oferta - Regionalny Program Operacyjny Województwa

Komentarze

Transkrypt

oferta - Regionalny Program Operacyjny Województwa
OFERTA
NAZWA OFERENTA: ................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ADRES: ..............................................................................................................................................................
POWIAT ............................................................ WOJEWÓDZTWO ............................................................
TEL./FAX/ E-MAIL .........................................................................................................................................
NIP............................................................................ REGON ...........................................................................
BANK/ NR KONTA .........................................................................................................................................
Do:
Netradus Polska sp. z o.o.
ul. Zawiszy Czarnego 10,
40-872 Katowice
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są prace w zakresie wodkan/CO/gaz/elektryczna/wentylacyjna, montaż instalacji piorunochronnej wykonywane w ramach
inwestycji: HOTEL*** Miodowy Młyn – rozbudowa i adaptacja zabytkowego młyna w centrum Opatowa dla
dywersyfikacji działalności firmy, wdrożenia innowacji usługowej i działań na rzecz rozwoju turystyki
regionalnej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją określoną w załączonych na stronie www
przedmiarach:
Cena netto:
…………………………………….…………………………………………..…………………………………………………..………
Cena brutto:
………………………………………………………………………………...…………………………………………...……………,
Cena brutto słownie:
………………………………………………………………………………………………………………...……………,
Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości
...................... %
tj. ............................................................................. PLN
Okres udzielonej gwarancji wynosi……………………………………………………………………..……………...……...……………,
…………………………………….…………………………………………..…………………………………………………………………....………
Termin realizacji umowy wynosi ……………………………………………………………………..………………...……...……………,
dnia ............................................................................. 2013 r.
....................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania oferenta
…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
(Pieczęć Oferenta)
WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRAC
NAZWA OFERENTA: ................................................................................................................................................,
ADRES: .............................................................................................................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są prace w zakresie wodkan/CO/gaz/elektryczna/wentylacyjna, montaż instalacji piorunochronnej wykonywane w ramach
inwestycji: HOTEL*** Miodowy Młyn – rozbudowa i adaptacja zabytkowego młyna w centrum Opatowa dla
dywersyfikacji działalności firmy, wdrożenia innowacji usługowej i działań na rzecz rozwoju turystyki
regionalnej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowaliśmy następujące
zamówienia o podobnym zakresie i charakterze:
Lp.
Nazwa kupującego
1
2
Opis przedmiotu zamówienia Wartość zamówienia [PLN]
3
4
Okres realizacji
5
RAZEM:
Katowice dnia ............................................................................. 2013 r.
....................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania oferenta
…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…