program kształcenia - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Komentarze

Transkrypt

program kształcenia - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
z siedzibą w Poznaniu
PROGRAM KSZTAŁCENIA
Kierunek
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Obszar/obszary kształcenia, w których
umiejscowiony jest kierunek studiów
NAUKI SPOŁECZNE
Forma kształcenia
STUDIA PODYPLOMOWE
(studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie/studia podyplomowe)
Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji
KWALIFIKACJE PODYPLOMOWE
(kwalifikacje pierwszego stopnia/kwalifikacje drugiego stopnia/kwalifikacje podyplomowe)
Profil kształcenia
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
(profil ogólnoakademicki/profil praktyczny)
Liczba semestrów
II SEMESTRY
Liczba punktów ECTS
Cele kształcenia
Zespół Programowania
Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o administrowaniu informacji i danych
osobowych. Studia dają możliwość nabycia wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu
zarządzania i ochrony informacji. Studenci tego kierunku staną się specjalistami, którzy będą
potrafili zidentyfikować bezpośrednio miejsca wrażliwe w przedsiębiorstwie i instytucji z punktu
widzenia bezpieczeństwa informacji oraz stworzenia praktycznego kodeksu postępowania
zapewniającego minimalizację utraty lub zniszczenia informacji.
Przygotowanie absolwentów. Umiejętność właściwej organizacji ochrony zasobów informacji
w tym danych osobowych, prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji, aktywności
w portalach społecznościowych.
Kształtowanie wrażliwości etyczno – społecznej. Słuchacze będą również przygotowani do
wprowadzenia w jednostkach organizacyjnych systemów bezpieczeństwa zgodnych z
1
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
z siedzibą w Poznaniu
wymaganiami ustaw, rozporządzeń, normami i standardami światowymi. Ukończenie tego
kierunku studiów stwarza możliwości podjęcia w pracy na stanowiskach związanych z obiegiem,
ochroną i zabezpieczaniem informacji w państwowych, samorządowych i publicznych
jednostkach organizacyjnych oraz w firmach prywatnych
OGÓLNY OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Obecnie w Polsce w coraz większą liczbę dziedzin życia wkraczają konieczne do spełnienia normy Unii Europejskiej, funkcja
administratora zarządzającego informacją i danymi osobowymi staje się coraz bardziej atrakcyjną specjalnością o dużych możliwościach
konsultingowych, doradczych i szkoleniowych.
Umiejętność właściwej organizacji ochrony zasobów informacji w tym danych osobowych, prawa do ochrony prywatności jednostki,
korespondencji, aktywności w portalach społecznościowych staje się nie lada wyzwaniem dla wielu administratorów. W sytuacji działalności
biznesowej, konieczności dostępu do informacji publicznej oraz ochrony informacji separowanej koniecznością staje się szkolenie
profesjonalistów. Odpowiednio przygotowany administrator bezpieczeństwa informacji jest funkcyjnym podnoszący poziom edukacji
użytkowników przetwarzających informacje w organizacji i reprezentantem (tarczą) który zapewni każdemu podmiotowi stabilność w przypadku
jakiejkolwiek kontroli uprawnionych organów .
Aktywa informacyjne w historii człowieka zawsze dawały przewagę stronie dysponenta wcześniej zdobytej informacji w ewentualnych
sporach. Z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej weszła w życie, jak do tej pory najbardziej znacząca, nowelizacja Ustawy o ochronie
danych osobowych. Wraz z wprowadzeniem zmian do przepisów rangi ustawowej, wydano także odpowiednie rozporządzenia wykonawcze do
Ustawy, określające nowe wymagania techniczne i organizacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych, głównie w systemach
informatycznych. Podmioty przetwarzające dane osobowe mają obowiązek dostosować do nowych przepisów swoje procedury, dokumentację
opisującą przetwarzanie danych, jak również systemy informatyczne służące do przetwarzania danych. Pomimo, iż ostateczny termin takiego
dostosowania upłynął kilka lat temu, do dzisiaj wiele przedsiębiorstw, a także podmiotów publicznych, nie przygotowało odpowiednich zmian w
swojej dokumentacji. Kolejna nowelizacja Ustawy już od 7 marca 2011 nadaje GIODO większe możliwości egzekucji i kontroli zasad
przetwarzania danych przez administratorów.
Niniejsza oferta edukacyjna skierowana jest do podmiotów i osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych po
nowelizacji Ustawy, a także na właściwe określenie warunków polityki bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej oraz zadań i
uprawnień pracowników posiadających dostęp do informacji stanowiących tajemnicę organizacji.
Zespół Programowania
2
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
z siedzibą w Poznaniu
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
K – kierunkowe efekty kształcenia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
S1A – efekty kształcenia w obszarze studiów społecznych dla I stopnia
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
Symbol
WIEDZA
K_W01
Podstawy teorii bezpieczeństwa informacji
K_W02
Prawne aspekty bezpieczeństwa
K_W03
Kryptografia i kryptoanaliza
K_W04
Kontrola logiczna i fizyczna
K_W05
Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
K_W06
Bezpieczeństwo sieci przewodowych
K_W07
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych
K_W08
Zarządzanie ryzykiem w systemach bezpieczeństwa
K_W09
Audyt i certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem
K_W10
K_W11
K_W12
Zespół Programowania
3
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
z siedzibą w Poznaniu
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbol
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
K_U01
UMIEJĘTNOŚCI
Przygotowywanie zasad Ochrony danych osobowych
K_U02
Opracowywanie wzorów dokumentów dotyczących Ochrony danych osobowych
K_U03
Przygotowywanie wniosków rejestracyjnych zbirów danych osobowych
K_U04
Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych
K_U05
Przeprowadzanie audytu przetwarzania danych osobowych
K_U06
Opracowanie polityki bezpieczeństwa
K_U07
Opracowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym
K_U08
Zredagowania zgody na przetwarzanie danych osobowych
K_U09
Sporządzenia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
K_U10
Właściwego reagowania w toku kontroli GIODO
K_U11
K_U12
K_U13
Zespół Programowania
4
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
z siedzibą w Poznaniu
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbol
K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Zasady zarządzania bezpieczeństwem klienta
Zasady zarządzania ochroną danych osobowych w organizacji turystycznej
Zasady tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym
Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji
K_K05
K_K06
K_K07
K_K08
K_K09
Zespół Programowania
5