Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
w Poznaniu
2016-12-15
Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady mgr inż. Henryk Piskonowicz, Zastępca Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Głównym punktem zebrania była dyskusja i zaopiniowanie projektów
zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Mnich PLH300029, a także w sprawie ustanowienia planów
ochrony dla rezerwatów przyrody Bagno Chlebowo, Baszków i Smolary. Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady
zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych i wręczeniem upominków przez Jolantę Ratajczak, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Poznaniu została powołana 12 października 2015 r. W jej skład wchodzi
25. działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki, organizacji ekologicznych,
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w
Poznaniu