lnwestor: święte 79a, 62.511 Kramsk W związku z rea|izacią

Komentarze

Transkrypt

lnwestor: święte 79a, 62.511 Kramsk W związku z rea|izacią
Kramsk , t6.OZ.ZOt5
lnwestor:
Beata Kubacka-Jankowska,
święte79a, 62.511 Kramsk
Tef. 534 188882
Zapytanie ofertowe
W
związku
z
rea|izacią projektu pn 2, Modernizacja i wyposażenie
gospodarstwa
agroturysĘcznego ,, Nad Wartq,,
-zapraszam do sktadania ofert na wykonanie robót
w zakresie:
,zakup i instalacia zbiornika gazu dla instatacii centralnego ogrzewania
,, - w tym zakup ,
dostawa i montaż zbiornika na gaz o pojemności4850
|' rłrykonanie dwóch nitek instalacii
wewnętrznei o dlugoścido 5m, wykonanie dwóch przytqczy
gazowych z caĘm osprzętem
i armaturq wraz z podłączeniem do 2
kotłów gazowych, wykonanie płyĘ fundamentowej
rozprowadzenie
,
rurociągu ok. 55m, wykonanie niezbędnych pomiarów
i prób szee|ności
instalacji ).
Miejsce wykonania robót: święte79a,62-5t1 Kramsk,
nr dzia|ki [g8llobręb święte
Termin wykonania robót: 20.o3.2015 r
Termin składania ofert :16. o2.2ot5r
Miejsce i sposób składania ofert: osobiście tub |istownie
oferta musi zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta,
opis nawiqzujący do parametrów
wyszczegó|nionych w zapytaniu ofertowym, wartość
oferĘ (netto oraz brutto}' termin
ważnościoferĘ. Wskazane jest by zawierałia również
inne dodatkowe informacie , np.
warunki płatnościi dostawy, moź|iwe do uzyskania
upusĘ warunki gwarancji ,
maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy.
oferta musi być opatrzona
pieczęcią firmową
sporządzenia i termin ważności
i
podpisem oferenta oraz zawierać datę
Wybór oferĘ nastąpi poprzez wybranie najkorzystniejszej
oferty ze wzg|ędu na cenę.
Podpis wnioskodawcy:
Kon-Con'ditor
B e a ta
Ku
b
a
c!d{ł6t<o
Święte y,62-51 1f
1
w
ra
s k
a
msk
NIP 6651r{4738; Regon 300461 766