Wniosek o powtarzanie przedmiotu TiR

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o powtarzanie przedmiotu TiR
Imię i nazwisko
………………………………………
Kierunek
Turystyka i Rekreacja
………………………………………
Stopień
………………………………………
Tryb
………………………………………
Rok studiów
………………………………………
Grupa dziekańska
………………………………………
Numer indeksu
………………………………………
Numer telefonu
………………………………………
Adres e-mail
………………………………………
Poznań, dnia
……………………
Szanowna Pani
dr Joanna Śniadek
Prodziekan ds. Studenckich
WNIOSEK O POWTARZANIE PRZEDMIOTU/PRZEDMIOTÓW
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie
przedmiotów:
1. Przedmiot: …………………………………………… semestr …………… ECTS ……………
2. Przedmiot: …………………………………………… semestr …………… ECTS ……………
3. Przedmiot: …………………………………………… semestr …………… ECTS ……………
4. Przedmiot: …………………………………………… semestr …………… ECTS ……………
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
……………………
Podpis studenta
Załączniki:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………
Decyzja Prodziekana:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Poznań, dnia
……………………
………………………………………
Podpis i pieczątka Prodziekana

Podobne dokumenty