FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE „Produkty biobójcze”

Komentarze

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE „Produkty biobójcze”
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
PRZESŁAĆ FAKSEM (0-58) 301-85-45
Zgłaszam udział w szkoleniu:
„Produkty biobójcze”
w dniu 16.11.2010 w Gdańsku
Miejsce szkolenia: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
Dane uczestnika:
Imię i Nazwisko uczestnika*
*
Stanowisko
Tel. kontaktowy
W przypadku większej liczby uczestników z firmy prosimy o wpisanie pozostałych uczestników
Dane firmy do faktury VAT(VAT-zwolniony)
Pełna nazwa firmy
Ulica, nr domu
Miejscowość i kod pocz.
Tel.
NIP
Osoba zgłaszająca
e-mail lub tel.
Koszt udziału w szkoleniu: 300 zł brutto/1 osobę (rabat 5% więcej niż 1 osoba z firmy)
Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
liczba osób:
Cena:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
dokonanie wpłaty na konto organizatora do dnia do 04.10.2010:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, siedziba: 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
Nr konta bankowego: NBP O/O Gdańsk 13101011400174732231000000
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty
Upoważniam Państwa do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu
……………………………………………
(pieczęć/podpis zamawiającego)
Potwierdzenie zgłoszenia proszę wysłać:
Mailem:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
tel. (0-58) 320 08 00, fax.(0-58) 301 85 45
NIP: 583-257-21-52 REGON: 000877460
Faxem:
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
e-mail: [email protected]; www.psse.gda.pl