samorządowej, głównie urzędów gmin.
Jednocześnie w trzecim kwartale ComputerLand połączył Zeto Rodan z PB Polsoft, rozpoczął
proces połączenia ze spółkami CL Mielec i CIE (zakończony uchwałą WZA 7 listopada 2005),
powiększył do 38,88% stan posiadania w KPG (poprzez Geomar) i oraz dokupił do 100% udziałów
w rosyjskim CSBI.
Akwizycje ComputerLand są wynikiem wdrożenia w Spółce strategii aktywnego, systematycznego
i zdyscyplinowanego w odniesieniu do kryteriów inwestycyjnych nabywania podmiotów
działających w obszarze podstawowego biznesu ComputerLandu. Proces ten jest prowadzony w
celu zapewnienia wzrostu wartości całej Grupy. W ten sposób Spółka zamierza wzmacniać
kompetencje i pozycję rynkową, w najbliższym czasie głównie w sektorach: publicznym,
chemicznym i bankowym, na arenie międzynarodowej oraz w zakresie usług outsourcingowych. W
ramach realizacji początkowej fazy strategii dokonano przeglądu ponad 150 spółek oraz
wyselekcjonowano i rozpoczęto negocjacje z kilkudziesięcioma kandydatami do akwizycji.
Jednocześnie Spółka na bieżąco modyfikuje strukturę Grupy dla efektywnego zarządzania
projektami prowadzonymi przez poszczególne jej podmioty.
W ciągu kilku najbliższych tygodni ComputerLand przeprowadzi, co najmniej jedną nową
akwizycję. W najbliższych miesiącach spodziewane jest zwiększenie liczby transakcji i ich
stabilizacja na poziomie 5-7 transakcji rocznie.
-5-
Global Reports LLC
Grupa ComputerLand SA
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005r.
(wszystkie dane w tys. zł chyba, że zaznaczono inaczej)
Śródroczny skonsolidowany bilans
Error! Not a valid link.
Error! Not a valid link.
Śródroczny skonsolidowany rachunek zyskow i strat
Error! Not a valid link.
-6-
Global Reports LLC
Grupa ComputerLand SA
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005r.
(wszystkie dane w tys. zł chyba, że zaznaczono inaczej)
Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
Error! Not a valid link.
Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
Error! Not a valid link.
-7-
Global Reports LLC
Grupa ComputerLand SA
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005r.
(wszystkie dane w tys. zł chyba, że zaznaczono inaczej)
Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Error! Not a valid link.
Objaśnienia do śródrocznego skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych
Error! Not a valid link.
-8-
Global Reports LLC
Grupa ComputerLand SA
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005r.
(wszystkie dane w tys. zł chyba, że zaznaczono inaczej)
Noty do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
1
Informacje ogólne
Podstawowym przedmiotem działalności Computerland SA z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 180 („Spółka”), działalność w zakresie oprogramowania oraz doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego. Grupę kapitałową Computerland stanowi Computerland SA i 13 spółek
zależnych. Dodatkowo Computerland SA wywiera znaczący wpływ na 1 spółkę stowarzyszoną.
W ciągu trzeciego kwartału Spółka dominująca zwiększyła swój udział w rosyjskiej spółce zależnej CSBI
EE z 94,70% do 100%, natomiast zależna od Spółki dominującej spółka GEOMAR SA zwiększyła swój
udział w spółce KPG Sp. z o.o. z 52,09% do 81,66%.
W dniu 26 sierpnia 2005 r. spółka zależna „Projekty Bankowe Polsoft” Sp. z o. o. otrzymała
postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
o rejestracji połączenia tej spółki ze spółką od niej zależną „Centrum Informatyki Zeto-Rodan” Sp. z o. o.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za trzy miesiące zakończone 30 września 2005 roku,
z danymi porównywalnymi za trzy miesiące zakończone 30 września 2004 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 9 listopada 2005 roku.
2
Istotne zasady rachunkowości
a) Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z zasadą kosztu
historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży, które są wykazywane w wartości godziwej. Skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe jest przedstawiane w złotych polskich, a wszystkie wartości, o ile nie jest to
wskazane inaczej, podane są w tysiącach (tys. zł)
b) Oświadczenie o zgodności
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Computerland SA zostało sporządzone
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
c) Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
Skonsolidowany bilans na 30 września 2005 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat,
skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych oraz skonsolidowane zestawienie zmian w
kapitale własnym za trzy miesiące zakończone 30 września 2005 roku nie podlegały badaniu.
Skonsolidowany bilans na 31 grudnia 2004 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat,
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale
własnym za dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2004 roku zostały sporządzone zgodnie
z Polskimi Zasadami Rachunkowości i podlegały badaniu.
Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005 roku zostało przygotowane zgodnie
z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
i powinno być czytane razem ze zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na 30 czerwca
2005 roku, sporządzonym według MSSF.
-9-
Global Reports LLC
Grupa ComputerLand SA
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005r.
(wszystkie dane w tys. zł chyba, że zaznaczono inaczej)
Przyjęte zasady rachunkowości zostały w sposób ciągły zastosowane dla każdego z okresów
zaprezentowanych w niniejszym skróconym sprawozdaniu oraz dla sporządzenia bilansu otwarcia
zgodnego z MSSF na dzień 1 stycznia 2004 roku
Przyjęte zasady rachunkowości (MSSF) różnią się w kilku istotnych aspektach od zasad rachunkowości
przyjętych dla sporządzenia opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku. Główne skutki zmiany zasad rachunkowości omówiono
poniżej.
Przejście na MSSF - zmiany istotnych zasad rachunkowości.
1) MSSF 2 „Płatności w formie akcji własnych”
MSSF 2 „Płatności w formie akcji własnych” wymaga ujmowania kosztów, w przypadkach, gdy grupa
dokonuje nabycia towarów lub usług w zamian za akcje lub prawa do akcji („transakcje rozliczne w
instrumentach kapitałowych”) lub w zamian za inne aktywa równoważne danej liczbie akcji lub praw do
akcji (”transakcje rozliczane w środkach pieniężnych”). Główny wpływ MSSF 2 na Grupę polega na
ujęciu kosztów opcji na akcje dla pracowników i członków zarządu w rachunku zysków i strat.
Skutkiem przyjęcia zmienionej zasady rachunkowości był spadek skonsolidowanych zysków za okres
3 miesięcy zakończony 30 września 2004 roku o 849 tys. zł., oraz spadek podstawowego
i rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję o 0,13 zł.
2) MSSF 3 „ Połączenia jednostek gospodarczych”, MSR 36 „Trwała utrata wartości”, MSR 38
„Wartości niematerialne”
MSSF 3 stosuje się do księgowania połączeń jednostek gospodarczych w przypadku transakcji zawartych
30 marca 2004 roku i później. Zastosowanie MSSF 3 oznacza, że po dokonaniu przejęcia Grupa wyceniła
wszystkie możliwe do zidentyfikowania przejęte aktywa i zobowiązania według ich wartości godziwej na
dzień nabycia, w ten sposób, że udziały mniejszości w przejętej jednostce wykazane są proporcjonalnie
do ilości posiadanych udziałów w wartości godziwej netto tych pozycji.
Przyjęcie MSSF 3 i MSR 36 spowodowało zaprzestanie przez Grupę dokonywania amortyzacji wartości
firmy, na rzecz rocznego badania trwałej utraty wartości na poziomie ośrodka wypracowującego środki
pieniężne począwszy od 1 stycznia 2004. Skutkiem przyjęcia MSSF 38 i MSR 36, był wzrost
skonsolidowanych zysków za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2004 roku o 906 tys. zł oraz
wzrost podstawowego i rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję o 0,13 zł.
Dodatkowo przyjęcie MSSF 3 i MSR 36 spowodowało, iż ujęte zostały wszystkie możliwe do
identyfikacji wartości niematerialne i prawne nabyte podczas połączeń gospodarczych, które miały
miejsce po 30 marca 2004 roku. W wyniku odpisów amortyzacyjnych tychże wartości niematerialnych
skonsolidowane zyski za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2004 roku spadły o 474 tys. zł,
natomiast podstawowy i rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję spadł o 0,06 zł.
3) MSR 16 „ Rzeczowe aktywa trwałe”
MSR 16 „ Rzeczowe aktywa trwałe” wymaga oszacowania wartości końcowej środków trwałych
i uwzględnienia jej przy obliczaniu wartości odpisów amortyzacyjnych. Wartość końcowa składnika
aktywów jest to kwota, jaką jednostka zgodnie ze swoimi przewidywaniami mogłaby uzyskać obecnie,
uwzględniając taki wiek i stan tego składnika, jaki będzie na koniec okresu jego ekonomicznego
używania, po pomniejszeniu o szacowane koszty zbycia.
Koszty amortyzacji w opublikowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2004 roku nie uwzględniały wartości końcowej.
Skutkiem przyjęcia MSR 16, był wzrost skonsolidowanych zysków za okres 3 miesięcy zakończony 30
września 2004 roku o 123 tys. zł oraz wzrost podstawowego i rozwodnionego zysku przypadającego na
jedną akcję o 0,02 zł.
- 10 -
Global Reports LLC
Grupa ComputerLand SA
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005r.
(wszystkie dane w tys. zł chyba, że zaznaczono inaczej)
4) Zmiany prezentacji i klasyfikacji wybranych pozycji (w stosunku do skonsolidowanych sprawozdań
finansowych przygotowanych na 31 grudnia 2004 roku i 30 września 2004 roku).
•
•
•
•
•
Odrębna prezentacja „Inwestycji w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw
własności” poprzednio ujmowanych w „Długoterminowych aktywach finansowych”
Prezentacja „Należności z tytułu podatku dochodowego” i „Zobowiązań z tytułu podatku
dochodowego” bezpośrednio w bilansie; poprzednio ujmowane w odpowiednio w „Należnościach
krótkoterminowych” i „Zobowiązaniach krótkoterminowych”
Odrębna prezentacja „Nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej” bezpośrednio
w bilansie; poprzednio ujmowana w „Kapitale zapasowym”.
Odrębna prezentacja „ Kredytów bankowych i pożyczek” bezpośrednio w bilansie; poprzednio
ujmowane w „Zobowiązaniach” odpowiednio krótkoterminowych i długoterminowych.
Usunięcie z rachunku zysków i strat pozycji „Wynik na działalności gospodarczej”. Obecnie „Zysk
brutto ze sprzedaży” powiększony o „Pozostałe przychody operacyjne” i pomniejszony o „Koszty
sprzedaży”, „Koszty ogólnego zarządu” oraz „Pozostałe koszty operacyjne” daje „Zysk z
działalności operacyjnej”.
Dane porównywalne dotyczące 2004 roku zostały odpowiednio przekształcone.
d) Wpływ wprowadzenia MSSF na dane porównywalne.
Poniżej przedstawione zostało uzgodnienie danych porównawczych za 2004 rok tj.: uzgodnienie
kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej oraz wyniku netto pomiędzy
Polskimi Zasadami Rachunkowości (PZR) a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF).
Error! Not a valid link.
Error! Not a valid link.
3
Kapitał własny
W okresie objętym sprawozdaniem nastąpiła częściowa realizacja opcji na akcje, przyznanych członkom
zarządu i kluczowym pracownikom, w wyniku, której nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej wartości
nominalnej zwiększyła się o kwotę 56 tys. zł.
- 11 -
Global Reports LLC
Grupa ComputerLand SA
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005r.
(wszystkie dane w tys. zł chyba, że zaznaczono inaczej)
W okresie objętym raportem nie zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego
ComputerLand SA. Kapitał zakładowy Spółki wynosił na dzień 30 września 2005 roku 6.892.575
złotych.
Na dzień 9 listopada 2005 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.892.575 złotych i dzieli się na
6.892.575 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda.
Według informacji dostępnych dla Spółki, akcjonariuszami posiadającymi na dzień 9 listopada 2005 roku
liczbę akcji przekraczającą 5% kapitału zakładowego ComputerLand SA byli:
− Prezes Zarządu ComputerLand SA – Tomasz Sielicki posiadający 9,12% kapitału zakładowego
ComputerLand SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
ComputerLand SA,
− Commercial Union OFE BPH CU WBK SA posiadający 7,25 % kapitału zakładowego
ComputerLand SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
ComputerLand SA,
− ING Natoniale – Nederlanden Polska OFE posiadający 5,22% kapitału zakładowego ComputerLand
SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComputerLand SA,
− Pioneer Pekao Investment Management SA posiadający 5,01% kapitału zakładowego i tyleż samo
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComputerLand SA,
− J.P. Morgan Chase & Co. wraz z podmiotami zależnymi posiadający 5,48% kapitału zakładowego
ComputerLand SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
ComputerLand SA.
Zmiany w strukturze własności pakietów akcji przekraczających 5% kapitału zakładowego
ComputerLand SA w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego obrazuje poniższa tabela:
AKCJE
Tomasz Sielicki
CU OFE BPH CU
WBK
ING NationaleNederlanden Polska
OFE
Pioneer Pekao
Investment
Management SA
PZU SA wraz z
podmiotem zależnym
J.P. Morgan Chase &
Co. Wraz z
podmiotami
zależnymi
Stan na 16.08.2005
% głosów
Liczba
na WZA
akcji CL
Spółki
Zmiany
liczby
akcji
Stan na 30.09.2005*/
Liczba
akcji CL
% głosów na
WZA Spółki
Zmiany od
30.09.2005
do
9.11.2005
Stan na 9.11.2005
% głosów
Liczba
na WZA
akcji CL
Spółki
658.841
9,56%
(30.000)
628.841
9,12%
-
628.841
9,12%
400.000
5,80%
-
400.000
5,80%
bd
500.000
7,25%
360.000
5,22%
360.000
5,22%
-
360.000
5,22%
410.482
5,95%
-
410.482
5,95%
bd
345.008
5,01%
359.360
5,21%
-
359.360
5,21%
bd
230.000
3,34%
378.078
5,48%
-
378.078
5,48%
-
378.078
5,48%
-
*/ Wykaz akcjonariuszy sporządzony został według najlepszej wiedzy Spółki w oparciu o zawiadomienia otrzymane w trybie art. 147 ust. 1
Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o liczbę akcji danego akcjonariusza zarejestrowanych na ostatnim
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4 Transakcje z podmiotami powiązanymi
(a) wynagrodzenie zarządu
Wynagrodzenia wypłacone przez Computerland SA członkom zarządu za okres 3-miesięczny
zakończony 30 września 2005 roku wyniosły 1.250 tys. zł (za trzy miesiące zakończone 30 września
2004 roku: 1.261 tys. zł).
- 12 -
Global Reports LLC
Grupa ComputerLand SA
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005r.
(wszystkie dane w tys. zł chyba, że zaznaczono inaczej)
Zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Computerland SA, które miały
miejsce w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego przedstawiają się następująco:
Zwiększenia
Liczba akcji portfela akcji
AKCJE
CL stan na
16.08.2005
Tomasz Sielicki
Sławomir Chłoń
Michał Danielewski
Elżbieta
Bujniewicz-Belka
Krzysztof Rutte
Andrzej Miernik
nabycie
akcji
658.841
100
74.990
20.000
-
Zmiany
od
30.09.05
do
9.11.05
Zmniejszenia Liczba akcji
realizacj portfela akcji, CL stan na
a opcji
zbycie akcji
30.09.2005
-
-
(30.000)
-
-
-
-
-
-
(20.000)*/-
628.841
100
74.990
-
Liczba
akcji
CL stan
na
9.112005
628.841
100
74.990
-
-
*/Zmniejszenie z tytułu zmiany składu Zarządu
Zmiany stanu posiadania opcji na akcje przez osoby zarządzające i nadzorujące Computerland SA:
OPCJE NA
AKCJE
Tomasz Sielicki
Sławomir Chłoń
Michał Danielewski
Elżbieta BujniewiczBelka
Krzysztof Rutte
Andrzej Miernik
Zwiększenia
portfela opcji
Zmniejszenia
Portfela opcji
Stan na
nabycie praw do
Stan na
realizacja
16.08.2005 realizacji opcji
30.09.2005
opcji
109.500
109.500
61.000
61.000
64.000
64.000
66.750
Zmiany od
30.09.05 do Stan na
9.11.05
9.11.2005
109.500
61.000
64.000
66.750
34.750
32.075
(34.750)*/
32.075
66.750
-
32.075
*/Zmniejszenie z tytułu zmiany składu Zarządu
OPCJE NA
Zwiększenia
portfela opcji
Zmniejszenia
Portfela opcji
Stan na
nabycie praw do
Stan na
realizacja
16.08.2005 realizacji opcji
30.09.2005
AKCJE
opcji
Henryka Bochniarz
3.000
3.000
Heather Potters
3.300
3.300
Maciej Jankowski
Jacek Mościki
Andrzej Koźmiński
1.200
1.200
Szczepan Strublewski
Józef Okolski
2.250
2.250
(b) inne spółki powiązane
Error! Not a valid link.
- 13 -
Global Reports LLC
Zmiany od
30.09.05 do Stan na
9.11.05
9.11.2005
3.000
3.300
1.200
2.250
Grupa ComputerLand SA
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005r.
(wszystkie dane w tys. zł chyba, że zaznaczono inaczej)
5 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Zobowiązania finansowe zawierają zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji zamiennych w
kwocie 90.073 tys. zł, których termin zapadalności upływa 21 maja 2006 roku. W związku z tym
zobowiązania te na dzień 30 września 2005 roku zaprezentowane są jako krótkoterminowe.
6 Struktura sprzedaży
Error! Not a valid link.
7 Sezonowość
Nie występuje sezonowość w działalności Grupy.
8 Przychody i informacje o segmentach działalności
Przedstawione poniżej informacje o rachunku zysków i strat, o rachunku przepływów pieniężnych oraz
dane bilansowe dotyczą okresów 3 miesięcznych zakończonych odpowiednio 30 września 2005 roku i 30
września 2004 roku.
Error! Not a valid link.
9 Koszty finansowe
Koszty finansowe za III kwartał 2005 roku zawierają kwotę 4.168 tys. zł. z tytułu obsługi
wyemitowanych obligacji zamiennych serii B. Odsetki od obligacji serii B (8,5% w skali roku) w tym
okresie wyniosły 1.446 tys. zł., a wartość Premii podlegającej wypłacie w przypadku wykupu obligacji
1.373 tys. zł.
Struktura kosztów finansowych związanych z obligacjami serii B z uwzględnieniem zamortyzowanych
kosztów instrumentu finansowego przedstawia się następująco:
Okres
sprawozdawczy
Zamortyzowany
koszt instrumentu
finansowego
Razem
koszty
Odsetki 8,5%
Premia*/
2001
4.662
4.425
(223)
8.864
2002
7.597
7.210
725
15.532
2003
7.584
7.210
2.434
17.228
2004
7.609
7.230
4.440
- 14 -
Global Reports LLC
Koszty
jednorazowe
wynikające z
transakcji
częściowego
wykupu
4.772
24.051
Grupa ComputerLand SA
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005r.
(wszystkie dane w tys. zł chyba, że zaznaczono inaczej)
1Q/2005
1.415
1.342
1.141
3.898
2Q/2005
1.431
1.358
1.232
4.021
3Q/2005
1.446
1.373
1.349
4.168
*/Wartość Premii podlegającej wypłacie w przypadku wykupu obligacji
Poniżej przedstawiona została informacyjnie analogiczna struktura na kolejne lata do dnia wykupu
obligacji tj. do 21.05.2006 roku, uwzględniająca oszczędności powstałe dzięki częściowemu wykupowi:
Okres
sprawozdawczy
Odsetki 8,5%
Premia*/
Zamortyzowany
koszt instrumentu
finansowego
Razem koszty
4Q/2005
1.445
1.373
1.501
4.319
2006
2.216
2.104
2.600
6.920
*/Wartość Premii podlegającej wypłacie w przypadku wykupu obligacji
10 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Na dzień 30 września 2005 roku stan zobowiązań Grupy z tytułu kredytów wynosił 2.322 tys. zł.
11 Informacje udzielonych poręczeniach kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji
Spółka nie udzielała poręczeń / gwarancji kredytów lub pożyczek jednemu podmiotowi lub jednostce od
niego zależnej, których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych spółki. Spośród
wystawionych gwarancji na dzień 30 września 2005 roku około 75 % stanowią gwarancje należytego
(dobrego) wykonania umowy (kontraktu). Celem gwarancji dobrego wykonania umowy jest
zabezpieczenie roszczeń powstałych w przypadku nie wykonania bądź nieprawidłowego wykonania
umowy. Gwarancje przetargowe stanowią 10 % sumy gwarancji i poręczeń.
Łączna wartość udzielonych przez Spółkę poręczeń oraz gwarancji na dzień 30 września 2005 roku
wynosiła 73.430 tys. zł.
12 Wydarzenia po dniu bilansowym
W dniu 7 listopada 2005 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. postanowiło o
połączeniu ComputerLand S.A. ze spółką „Centrum Informatyki Energetyki” Sp. z o.o. oraz o połączeniu
ComputerLand S.A. ze spółką „ComputerLand Mielec” Sp. z o.o.
13 Informacje dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok
Wielkość portfela zamówień oraz blisko 500 mln przychodów osiągnięte narastająco przez trzy kwartały,
pozwalają na podtrzymanie stanowiska dotyczącego realizacji prognozy ogłoszonej 19 października 2005
roku. Zarząd ComputerLand S.A. podał wtedy do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanych
wyników finansowych Grupy Kapitałowej za cały 2005 rok, w której prognozuje przychody na
poziomie ponad 800 milionów złotych, a zysk netto na poziomie ponad 20 mln złotych
14 Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej
- 15 -
Global Reports LLC
Grupa ComputerLand SA
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2005r.
(wszystkie dane w tys. zł chyba, że zaznaczono inaczej)
W prezentowanym kwartale, Spółka dominująca oraz spółki objęte konsolidacją nie wszczynały i nie
prowadziły przed sądem lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań lub
wierzytelności, których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych spółki.
15 Inne istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji
zobowiązań przez spółkę
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej,
majątkowej i finansowej ComputerLand, ani informacje istotne dla oceny możliwości realizacji
zobowiązań przez ComputerLand.
16 Czynniki mogące wpłynąć na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie kolejnego
kwartału
Na wyniki finansowe, jakie Grupa może osiągnąć w czwartym kwartale będzie miał wpływ wysoki
portfel zamówień, który osiągnął w 3 kwartale poziom 400 mln złotych. Spółka oczekuje też na
rozstrzygnięcia licznych przetargów w sektorze publicznym oraz na rynku rosyjskim w instytucjach
finansowych. Jednocześnie w IV kwartale 2005 Grupa spodziewa się stabilnych przychodów z sektora
bankowo-finansowego i telekomunikacyjnego, które w małym stopniu charakteryzują się sezonowością
zamówień.
Tomasz Sielicki
Prezydent Grupy
………………………
Michał Danielewski
Prezes Zarządu
………………………
Sławomir Chłoń
Wiceprezes Zarządu
………………………
Elżbieta Bujniewicz-Belka
Wiceprezes Zarządu
………………………
Andrzej Miernik
Członek Zarządu
………………………
Warszawa, 9 listopad 2005 r.
- 16 -
Global Reports LLC
ComputerLand SA
SA - QSr 3/2005
w tys. zł.
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
stan na
2005-09-30
koniec kwartału
2005 r.
stan na
2005-06-30
koniec poprz.
kwartału
2005 r.
stan na
2004-09-30
koniec kwartału
2004 r.
stan na
2004-06-30
koniec poprz.
kwartału
2004 r.
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
BILANS
143,561
16,318
594
20,362
142,373
15,284
665
21,159
118,536
11,942
879
23,974
94,753
3,853
94,715
3,882
70,503
3,968
66,598
3,997
90,900
90,612
90,833
90,545
66,535
64,141
62,601
60,442
288
288
2,394
12,128
11,215
12,120
11,182
8
314,472
40,685
125,111
3,322
121,789
109,100
109,100
1,052
94,568
13,480
33
296,433
39,636
120,640
10,180
110,460
99,931
99,931
89,798
10,133
12,117
12,010
107
306,459
49,325
96,593
2,838
93,755
134,726
134,726
7,151
106,123
21,452
39,576
36,226
25,815
458,033
438,806
424,995
stan na
2005-09-30
koniec kwartału
2005 r.
stan na
2005-06-30
koniec poprz.
kwartału
2005 r.
stan na
2004-09-30
koniec kwartału
2004 r.
113,103
13,159
980
23,695
2,159
9,651
9,514
137
329,288
42,138
152,134
2,857
149,277
112,122
112,122
5,233
89,130
17,759
22,894
442,391
stan na
2004-06-30
koniec poprz.
kwartału
2004 r.
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy
(wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
9. Odpis z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne
i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
223,126
6,893
219,169
6,893
206,853
6,841
201,972
6,841
(123)
(124)
150,107
6
55,108
(3,915)
15,050
150,051
6
55,108
(3,915)
11,150
234,907
8,787
219,637
7,677
8,561
7,451
4,727
2,917
226
226
206
206
226
226
206
206
2,000
2,000
101,721
98,758
2,000
167,626
5,683
157,086
4,857
56,494
2,000
156,034
4,627
146,128
5,279
53,926
101,721
59,728
4,605
50,615
4,508
51,760
98,758
85,739
3,144
77,666
4,929
52,799
56,494
53,926
51,760
52,799
(126)
138,952
6
49,907
(3,915)
15,188
218,142
4,933
(129)
138,725
6
49,907
(3,915)
10,537
240,419
3,123
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
56,494
53,926
52,799
52,799
458,033
438,806
424,995
442,391
206,853
6,841,300
30.24
6,939,121
29.81
201,972
6,841,300
29.52
6,941,192
29.10
223,126
6,892,575
32.37
6,993,810
31.90
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Global Reports LLC
219,169
6,892,575
31.80
7,019,786
31.22
1
ComputerLand SA
SA - QSr 3/2005
w tys. zł.
stan na
2005-09-30
koniec kwartału
2005 r.
POZYCJE POZABILANSOWE
1. Należności warunkowe
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu):
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu):
- udzielonych gwarancji i poręczeń
stan na
2005-06-30
koniec poprz.
kwartału
2005 r.
stan na
2004-09-30
koniec kwartału
2004 r.
stan na
2004-06-30
koniec poprz.
kwartału
2004 r.
73,430
16,770
16,770
56,660
56,660
69,641
14,400
14,400
55,241
55,241
71,629
11,295
11,295
60,334
60,334
69,855
10,600
10,600
59,255
59,255
73,430
69,641
71,629
69,855
3. Inne (z tytułu):
Pozycje pozabilansowe, razem
3 kwartał/
2005 okres
od 2005-07-01
do 2005-09-30
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metoda praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
(187,639)
(71,556)
223
133,045
1,237
107,192
25,853
(81,790)
(8,119)
(58,232)
(23,558)
51,255
(11,908)
(28,345)
11,002
317
18
385
(290)
2,062
(939)
299
(2,531)
(290)
8,297
1,557
(939)
172
8
1,382
3
(4,709)
(4,172)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
312,003
80,076
(259,195)
(30,713)
132,884
(39,163)
(71,049)
22,672
2,285
24,018
8,740
3,053
3,053
547
14
3,398
1,690
52
(13,928)
(12,127)
(164)
(373)
5,145
(50)
(1,751)
5,145
(1,245)
(1,073)
(172)
18,830
(3,780)
3,900
3 kwartał/
2005 okres
od 2005-07-01
do 2005-09-30
(2,042)
(489)
8,788
1,602
481
202
687
434
(4,070)
(4,898)
3 kwartały/
2004 okres
od 2004-01-01
do 2004-09-30
443,466
4,584
296,081
147,385
(304,308)
(23,455)
(175,908)
(128,400)
139,158
(35,773)
(77,641)
25,744
3,182
131
3,051
(3,637)
(2,257)
(1,380)
25,289
10,025
4,474
4,474
1,205
277
2,644
1,702
(16,158)
(14,359)
799
29
6,320
(1,026)
(773)
19,156
(3,968)
(5,614)
1,834
6,320
(1,669)
(2,355)
686
(4,402)
434
15,050
4,651
15,188
18,830
15,521
6,887,672
2.25
6,993,810
2.22
3 kwartały/
2005 okres
od 2005-01-01
do 2005-09-30
20,712
6,861,083
3.02
6,958,382
2.98
3 kwartał/
2004 okres
od 2004-07-01
do 2004-09-30
19,156
20,712
6,836,799
3.03
6,939,121
2.98
3 kwartały/
2004 okres
od 2004-01-01
do 2004-09-30
205,559
201,972
186,330
205,559
201,972
186,330
6,893
6,865
28
28
28
6,841
6,775
66
66
66
6,893
6,893
6,841
6,841
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Global Reports LLC
392,079
11,244
3 kwartał/
2004 okres
od 2004-07-01
do 2004-09-30
143,503
2,005
114,434
29,069
(98,786)
(11,328)
(72,540)
(26,246)
44,717
(13,275)
(23,332)
8,110
477
92
15,521
6,893,105
2.25
6,963,150
2.23
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
3 kwartały/
2005 okres
od 2005-01-01
do 2005-09-30
2
ComputerLand SA
SA - QSr 3/2005
w tys. zł.
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
(124)
1
(125)
2
(129)
4
(148)
23
1
2
4
23
1
2
4
23
(123)
(123)
(125)
(125)
150,051
56
56
56
140,574
9,533
9,533
2,487
138,725
226
226
226
132,371
6,580
11,324
5,246
7,046
6,078
150,107
6
150,107
6
138,951
6
(4,744)
(4,744)
138,951
6
6
55,108
6
46,495
8,613
8,613
7,046
1,567
6
49,907
6
43,830
6,077
6,077
4,862
1,215
55,108
7,235
7,235
55,108
11,744
11,744
49,907
6,622
6,622
49,907
3,496
3,496
7,235
11,744
6,622
3,496
7,235
(15,659)
(7,046)
(7,046)
(1,567)
(3,915)
6,622
4,744
4,744
(12,155)
(6,078)
(4,862)
(1,215)
(3,915)
7,235
3,900
3,900
(3,915)
15,050
15,050
6,622
4,651
4,651
(3,915)
15,188
15,188
223,126
223,126
206,853
206,853
223,126
223,126
206,853
206,853
- realizacja opcji na akcje serii M oraz O przez osoby uprawnione
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- rozliczenie korekty wyniku z lat ubiegłych
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
- odpis z zysku (kapitał dywidendowy)
- odpis z zysku (program opcyjny)
- część kapitałowa obligacji zamiennych
b) zmniejszenia (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu,
po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- rozliczenie korekty wyniku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- odpisu na kapitał zapasowy
- odpisu na kapitał rezerwowy (kapitał dywidendowy)
- odpisu na kapitał rezerwowy (program opcyjny)
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- metoda pośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
3 kwartał/
2005 okres
od 2005-07-01
do 2005-09-30
3 kwartał/
2004 okres
od 2004-07-01
do 2004-09-30
3 kwartały/
2004 okres
od 2004-01-01
do 2004-09-30
3,900
7,975
15,050
23,018
4,651
23,397
15,188
37,751
3,875
8
4,044
(1,306)
1,110
(1,048)
(4,471)
11,143
(913)
8,654
(4,331)
(4,342)
544
11,868
5,390
(40)
4,501
(1,404)
1,810
(7,187)
55,540
16,019
(947)
8,969
(1,418)
3,286
(5,161)
68,238
7,429
(35,773)
(28,817)
(67,190)
(1,695)
29
11,875
36,082
86
38,068
(6,425)
29
28,048
15,869
86
52,939
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Global Reports LLC
3 kwartały/
2005 okres
od 2005-01-01
do 2005-09-30
3
ComputerLand SA
SA - QSr 3/2005
w tys. zł.
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
766
169
585
18
10
8
567
459
6,733
904
5,715
1,381
10
857
14
500
4,334
2,475
72,386
150,227
230
793
72,118
185
149,290
4,616
4,364
185
252
71,933
71,801
144,674
142,949
132
103
5
12
(9,343)
528
1,331
114
(61,253)
38
(97,862)
404
1,321
144
(213,192)
(4,187)
(13,644)
(4,663)
(11,156)
(5,156)
(1,617)
(1,617)
(47,609)
(5,622)
(5,622)
(93,199)
(5,800)
(5,800)
(202,036)
(12,772)
(12,772)
(3,539)
(3,539)
(41,987)
(41,987)
(87,399)
(87,399)
(189,264)
(189,264)
(8,577)
(54,520)
(25,476)
(62,965)
57
2,517
1,139
7,003
57
2,517
1,139
7,003
(8)
(2,893)
(18)
(3,835)
(8)
(30)
(2,863)
(11)
(7)
(30)
(3,805)
(376)
(16,828)
(16,828)
44
30,308
13,480
2,297
1,121
3,693
3,693
(69)
17,759
21,452
2,287
3,168
(6,858)
(6,858)
(19)
28,310
21,452
2287
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
49
3,347
3,347
6
10,133
13,480
2,297
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Global Reports LLC
4
INFORMACJA DODATKOWA
do skróconego sprawozdania finansowego SA- QSr3 / 2005
1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień
bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76,
poz. 694, 2002 r.)
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz.1744),
Stosowane przez Spółkę zasady sporządzania sprawozdania finansowego za 3-ci kwartał
2005 roku nie uległy zmianom od ich ostatniego opisu zamieszczonego w sprawozdaniu
finansowym za 2004 rok – SA-R 2004.
2. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz odpisach aktualizujących wartość
składników aktywów.
Na dzień 30 września 2005 r. rezerwa oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego kształtowały się następująco:
− rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
Tytuł
1. nierozliczona ulga inwestycyjna
2. aktualizacja papierów wartościowych
3. oszacowane przychody z tytułu realizacji
kontraktów długoterminowych
4. niezrealizowane dodatnie różnice kursowe
5. część kapitałowa związana z obligacjami
zamiennymi serii B
6. pozostałe
Razem rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2
528
5.731
Zmiany w
3-im kwartale
(1)
(141)
1.511
dane w tys. zł.
Stan na
30.09.2005
1
387
7.242
10
(1)
9
1.174
(256)
918
6
(2)
4
7.451
1.110
8.561
Stan na
30.06.2005
2.266
1.466
Zmiany w
3-im kwartale
1.059
90
dane w tys. zł.
Stan na
30.09.2005
3.325
1.556
4.332
536
4.868
28
27
55
889
225
1.114
1.834
367
(913)
(86)
921
281
11.182
938
12.120
Stan na
30.06.2005
− aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
Tytuł
1. utworzone rezerwy
2. niewypłacone wynagrodzenia
3. oszacowane koszty obsługi obligacji
zamiennych serii B
4. niezrealizowane ujemne różnice kursowe
5. oszacowane koszty z tytułu realizacji
kontraktów długoterminowych
6. aktualizacja aktywów finansowych
7. inne tytuły
Razem aktywa tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów w okresie 3-go kwartału 2005 roku
przedstawiały się następująco:
Global Reports LLC
2
ComputerLand SA
Tytuł odpisu:
1. aktualizacja wartości należności
2. aktualizacja wartości aktywów
finansowych
3. aktualizacja wartości pozostałych
aktywów
Razem odpisy aktualizujące aktywa
Stan na
30.06.2005
4.868
Zmiany w
3-im kwartale
(83)
dane w tys. zł.
Stan na
30.09.2005
4.785
10.967
(5.175)
5.792
89
-
89
15.924
(5.258)
10.676
Wybrane pozycje aktywów i pasywów zaprezentowane w sprawozdaniu przeliczono na
EURO według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do EURO ustalanego przez
Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
przeliczono na EURO po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym
rachunkiem zysków i strat.
2004 rok
2005 rok
Średni kurs
w okresie
styczeń-wrzesień
Kurs na ostatni
dzień okresu
30 września
4,3832
3,9166
4,6214
4,0583
3. Grupa Kapitałowa ComputerLand SA
W dniu 19 września 2005 r. roku GEOMAR S.A. (spółka zależna ComputerLand S.A.) objęła
15.000 udziałów w spółce KPG Sp. z o.o. GEOMAR S.A. będzie właścicielem 19.847
udziałów co stanowić będzie 81,66% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki oraz będzie
uprawniony do wykonywania 19.847 głosów na zgromadzeniu wspólników co stanowić
będzie 81,66% w ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników KPG Sp. z o.o.
(komunikat ComputerLand SA – 52/2005 z dnia 20 września 2005)
W ciągu trzeciego kwartału ComputerLand zwiększył swój udział w rosyjskiej spółce zależnej
CSBI EE z 94,71% do 100,00%.
W dniu 5 września 2005 r. na podstawie umowy sprzedaży zbył na rzecz spółki
Permobile Sp. z o. o.38.999 akcji spółki eCard S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda,
stanowiących 28,95% w kapitale zakładowym eCard S.A. oraz uprawniających do
wykonywania 28,95% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu eCard S.A.
(komunikat ComputerLand SA – 48/2005 z dnia 6 września 2005)
W dniu 26 sierpnia 2005 r. spółka „Projekty Bankowe Polsoft” Sp. z o. o to otrzymała
postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego o rejestracji połączenia tej spółki ze spółką od niej zależną „Centrum Informatyki
Zeto-Rodan” Sp. z o. o.
(komunikat ComputerLand SA – 46/2005 z dnia 31 sierpnia 2005)
W dniu 7 listopada 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Computerland SA podjęło uchwały w sprawie połączenia ComputerLand SA ze spółkami:
Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o. o. oraz ComputerLand Mielec Sp. z o. o.
(komunikat ComputerLand SA – 70/2005 z dnia 7 listopada 2005)
4. Wyniki finansowe, opis istotnych dokonań lub niepowodzeń oraz
najważniejszych zdarzeń, jakie miały miejsce w okresie objętym raportem.
Global Reports LLC
ComputerLand SA
3
W III kwartale 2005 roku ComputerLand zanotował wzrost przychodów a zysk operacyjny i
netto utrzymały się na stabilnym poziomie. Przychody wyniosły ponad 143 miliony złotych,
zysk operacyjny 8,3 mln, a zysk netto 3,9 mln złotych.
Przychody
Zysk na działalności
Operacyjnej
Zysk netto
Przychody
Zysk na działalności
Operacyjnej
Zysk netto
I kwartał 2005
II kwartał 2005
III kwartał 2005
118.966
129.610
143.503
8.340
4.663
7.381
6.487
8.297
3.900
III kwartał 2004
III kwartał 2005
133.045
143.503
7,9%
8.788
4.651
8.297
3.900
(5,6%)
(16,1%)
Zmiany
Wzrost liczby podpisanych umów, większy portfel zamówień.
W trzecim kwartale 2005 roku Grupa zanotowała wyraźny wzrost liczby podpisanych umów,
co przełożyło się na wysokość portfela zamówień, który wyniósł na koniec III kwartału ponad
400 milionów złotych. Grupa podpisała nowe kontrakty głównie z Klientami sektora
publicznego, a także bankowo-finansowego. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
Umowę z Ministerstwem Gospodarki i Pracy Umowę na utrzymanie i rozwój
Oprogramowania aplikacyjnego PULS w ramach Systemu Informacyjnego Publicznych Służb
Zatrudnienia SYRIUSZ. Na mocy Umowy przez okres kolejnych trzech lat Spółka będzie
prowadzić prace nad utrzymaniem i rozwojem wdrożonego w jednostkach Publicznych Służb
Zatrudnienia oprogramowania PULS. Wartość umowy wynosi blisko 18 milionów złotych
brutto.
Umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej (wspólnie ze spółką zależną ARAM), której
przedmiotem jest wykonanie projektu „Pracownie internetowe dla szkół”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na dostawie
pracowni internetowych do 1335 szkół, ich instalacji, przyłączeniu do istniejącej sieci Internet
oraz integracji ich wszystkich elementów. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad
63 miliony złotych brutto.
Umowę z PSE Serwis Sp. z o.o., podpisaną przez spółkę jawną „BUDIMEX DROMEX S.A.
COMPUTERLAND S.A., której ComputerLand SA jest wspólnikiem. Spółka została
powołana jako spółka celowa, aby organizować realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Budowa siedziby Operatora Systemu Przesyłowego w Konstancinie Bielawie, wraz ze
wszystkimi przyłączami zewnętrznymi”. ComputerLand S.A. będzie odpowiedzialny za
wykonanie prac teletechnicznych i elektrycznych. Oczekiwany z tego tytułu przychód dla
Spółki wyniesie ponad 51 milionów złotych brutto, w okresie do I kwartału 2007 roku.
Umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w imieniu konsorcjum, w skład
którego oprócz ComputerLand S.A. wchodzą spółki Grupy CL - KPG Sp. z o.o. i GEOMAR
SA oraz Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.) na realizację usługi
przeprowadzenia kontroli wytypowanych gospodarstw rolnych w ramach systemu IACS na
terenie województw: łódzkiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Do zebrania danych
Global Reports LLC
ComputerLand SA
4
i ich analizy konsorcjum wykorzysta własne informatyczne rozwiązania GIS (systemy
informacji geograficznej). Maksymalna wartość podpisanej umowy wynosi ponad 23 miliony
złotych brutto.
Oprócz powyższych kontraktów pozyskanych w sektorach obsługiwanych przez Grupę od
dłuższego czasu, Spółka podpisała ciekawe zlecenia na nowym rynku chemicznym oraz
intensywnie rozwijanym sektorze samorządowym.
Umowę z Zakładami Azotowymi Puławy na wdrożenie systemu identyfikacji środków
transportu i kontroli dostępu. Umowa obejmuje informatyzację dwóch obszarów działania
przedsiębiorstwa – logistyki przewozów oraz dostępu do budynków i pomieszczeń firmowych
oraz wydzielonych stref produkcji objętych ścisłą kontrolą dostępu na całym terenie
Zakładów. Dodatkowo kontrakt dotyczy instalacji monitoringu wizyjnego. Wartość umowy
wynosi 3 miliony złotych brutto.
Umowę z Zarządem Komunalnym Zasobów Lokalowych Miasta Poznania na outsourcing
usług informatycznych. Dzięki usługom świadczonym kompleksowo przez ComputerLand
miasto będzie mogło między innymi lepiej gospodarować posiadanymi zasobami lokalowymi
w tym remontami i utrzymaniem poznańskich mieszkań komunalnych. Obsługiwany i
zbudowany przez ComputerLand system informatyczny ułatwi również podejmowanie
strategicznych decyzji o budowie i sprzedaży lokali należących do Miasta. Umowę podpisano
na 5 lat, jej wartość to ponad 7 milionów złotych brutto.
Gwarancja efektu i realizacji
W ostatnim kwartale Grupa ComputerLand zakończyła wiele ważnych i złożonych wdrożeń
oraz kontynuowała kilka znaczących projektów u kluczowych Klientów.
Na przełomie września i października 2005 r. ComputerLand jako podwykonawca HewlettPackard Polska Sp. z o.o. zakończył projekt związany z wdrożeniem systemu bankowego w
LUKAS Bank SA, którego głównym udziałowcem jest francuski bank Credit Agricole.
Wdrożenie realizowane było w oparciu o scentralizowany system bankowy Profile oraz
autorskie rozwiązania firmy HP. Spółka dostarczyła do Lukas Banku licencję dla systemu
transakcyjnego Profile, dostępnego w środowisku MetaFrame firmy CITRIX, wykonała prace
kastomizacyjne oraz dokonała migracji danych z obecnego systemu transakcyjnego LUKAS
Banku do Profile’a. ComputerLand wdrożył również System Przetwarzania i Interpretacji
Danych SPID oraz SPID BP, który realizuje sprawozdawczość obligatoryjną do NBP.
W III kwartale ComputerLand finalizował także projekt wdrożenia systemu multiZBYT w
Łódzkim Zakładzie Energetycznym S.A. Pracujący na scentralizowanej bazie danych system
obsługuje ponad 500 000 odbiorców w zakresie Wielkiego i Małego odbioru. Powiązanie
multiZBYT z systemami mySAP.com oraz FileNet a także oparcie pracującego w ŁZE
CallCenter o Moduł Ewidencji Zgłoszeń pozwoliły na stworzenie unikatowego,
nowoczesnego i kompleksowego rozwiązania wspierającego obsługę klientów ŁZE.
W Narodowym Banku Polskim ComputerLand kontynuował projekt budowy Zintegrowanego
Systemu Księgowego (ZSK). W Telekomunikacji Polskiej Grupa realizowała kilka dużych
przedsięwzięć m.in. Geomarketing.CL, System Księgowy oraz Operations Support System
(OSS), którego przedmiotem jest budowa i wdrożenie platformy informatycznej wspierającej
procesy dostarczenia i utrzymania usług sieci dalekosiężnej oraz procesy automatyzujące
aktywację i diagnostykę usług głosowych.
Umiejętność realizowania tak złożonych projektów informatycznych, liczne referencje w
połączeniu z wiedzą branżową i profesjonalizmem zespołów wdrożeniowych świadczą o sile
Grupy, są jednym z czynników gwarantującym dalszy dynamiczny rozwój ComputerLand.
Dalsza konsolidacja rynku.
Global Reports LLC
5
ComputerLand SA
W trzecim kwartale ComputerLand nabył autorskie prawa majątkowe do oprogramowania
URZĄD oraz przejął wszystkich pracowników spółki Efekt Software Sp. z o.o. Akwizycja
umożliwiła obsługę blisko 50 nowych klientów z sektora administracji samorządowej,
głównie urzędów gmin.
Jednocześnie w trzecim kwartale ComputerLand połączył Zeto Rodan z PB Polsoft, rozpoczął
proces połączenia ze spółkami CL Mielec i CIE (zakończony uchwałą WZA 7 listopada 2005)
oraz dokupił do 100% udziałów w rosyjskim CSBI.
Akwizycje ComputerLand są wynikiem wdrożenia w Spółce strategii aktywnego,
systematycznego i zdyscyplinowanego w odniesieniu do kryteriów inwestycyjnych nabywania
podmiotów działających w obszarze podstawowego biznesu ComputerLandu. Proces ten jest
prowadzony w celu zapewnienia wzrostu wartości całej Grupy. W ten sposób Spółka zamierza
wzmacniać kompetencje i pozycję rynkową, w najbliższym czasie głównie w sektorach:
publicznym, chemicznym i bankowym, na arenie międzynarodowej oraz w zakresie usług
outsourcingowych. W ramach realizacji początkowej fazy strategii dokonano przeglądu ponad
150 spółek oraz wyselekcjonowano i rozpoczęto negocjacje z kilkudziesięcioma kandydatami
do akwizycji. Jednocześnie Spółka na bieżąco modyfikuje strukturę Grupy dla efektywnego
zarządzania projektami prowadzonymi przez poszczególne jej podmioty.
W ciągu kilku najbliższych tygodni ComputerLand przeprowadzi, co najmniej jedną nową
akwizycję. W najbliższych miesiącach spodziewane jest zwiększenie liczby transakcji i ich
stabilizacja na poziomie 5-7 transakcji rocznie.
5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
5.1. Obsługa obligacji zamiennych serii B
Koszty finansowe za III kwartał 2005 roku zawierają kwotę 4.168 tys. zł. z tytułu obsługi
wyemitowanych obligacji zamiennych serii B. Odsetki od obligacji serii B (8,5% w skali
roku) w tym okresie wyniosły 1.446 tys. zł., a wartość Premii podlegającej wypłacie w
przypadku wykupu obligacji 1.373 tys. zł.
Struktura kosztów finansowych związanych z obligacjami serii B z uwzględnieniem
zamortyzowanych kosztów instrumentu finansowego przedstawia się następująco:
Okres
sprawozdawczy
Odsetki 8,5%
Premia*/
Zamortyzowany
koszt instrumentu
finansowego
2001
4.662
4.425
(223)
2002
7.597
7.210
725
2003
7.584
7.210
2.434
2004
7.609
7.230
4.440
1Q/2005
1.415
1.342
1.141
2Q/2005
1.431
1.358
1.232
3Q/2005
1.446
1.373
1.349
*/Wartość Premii podlegającej wypłacie w przypadku wykupu obligacji
Koszty
jednorazowe
wynikające z
transakcji
częściowego
wykupu
4.772
Razem
koszty
8.864
15.532
17.228
24.051
3.898
4.021
4.168
Poniżej przedstawiona została informacyjnie analogiczna struktura na kolejne lata do dnia
wykupu obligacji tj. do 21.05.2006 roku, uwzględniająca oszczędności powstałe dzięki
częściowemu wykupowi:
Okres
sprawozdawczy
Global Reports LLC
Odsetki 8,5%
Premia*/
Zamortyzowany
koszt instrumentu
finansowego
Razem koszty
ComputerLand SA
6
4Q/2005
1.445
1.373
1.501
2006
2.216
2.104
2.600
*/Wartość Premii podlegającej wypłacie w przypadku wykupu obligacji
4.319
6.920
6. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki w
III kwartale 2005 roku.
Działalność Spółki nie wykazuje sezonowości lub cykliczności.
7. Różnice pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości a Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
ComputerLand SA sporządził sprawozdanie za III kwartał 2005 roku według Polskich Zasad
Rachunkowości zaś, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2005 roku jako
jednostka dominująca według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF).
8. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych.
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiła emisja, wykup i spłata dłużnych i
kapitałowych papierów wartościowych.
9. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy.
Spółka nie wypłacała dywidendy.
10. Zdarzenia po dniu bilansowym mogące znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki
finansowe Spółki.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na przyszłe
wyniki finansowe Spółki.
11. Skutki zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji
długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalności.
W okresie III kwartału 2005 roku nie wystąpiły znaczące zmiany w strukturze Spółki w tym
wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy
kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania
działalności. Zmiany w Grupie Kapitałowej zostały opisane w pkt. 3 informacji dodatkowej.
12. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych
warunkowych Spółki, które nastąpiły po 31 grudnia 2004 roku.
lub
aktywów
Łączna wartość udzielonych przez Spółkę poręczeń oraz gwarancji jednostkom zależnym na
dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiła 14.400 tys. zł.
Łączna wartość udzielonych przez Spółkę poręczeń oraz gwarancji na dzień
31 grudnia 2004 roku wynosiła 71.588 tys. zł.
Global Reports LLC
7
ComputerLand SA
Łączna wartość udzielonych przez Spółkę poręczeń oraz gwarancji na dzień
30 września 2005 roku wynosiła 73.430 tys. zł.
Łączna wartość udzielonych przez Spółkę poręczeń oraz gwarancji jednostkom zależnym na
dzień 30 września 2005 roku wynosiła 16.770 tys. zł.
13. Informacje dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok.
Zarząd ComputerLand S.A. w dniu 19 października 2005 roku podał do publicznej
wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej za cały
2005 rok.
Wielkość portfela zamówień oraz blisko 500 mln przychodów osiągnięte narastająco przez
trzy kwartały przez Grupę Kapitałowa ComputerLand, pozwalają na podtrzymanie stanowiska
dotyczącego realizacji prognozy ogłoszonej 19 października 2005 roku.
14. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W okresie objętym raportem nie zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego
ComputerLand SA. Kapitał zakładowy Spółki wynosił na dzień 30 września 2005 roku
6.892.575 złotych.
Na dzień 9 listopada 2005 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.892.575 złotych i dzieli się
na 6.892.575 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda.
Według informacji dostępnych dla Spółki, akcjonariuszami posiadającymi na dzień
9 listopada 2005 roku liczbę akcji przekraczającą 5% kapitału zakładowego
ComputerLand SA byli:
− Prezes Zarządu ComputerLand SA – Tomasz Sielicki posiadający 9,12% kapitału
zakładowego ComputerLand SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy ComputerLand SA,
− Commercial Union OFE BPH CU WBK SA posiadający 7,25 % kapitału zakładowego
ComputerLand SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
ComputerLand SA,
− ING Natoniale – Nederlanden Polska OFE posiadający 5,22% kapitału zakładowego
ComputerLand SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
ComputerLand SA,
− Pioneer Pekao Investment Management SA posiadający 5,01% kapitału zakładowego i
tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComputerLand SA,
− J.P. Morgan Chase & Co. wraz z podmiotami zależnymi posiadający 5,48% kapitału
zakładowego ComputerLand SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy ComputerLand SA.
Zmiany w strukturze własności pakietów akcji przekraczających 5% kapitału zakładowego
ComputerLand SA w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego obrazuje
poniższa tabela:
Stan na
16.08.2005
Global Reports LLC
AKCJE
Liczba
akcji CL
Tomasz Sielicki
658.841
%
głosów
na WZA
Spółki
Zmiany
liczby
akcji
9,56% (30.000)
Stan na
30.09.2005*/
Liczba
akcji CL
628.841
% głosów
na WZA
Spółki
9,12%
Zmiany od
Stan na 9.11.2005
30.09.2005
do
9.11.2005
Liczba
akcji CL
-
628.841
% głosów
na WZA
Spółki
9,12%
8
ComputerLand SA
CU OFE BPH
CU WBK
ING NationaleNederlanden
Polska OFE
Pioneer Pekao
Investment
Management
SA
PZU SA wraz z
podmiotem
zależnym
J.P. Morgan
Chase & Co.
Wraz z
podmiotami
zależnymi
400.000
5,80%
360.000
5,22%
410.482
5,95%
359.360
378.078
-
400.000
5,80%
bd
500.000
7,25%
360.000
5,22%
-
360.000
5,22%
-
410.482
5,95%
bd
345.008
5,01%
5,21%
-
359.360
5,21%
bd
230.000
3,34%
5,48%
-
378.078
5,48%
-
378.078
5,48%
-
*/ Wykaz akcjonariuszy sporządzony został według najlepszej wiedzy Spółki w oparciu o zawiadomienia otrzymane w trybie art.
147 ust. 1 Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o liczbę akcji danego akcjonariusza
zarejestrowanych na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
15. Zmiany w stanie posiadania akcji oraz opcji na akcje przez osoby zarządzające
i nadzorujące Spółki, które miały miejsce w okresie od dnia przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego przedstawiają się następująco:
AKCJE
Liczba akcji
CL stan na
16.08.2005
Tomasz Sielicki
Sławomir Chłoń
Michał
Danielewski
Elżbieta
BujniewiczBelka
Krzysztof Rutte
Andrzej Miernik
Zwiększenia portfela akcji
nabycie
akcji
realizacja
opcji
658.841
100
74.990
Zmniejszenia
portfela akcji,
zbycie akcji
Liczba akcji
CL stan na
30.09.2005
(30.000)
628.841
100
74.990
-
Zmiany od
30.09.05 do
9.11.05
Liczba akcji
CL stan na
9.112005
628.841
100
74.990
-
20.000
-
(20.000)*/
-
-
-
-
*/Zmniejszenie z tytułu zmiany składu Zarządu
Na dzień 30 września 2005 roku członkowie Rady Nadzorczej ComputerLand SA nie
posiadali akcji ComputerLand SA
Zmiany stanu posiadania opcji na akcje przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki:
OPCJE NA
AKCJE
Tomasz Sielicki
Sławomir Chłoń
Michał Danielewski
Global Reports LLC
Stan na
16.08.2005
109.500
61.000
64.000
Zwiększenia
portfela opcji
nabycie praw
do realizacji
opcji
Zmniejszenia
Portfela opcji
realizacja
opcji
Zmiany od
Stan na
30.09.2005
109.500
61.000
64.000
30.09.05 do
9.11.05
Stan na
9.11.2005
109.500
61.000
64.000
9
ComputerLand SA
Elżbieta BujniewiczBelka
Krzysztof Rutte
Andrzej Miernik
66.750
66.750
34.750
32.075
(34.750)*/
32.075
66.750
-
32.075
*/Zmniejszenie z tytułu zmiany składu Zarządu
OPCJE NA
AKCJE
Henryka Bochniarz
Heather Potters
Maciej Jankowski
Jacek Mościki
Andrzej Koźmiński
Szczepan Strublewski
Józef Okolski
Stan na
16.08.2005
Zwiększenia
portfela opcji
nabycie praw
do realizacji
opcji
Zmniejszenia
Portfela opcji
realizacja
opcji
Zmiany od
Stan na
30.09.2005
3.000
3.300
1.200
2.250
30.09.05 do
9.11.05
Stan na
9.11.2005
3.000
3.300
1.200
2.250
3.000
3.300
1.200
2.250
16. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
W prezentowanym kwartale, Spółka nie wszczynała i nie prowadziła przed sądem lub
organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności,
których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych spółki.
17. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi.
ComputerLand SA nie przeprowadzał transakcji z podmiotami należącymi do Grupy
Kapitałowej ComputerLand SA, które wybiegałyby poza normalny tok działalności Spółki.
18. Informacje udzielonych poręczeniach kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji
Spółka nie udzielała poręczeń / gwarancji kredytów lub pożyczek jednemu podmiotowi lub
jednostce od niego zależnej, których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych
spółki. Spośród wystawionych gwarancji na dzień 30 września 2005 roku około 75 %
stanowią gwarancje należytego (dobrego) wykonania umowy (kontraktu). Celem gwarancji
dobrego wykonania umowy jest zabezpieczenie roszczeń powstałych w przypadku nie
wykonania bądź nieprawidłowego wykonania umowy. Gwarancje przetargowe stanowią 10 %
sumy gwarancji i poręczeń.
Łączna wartość udzielonych przez Spółkę
30 września 2005 roku wynosiła 73.430 tys. zł.
poręczeń
oraz
gwarancji
na
dzień
19. Inne istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej,
wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny
możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne istotne informacje dla oceny sytuacji
kadrowej, majątkowej i finansowej ComputerLand, ani informacje istotne dla oceny
możliwości realizacji zobowiązań przez ComputerLand.
20. Czynniki mogące wpłynąć na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie
kolejnego kwartału.
Global Reports LLC
ComputerLand SA
10
Na wyniki finansowe, jakie Grupa może osiągnąć w czwartym kwartale będzie miał wpływ
wysoki portfel zamówień, który osiągnął w 3 kwartale poziom 400 mln złotych. Spółka
oczekuje też na rozstrzygnięcia licznych przetargów w sektorze publicznym oraz na rynku
rosyjskim w instytucjach finansowych. Jednocześnie w IV kwartale 2005 Grupa spodziewa się
stabilnych przychodów z sektora bankowo-finansowego i telekomunikacyjnego, które w
małym stopniu charakteryzują się sezonowością zamówień.
Warszawa, 9 listopada 2005 r.
Global Reports LLC