OGŁOSZENIE 1. Wójt Gminy Mieścisko, ogłasza przetarg pisemny

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE 1. Wójt Gminy Mieścisko, ogłasza przetarg pisemny
OGŁOSZENIE
1. Wójt Gminy Mieścisko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż piły
tarczowej z wahaczem WK 790 R, moc silnika 9,0 kW, max. Średnica cięcia –
300mm, średnica piły – 750/30 mm, masa maszyny – 185 kg, rok produkcji 2005. Piła
bez tarczy tnącej.
Cena wywoławcza:
2.508,80 zł netto (dwa tysiące pięćset osiem złotych, 80/100)
2. Pilę tarczową można oglądać w dniach od 28 kwietnia do 15 maja 2014 r. w
godzinach od 8.00 do 13.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie;
Gołaszewo 26a
3. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
a. imię i nazwisko oferenta (lub nazwę firmy), NIP lub PESEL, tel. kontaktowy,
b. adres zamieszkania oferenta lub siedziby firmy,
c. oferowaną cenę za przedmiot przetargu (wartość brutto wyrażona w złotych),
d. datę sporządzenia oferty,
e. podpis oferenta.
f. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że
ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
4. Oferta nie zawierająca którejkolwiek z pozycji określonych w pkt. 3 podlega
uzupełnieniu.
5. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP
PIŁY TARCZOWEJ Z WAHACZEM” w siedzibie Zakładu Aktywności
Zawodowej w Gołaszewie; 62-291 Gołaszewo 26a do dnia 16.05.2014 roku do godz.
9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi 16.05.2014 roku o godzinie 9.30 w sali nr 5 w budynku
Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie; 62-291 Gołaszewo 26a
7. Przedmiot przetargu zostanie sprzedany uczestnikowi, który zaoferuje najwyższą cenę
nabycia.
8. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą sama cenę, komisja
przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty o kontynuacji
przetargu w formie aukcji bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
9. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni po wybraniu jego
oferty i podpisaniu umowy kupna.
11. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu zapłaty.