Załącznik nr 2

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA OFERTOWEGO
1.
W celu udzielenia zamówienia na wykonanie dostaw artykułów spożywczych przy realizacji
projektu „Kolorowe Przedszkole” przeprowadzono rozeznanie ofertowe.
2.
W dniu 22.09.2014. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych
wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 6
im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli (http://sp6zdwola.szkolnastrona.pl/bip, w zakładce
Przetargi, zamówienia) oraz rozesłane drogą mailową i dostarczone bezpośrednio do dostawcy
formularza zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.
3.
Lp.
W terminie do dnia 03.10.2014r. przedstawiono poniższe oferty:
Nazwa oferenta
1
Zakłady Mięsne
PAMSO S.A.
2
„Jamir” Sobieraj i
Wspólnicy Sp. j.
Adres oferenta
Centrum Dystrybucji
nr 3, ul. Świerkowa 8a,
98 – 220 Zduńska
Wola
95 – 083 Lutomiersk,
Bechcice Parcela 21
Kategoria
Cena netto
zamówieni
zł
a
Uwagi:
inne kryteria
zamówienia,
gwarancja, termin
płatności itp.
Cena
brutto zł
II
27 475,20
28 848,96
-
II
28 814,22
30 254,93
-
4.
Oszacowana wartość zamówienia: netto 30 000 zł, brutto zł 31 500 zł
5.
Kwota zabezpieczona w budżecie Miasta/planie finansowym na rok szkolny 2014/15
brutto 32 000 zł
6.
Uzasadnienie propozycji wyboru oferty:
Po przeanalizowaniu ofert przedstawionych przez obie firmy Zamawiający dokonał następującego
wyboru:
Dostawcą mięsa drobiowego i wędlin drobiowych wybrano Zakłady Mięsne PAMSO S.A.
Dostawcą mięsa wieprzowego i wędlin wieprzowych wybrano „Jamir” Sobieraj i Wspólnicy Sp. j.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień interwencyjnych w obu firmach.
7.
Z wybranym wykonawcą będzie zawierana umowa .
Zakup jest celowy i merytorycznie uzasadniony. Procedura wyboru wykonawcy została
przeprowadzona rzetelnie.
…..........................................................................
Podpis Koordynatora
Zatwierdzam/nie zatwierdzam*)
….....................................................................................
Data i podpis Kierownika Zamawiającego/osoby upoważnionej
*) niepotrzebne skreślić