r - zEWoDNlcZAc HonArvrok - BIP

Komentarze

Transkrypt

r - zEWoDNlcZAc HonArvrok - BIP
UcHWAŁA NR xVl/133/15
RADY GMlNY PODGÓRZYN
z dnia 29.10.20].5 r.
żmieniająca Uchwałę Nr XlV/98/15 Rady Gminy Pod8órżyn ż 27.o8.2o75 r. W sprawie zasad
prżyżnawaniai WysokoŚci diet Radnych Rady Gminy Pod8Órżyn,
Na podstawie art.25 ust,4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t,j.
Dz,U. z 2015 r. poz.1515) W związku z rozporządżeniem Rady lMinistróW z dnia 26 lipca 2000
r. W sprawie maksymalnej Wysokości diet przystugujących radnemu 8miny (Dz. tJ, 2000 r Nr
67, poz.7!o|.
Rada Gminy Pod8órżyn uchwala, co następuje:
§1
zmienia się §1 Uchwały Nr XlV/98/15 Rady Gminy Pod9ó.zyn z ż7.oa.2o75 r, W sprawie
zasad przyznawania i Wysokości diet Radnych Rady Gminy Pod8óruyn, który otrżymuje
brzmienie:
1, Radnemu Rady Gminy Pod8órzyn za pracę W Radzie i Komisjach przyslu8uje ryczałtowa
dieta miesięcżna W następującej Wysokości:
1) Prżewodniczącemu Rady 2) Wiceprżewodniczącemu
1180 zl,
Rady
-
710
zl
3)
Przewodniczącemu Komisji - 610 zt,
4)
Radnemu nie pełniącemu funkcji- 570 zl.
§2
Wykonanie uchwaly powierza 5ię WójtowiGminy.
§3
Uchwała WchodżiW życie ż dniem 1 stycznia 2016 roku,
r - zEWoDNlcZAc
R,dv Gmin! Pfugo!?lT,
HonArvrok
U