Kryteria kwalifikacyjne egzaminów sprawnościowych do klasy

Komentarze

Transkrypt

Kryteria kwalifikacyjne egzaminów sprawnościowych do klasy
KRYTERIA KWALIFIKACYJNE EGZAMINÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO
KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 300 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR2
W WARSZAWIE
NA ROK 2016 / 2017
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, przewiduje się trzy godziny lekcyjne zajęć na
pływalni oraz 4 godziny lekcyjne zajęć sportowych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu sprawnościowego jest podanie o przyjęcie
dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej o profilu sportowym oraz dołączonym
zaświadczeniem od lekarza medycyny sportu.
1. Skok w dal z miejsca obunóż:
•
badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed
wyznaczoną linią. Następnie pochyla tułów, ugina nogi (półprzysiad)
z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach
rąk w przód i odbijając się jednocześnie energicznie od podłoża skacze jak
najdalej,
• wynik z trzech wykonanych skoków ocenia się jako najdłuższy,
• długość skoku mierzy się od wyznaczonej linii do najbliższego śladu
pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli skaczący po wykonaniu skoku
przewróci się w tył, wówczas powtarza skok.
2. Rzut piłką lekarską 1kg przodem:
• badany staje przed linią rzutów przodem w małym rozkroku o stopach
równoległych, z piłką trzymaną oburącz. Po ugięciu nóg w kolanach, wykonuje
zamach ze skłonem tułowia w tył i energicznie wyrzuca piłkę jak najdalej
w przód,
• jako najlepszy ustala się wynik z trzech wykonanych prób, w metrach,
• jeżeli badany przekroczy linię rzutu, rzut uznaje się za nieważny.
3. Bieg wahadłowy 4x10m:
•
badany w pozycji wykrocznej ( start wysoki), w półkolu przed linią A oczekuje
na sygnał start. Po sygnale rozpoczyna bieg do drugiego półkola znajdującego
się na linii B, omija go i biegnie z powrotem do linii startu. Omija linie startu
i biegnie znów do półkola B omija go i wraca do półkola A (linia startu). Wtedy
czas jest zatrzymany,
• wynik wpisuje się z dokładnością do 1/10s.
4. Bieg 30m:
•
na sygnał prowadzącego badany wykonuje bieg z linii startu do linii mety,
prowadzący zatrzymuje czas po przekroczeniu linii mety przez badanego,
• wynik wpisuje się dokładnością do 1/10s.
Egzaminy odbędą się na obiekcie sportowym Wilanowskiego Centrum Sportu przy
Zespole Szkół nr 2 ul. Gubinowska 28/30 w wyznaczonym terminie 2016 r.