KARTA OCEN UCZNIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Komentarze

Transkrypt

KARTA OCEN UCZNIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
KARTA OCEN UCZNIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MUROWIE
Imię…………………………………..
Nazwisko…………………………….
Klasa…………………………………
Rok szk………………………………
Wychowawca………………………………………
Przedmioty
Zachowanie
Religia/etyka
Język polski
Język niemiecki
Język angielski
Matematyka
Historia
Przyroda
Technika
Informatyka
Muzyka
Plastyka/sztuka
Wychowanie do życia w
rodzinie
Wychowanie fizyczne
Ocena
Skala ocen z
przedmiotów:
6 – celujący;
5 – bardzo dobry;
4 – dobry;
3 – dostateczny;
2 - dopuszczający;
1 - niedostateczny
Skala ocen z
zachowania:
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne
Spóźnienia…………………..Nieobecności razem……………Usprawiedliwiono………….
Nie usprawiedliwiono………………….
Inne uwagi o uczniu:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….