Gm ` ożLec - Urząd Gminy w Jednorożcu

Komentarze

Transkrypt

Gm ` ożLec - Urząd Gminy w Jednorożcu
Jednorożec,12.01.20121
ZIR.2613.1.2012
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANłCZONYM Wójt Gminy Jednorożec ul. Odrodzenia 14,06 - 323 Jednorożec tel. /029/ 751 70 30,fax. /029/ 751 70 31,e-mail: [email protected] ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych rzeczy ruchomych stanowiących własność
Gminy Jednorożec:
Lp.
Przedmiot sprzedaży
Dane techniczne
Cena wywoławcza
zUbrutto
Wadium zł/brutto
1
Samochód ciężarowy
SCANIA śmieciarka
- model: 94/220 D 18.0 t;
wersja: P94D84X2NA220;
rok produkcji: 1997;
- nr rejestracyjny: WPZ 08903;
nr VIN: YS2P4X20001229894;
- wskazania drogomierza: 180813 km;
- charakter wykorzystania: śmieciarka;
- rodzaj zabudowy: zabudowa do wywozu
stałych nieczystości komunalnych;
- liczba osi: 2;
- rodzaj napędu: 4x2;
- moc silnika: 220KM/162 kW;
- pojemność: 9000 cm;
-liczba cylindrów: 6;
- skrzynia biegów: automat.
50.000,00 zł
(pięćdziesiąt tysięcy
złotych)
5.000,00 zł
(pięć tysięcy złotych)
- model: KT-0162;
- rok produkcji: 1983;
- nr VIN: 476885;
- wskazania licznika: 1168 mth;
- moc silnika: 52 KM/38 kW;
- pojemność: 3125 ccm;
liczba cylindrów: 4;
- rodzaj skrzyni biegów: manualna.
10.000,00 zł (dziesięć
tysięcy złotych)
1.000,00 zł (tysiąc
zlotych)
-
·
•
•
2
Koparko-ładowarka
OSTROWEK
•
I. Przetarg na ww. rzeczy ruchome odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jednorożcu,
ul. Odrodzenia 14 w dniu 01 lutego 2012 r. o godz.: 1()QQ.
II. Postąpienie wynosi nie mniej niż 100 zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik
zaoferował cenę wyższą
III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 01 lutego 2012 r. do godz.: 9g) wadium w
wysokości określonej w tabeli - dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, od poniedziałku do piątku w godz. TJ9·14 lub na konto: Bank Spółdzielczy Przasnysz Nr 81892400070011748920030002 (w takim terminie, aby do 01 lutego 2012
[. do godz.: 900 znalazło się na koncie tut. Urzędu).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Resztę
ceny uzyskanej w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT nabywca obowiązany jest wpłacić przed zawarciem umowy
sprzedaży. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,
jednak nie póżniej niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem
negatywnym przetargu.
IV. W skutek uchylania się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży osoba ustalona jako nabywca przedmiotu przetargu nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
V. Szczegółowych informacji o przedmiotach sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Jednorożcu,pok. nr 13 lub telefonicznie pod numerem (029) 751-70-39.
VI. Przedmioty sprzedaży można oglądać w terminie od 13.01.2012 r. do 01.02.2012 r. w godz. od 8g) do 1400.
VII. Organizator przetargu ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania prz zyn.
Gm ' ożLec
Michał 1Je c .