sprawozdanie 2013 1 - Stowarzyszenie "Rozwiń Skrzydła"

Komentarze

Transkrypt

sprawozdanie 2013 1 - Stowarzyszenie "Rozwiń Skrzydła"
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte
w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.
Zakładane cele realizacji zadania publicznego „My wśród innych” zostały w pełni osiągnięte.
W ramach realizacji niniejszego projektu położyliśmy nacisk na zrealizowanie 4 poniższych celów:
1) poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców, nauczycieli i specjalistów w zakresie wspierania
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także możliwości włączenia społecznego tych
uczniów - przeprowadzono zajęcia dla 30 uczniów stałej grupy beneficjentów bezpośrednich, które
obejmowały:
-wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Gołubiu,
- warsztaty ekologiczno-terapeutyczne,
- koncert Zespołu Czar-Dasz, który składa się z osób niepełnosprawnych - spotkanie integracyjne
dla całej społeczności szkolnej -257 uczniów, 30 nauczycieli, 9 pracowników obsługi szkoły oraz
25 zaproszonych rodziców.
2) uspołecznienie szkoły poprzez rozwijanie współpracy szkoły z rodzicami uczniów, a także
instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodziny w zakresie
tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, – przeprowadzono:
- warsztaty prowadzone przez mgr psychologi Adrianna Block z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla stałej grupy 30 beneficjentów oraz dla 15 rodziców i 30 nauczycieli,
- spotkania z mgr psychologi Dominika Sowa -Kleina z Centrum Pomocy Rodzinie dla stałej grupy
30 beneficjentów oraz dla 15 rodziców i 30 nauczycieli,
- zajęcia z doradcą zawodowym mgr Bogumiła Bisewską z Cechu Rzemiosł Różnych dla stałej
grupy 30 stałych beneficjentów,
-zajęcia z mgr psychologi Adrianna Block z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej
oraz z mgr psychologi Dominika Sowa -Kleina z Centrum Pomocy Rodzinie i doradcą
zawodowym mgr Bogumiła Bisewska z Cechu Rzemiosł Różnych dla 103 rodziców, a także
wszystkich nauczycieli podczas spotkania z rodzicami 1 raz w miesiącu (od września do grudnia).
3) opracowanie i realizację zajęć wspierających funkcjonowanie społeczne i wspieranie edukacji
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, – przeprowadzono:
- warsztaty terapeutyczne w Centrum Edukacji dla stałej grupy 30 beneficjentów,
- zajęcia warsztatowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Somoninie dla stałej grupy 30
beneficjentów,
- warsztaty zorganizowane przez Kaszubską Fundację w Pierszczewie dla stałej grupy 30
beneficjentów,
- zajęcia przeprowadzone w Wyspie Twórczej Edukacji Gdańsk dla stałej grupy 30 beneficjentów,
- wyjazd do teatru Miniatura w Gdańsku dla stałej grupy 30 beneficjentów.
4) zakup narzędzi i pomocy dydaktycznych umożliwiających realizację celów projektu.
Zakupiono na rzecz realizacji niniejszego projektu poniższe pomoce dydaktyczne, które następnie
przekazano w dalsze użytkowanie Gimnazjum Publicznemu im. Jana Pawła II w Somoninie:
- tablica interaktywna wraz z laptopem oraz drukarką laserową, co umożliwiło wprowadzenie
innowacyjnych metod pracy z uczniami,
- gra - Memory emocje, Domino Gra twarzy, Logiczne układanki - przymiotniki i pozycje, Punkt
widzenia -historyjki obrazkowe (wykorzystywane głównie w pracy z uczniami posiadającymi
różnego rodzaju dysfunkcje) – co pozwoliło znacząco wzbogacić gimnazjum w pomoce
dydaktyczne ukierunkowane na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych,
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów
wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.5)
Poszczególne
działania
w
zakresie Terminy realizacji Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot,
realizowanego zadania publicznego wraz z poszczególnych
który
krótkim opisem wykonania zadania
w zakresie realizowanego zadania
działań
wykonywał
publicznego
1. Promocja i rekrutacja uczniów do projektu
od 2.09.2013r.
pt. „My wśród innych”.
do 04.09.2013r.
W ramach promocji projektu zamieszczono
informację na stronie internetowej szkoły oraz
Urzędu Gminy w Somoninie, a także
wydzielono w Gimnazjum Publicznym w
Somoninie jedną tablicę ogłoszeniową (przy
wejściu do szkoły) na potrzeby promocyjnoinformacyjne projektu. Dodatkowo
zamieszczono w szkole plakaty informacyjne
oraz przekazywano ulotki informacyjne.
Pragniemy nadmienić, iż zainteresowanie
niniejszym projektem wśród uczniów przerosło
nasze oczekiwania.
Na podstawie rozmów indywidualnych
z nauczycielami, pedagogiem, rodzicami
wytypowano 11 uczniów z potrzebami
edukacyjnymi którzy potrzebują wsparcia:
7 uczniów z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego,1 uczeń z orzeczeniem
w stopniu umiarkowanym z
niepełnosprawnością sprężoną o potrzebie
kształcenia specjalnego,1 uczeń po mózgowym
porażeniu dziecięcym,1uczeń z orzeczeniem
Zespół Aspergera, 1 uczennica
z orzeczeniem - niedosłuch. Dodatkowo z
przeprowadzonego wywiadu z pedagogiem i
wychowawcami do zajęć zakwalifikowano 10
uczniów, którzy potrzebują wsparcia
edukacyjnego. Uczniowie ci posiadają opinię
z Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań
w której zanotowano wspieranie uczniów
w funkcjonowaniu
społecznym oraz podnoszenie samooceny
poprzez dodatkowe zajęcia i rozwijanie
mocnych stron u ucznia. Wytypowano również
do projektu 9 uczniów, którzy osiągają dobre
i bardzo dobre wyniki w nauce i
zachowaniu. Uczniowie ci mają tworzyć
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
ul. Osiedlowa 17,
83 – 314 Somonino
działanie
ogniwo integracji. W ten sposób
wytypowaliśmy stałą grupę 30uczniów
stałych beneficjentów.
Po następnym wyrażeniu zgody niniejszych
uczniów i ich rodziców stworzyliśmy
ostateczną listę adresatów projektu.
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
ul. Osiedlowa 17,
83 – 314 Somonino
2. Działania promocyjno-informacyjne
realizacji zadania publicznego. Na bieżąco
zamieszczano na stronie internetowej szkoły
i Urzędu Gminy w Somoninie, a także na
tablicy ogłoszeniowej ZS w Somoninie
wszelkie informacje dotyczące bieżącej
realizacji projektu: „My wśród innych”.
od 2.09.2013r.
3.Wyjazd na warsztaty w Gołubieńskim
Ogrodzie Botanicznego w Gołubiu
- zajęcia ekologiczno-terapeutyczne dla 30
osób stałych beneficjentów podzielonych na
2 grupy (każda po 2 godz).
12.09.2013r.
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
ul. Osiedlowa 17,
83 – 314 Somonino
4. Koncert w Gimnazjum Publicznym
13.12.2013 r.
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
ul. Osiedlowa 17,
83 – 314 Somonino
do 13.12.2013 r.
w Somoninie - Zespołu Czar-Dasz
z Gdańska, który składa się z osób
niepełnosprawnych - 1 spotkanie integracyjne
dla całej społeczności szkolnej -257 uczniów,
30 nauczycieli i 25 zaproszonych rodziców.
Działanie miało na celu uspołecznienie szkoły
poprzez rozwijanie współpracy szkoły
z rodzicami uczniów, a także instytucjami i
organizacjami działającymi na rzecz dzieci
i młodzieży.
5. Warsztaty prowadzone w Gimnazjum
Publicznym w Somoninie przez psychologa magister Adrianna Block z Poradni
Psychologiczno -Pedagogicznej w Kartuzach
dla stałej grupy 30 beneficjentów z
podziałem na 2 grupy po 15 uczniów raz w
tygodniu po 1 godz. dla każdej grupy, łącznie
28 zajęć, które obejmowały następujące
bloki tematyczne: Radzenie sobie z emocjami;
Komunikacja i interakcje społeczne, Radzenie
sobie ze sytuacjami stresującymi, zajęcia
psychoedukacyjne (sposoby efektywnego
uczenia się, autoprezentacja) oraz dla 15
rodziców (1 grupa) i 30 nauczycieli z
podziałem na 2 grupy (po 15 osób)
1 raz w miesiącu (wrzesień,
październik, listopad, grudzień) po 1 godz.
zajęć. Razem 12 godzin.
wrzesień –
grudzień 2013 r.
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
ul. Osiedlowa 17,
83 – 314 Somonino
6. Spotkania w Gimnazjum Publicznym
wrzesień –
w Somoninie z psychologiem -magister
grudzień 2013 r.
Dominika Sowa - Kleina z
Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach dla
stałej grupy 30 beneficjentów z podziałem na
2 grupy po 15 uczniów raz
w tyg. po 1 godz. dla każdej grupy -razem 28
spotkań warsztatowych. Dla 15 rodziców
(1 grupa) i 30 nauczycieli z
podziałem na 2 grupy (po 15 osób)
1 raz w miesiącu (wrzesień, październik,
listopad, grudzień) po 1 godz. zajęć.
Razem 12 godzin.
wrzesień –
7. Zajęcia w Gimnazjum Publicznym
w Somoninie z doradcą zawodowym magister Bogumiła Bisewska z Cechu
Rzemiosł Różnych w Kartuzach dla stałej
grupy 30 beneficjentów z podziałem na
2 grupy po 15 uczniów raz na 2
tyg. po 1 godz. dla każdej grupy, łącznie 16
godzin.
grudzień 2013 r.
01.10.2013 r.
8. Warsztaty terapeutyczne w Centrum
Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku dla
stałej grupy 30 beneficjentów (5godz.)
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
ul. Osiedlowa 17,
83 – 314 Somonino
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
ul. Osiedlowa 17,
83 – 314 Somonino
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
ul. Osiedlowa 17,
83 – 314 Somonino
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
ul. Osiedlowa 17,
83 – 314 Somonino
9. Warsztaty z elementami artyterapii
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w
Somoninie dla stałej grupy 30
beneficjentów z podziałem na 2 grupy
warsztatowe po 15 uczniów raz na 2 tyg.
po 2 godz. dla każdej grupy,
łącznie 34 godziny warsztatów.
wrzesień –
10. Zajęcia warsztatowe w Kaszubskiej
Fundacji Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Pierszczewie dla stałej
grupy 30 beneficjentów (7 godzin) prowadząca warsztaty magister Anna
Stefanowska.
15.10.2013 r.
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
ul. Osiedlowa 17,
83 – 314 Somonino
06.11.2013 r.
11. Warsztaty w Gdańsk-Osowa Wyspa
Twórczej Edukacji Studio Talentów praktyczna nauka rysowania i malowania,
dla 2 grup 15 osobowych po 2 godz. dla każdej
grupy (4godziny warsztatów) połączone
z wyjazdem do Teatru Miniatura w
Gdańsku - 3 godziny.
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
ul. Osiedlowa 17,
83 – 314 Somonino
12. Spotkania 1 raz w miesiącu (wrzesień,
październik, listopad, grudzień) w Gimnazjum
Publicznym w Somoninie podczas
wywiadówek z magister psychologii Adrianna
grudzień 2013 r.
wrzesień –
grudzień 2013 r.
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
ul. Osiedlowa 17,
83 – 314 Somonino
Block z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej wKartuzach,magister
psychologii Dominika Sowa- Kleina
z Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
doradcą zawodowym magister Bogumiła
Bisewska z Cechu Rzemiosł Różnych w
Kartuzach dla wszystkich rodziców
około 100 i 30 nauczycieli dzielenie się wiedzą
i wymiana doświadczeń.
13. Podsumowanie projektu - przedstawienie
dla całej społeczności szkolnej 257 uczniów
30 nauczycieli i ok. 100 rodziców (podczas
wywiadówki) prezentacji multimedialnej
z wykonywanych zadań przygotowaną przez
grupę 30 stałych beneficjentów oraz
zaprezentowanie przedstawienia na temat
tolerancji (również przez 30 uczniów stałych
beneficjentów).
13.12.2013 r.
14. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych
w ramach realizacji niniejszego projektu
(po realizacji projektu przekazano w całości
sprzęt i pomoce dydaktyczne na stan
Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II
w Somoninie).
wrzesień 2013 r.
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
ul. Osiedlowa 17,
83 – 314 Somonino
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
ul. Osiedlowa 17,
83 – 314 Somonino
3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją
zadania wpłynęło na jego wykonanie
Dofinansowanie realizacji zadania publicznego: „My wśród innych” umożliwiło pełną realizację
4 głównych celów projektu oraz uzyskać zaplanowane rezultaty.
Zrealizowaliśmy wiele bardzo kosztownych zadań m.in. liczne wyjazdy edukacyjne
i profilaktyczne dla uczniów, zajęcia warsztatowe, zakup sprzętu: tablica interaktywna wraz
z laptopem oraz drukarką laserową, co umożliwiło wprowadzenie innowacyjnych metod pracy
z uczniami, zakupiona gra - Memory emocje, Domino Gra twarzy, Logiczne układanki przymiotniki i pozycje, Punkt widzenia -historyjki obrazkowe (wykorzystywano głównie w pracy
z uczniami posiadającymi różnego rodzaju dysfunkcje). Niniejsze pomoce dydaktyczne pozwoliły
wzbogacić warsztat pracy z uczniami w trakcie realizacji projektu, a po jego zakończeniu
doposażono gimnazjum w bardzo potrzebne pomoce dydaktyczne ukierunkowane na uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych - które szkoła bardzo oczekiwała.
W przypadku nie uzyskania dofinansowania stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” w ramach swoich
środków finansowych i zasobów nie byłoby w stanie zrealizować żadnego z zakładanych celów
projektu, a jedynie część wybiórczych zadań dotyczącą bezpłatnych zajęć warsztatowych –
profilaktycznych (bez potrzebnych pomocy dydaktycznych).
4. Opis osiągniętych rezultatów
Uzyskane rezultaty realizacji zadania publicznego
Ewaluacja realizacji projektu (badania ankietowe obejmujące 83 uczniów – głównie klas
integracyjnych i tyle samo rodziców oraz 30 nauczycieli) wykazała:
a) poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców, nauczycieli w zakresie wspierania uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także możliwości włączenia społecznego tych uczniów –
w odniesieniu do okresu przed realizacji projektu - odpowiedziało 81,9% uczniów, 66,2% rodziców
i 46,6% nauczycieli.
b) ocena współpracy szkoły z rodzicami uczniów, a także instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodziny w zakresie tworzenia bezpiecznego
i przyjaznego środowiska szkolnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - jako
bardzo dobrą wskazało 66,3% uczniów (wzrost o ok. 20%), 61,4% rodziców (wzrost o ok. 25%)
i 83,3% nauczycieli (wzrost o ok.35%).
c) ocena realizacji zajęć wspierających funkcjonowanie społeczne i wspieranie edukacji uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - jako bardzo dobrą wskazało 74,6% uczniów (wzrost o ok.
23%), 61,4% rodziców (wzrost o ok. 19%) i 73,3% nauczycieli (wzrost o ok. 27%).
d) dokonano zakupu narzędzi i pomocy dydaktycznych umożliwiających realizację celów projektu,
które następnie przekazano w dalsze użytkowanie Gimnazjum Publicznemu im. Jana Pawła II
w Somoninie:
- tablica interaktywna wraz z laptopem oraz drukarką laserową, co umożliwiło wprowadzenie
innowacyjnych metod pracy z uczniami,
- gra - Memory emocje, Domino Gra twarzy, Logiczne układanki - przymiotniki i pozycje, Punkt
widzenia -historyjki obrazkowe (wykorzystywane głównie w pracy z uczniami posiadającymi
różnego rodzaju dysfunkcje) – co pozwoliło znacząco wzbogacić gimnazjum w pomoce
dydaktyczne ukierunkowane na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zmiany zaistniałe w efekcie realizacji projektu - wymierne efekty jakościowe:
- wzrost kompetencji społecznych uczestników warsztatów,
- uczniowie niepełnosprawni zwiększyli poczucie własnej wartości oraz pewność siebie
w kontaktach społecznych,
- w dużym stopniu przełamano zmiany negatywnego wyobrażenia i przełamania stereotypów
wobec osób niepełnosprawnych przez ich rówieśników,
- wdrożono nowoczesne metody wykorzystywane z kolei przez nauczycieli, wychowawców,
rodziców oraz niestandardowych rozwiązań w aktywizowaniu społecznym oraz zawodowym
młodzieży niepełnosprawnej,
- zniwelowanie u uczniów deficytów w sferze emocjonalnej oraz otwarcie na nowe horyzonty
myślowe,
- zbliżenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i szkoły na rzecz wsparcia uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- zapewnienie wsparcia uczniom i rodzicom w planowaniu oraz realizacji zadań związanych z
wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
- przybliżono całej społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele i rodzice) instytucje i placówki
działają na rzecz osób niepełnosprawnych,
- przekazanie cennych wskazówek i metod pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, co wpłynęło na podniesienie efektywności procesu nauczania
i uczenia się uczniów,
- integracja całego środowiska szkolnego i lokalnego,
- doposażono gimnazjum w bardzo potrzebne pomoce dydaktyczne ukierunkowane głównie na
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania 6)
1. Promocja i rekrutacja uczniów do projektu pt. „My wśród innych”.
2. Działania promocyjno-informacyjne realizacji zadania publicznego.
3.Wyjazd na warsztaty w Gołubieńskim Ogrodzie Botanicznego w Gołubiu
- zajęcia ekologiczno-terapeutyczne dla 30 osób stałych beneficjentów podzielonych na 2 grupy
(każda po 2 godz).
4. Koncert w Gimnazjum Publicznym w Somoninie - Zespołu Czar-Dasz z Gdańska, który składa
się z osób niepełnosprawnych - 1 spotkanie integracyjne dla całej społeczności szkolnej -257
uczniów, 30 nauczycieli i 25 zaproszonych rodziców.
5. Warsztaty prowadzone w Gimnazjum Publicznym w Somoninie przez psychologa - magister
Adrianna Block z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Kartuzach dla stałej grupy 30
beneficjentów z podziałem na 2 grupy po 15 uczniów raz w tygodniu po 1 godz. dla każdej grupy,
łącznie 28 zajęć, oraz dla 15rodziców (1 grupa) i 30 nauczycieli z podziałem na 2 grupy (po 15
osób)1 raz w miesiącu (wrzesień, październik, listopad, grudzień) po 1 godz. zajęć. Razem 12
godzin.
6. Spotkania w Gimnazjum Publicznym w Somoninie z psychologiem -magister Dominika Sowa Kleina z Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach dla stałej grupy 30 beneficjentów z podziałem
na 2 grupy po 15 uczniów raz w tyg. po 1 godz. dla każdej grupy -razem 28 spotkań
warsztatowych. Dla 15 rodziców (1 grupa) i 30 nauczycieli z podziałem na 2 grupy (po 15
osób) 1 raz w miesiącu (wrzesień, październik, listopad, grudzień) po 1 godz. zajęć.
Razem 12 godzin.
7. Zajęcia w Gimnazjum Publicznym w Somoninie z doradcą zawodowym - magister Bogumiła
Bisewska z Cechu Rzemiosł Różnych w Kartuzach dla stałej grupy 30 beneficjentów z podziałem
na 2 grupy po 15 uczniów raz na 2 tyg. po 1 godz. dla każdej grupy, łącznie 16 godzin
8. Warsztaty terapeutyczne w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku dla stałej grupy
30 beneficjentów (5godz.)
9. Warsztaty z elementami artyterapii w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Somoninie dla stałej
grupy 30 beneficjentów z podziałem na 2 grupy warsztatowe po 15 uczniów raz na 2 tyg.
po 2 godz. dla każdej grupy, łącznie 34 godziny warsztatów.
10. Zajęcia warsztatowe w Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
Pierszczewie dla stałej grupy 30 beneficjentów (7 godzin) - prowadząca warsztaty magister Anna
Stefanowska.
11. Warsztaty w Gdańsk-Osowa Wyspa Twórczej Edukacji Studio Talentów praktyczna nauka rysowania i malowania, dla 2 grup 15 osobowych po 2 godz. dla każdej grupy
(4godziny warsztatów) połączone z wyjazdem do Teatru Miniatura w Gdańsku - 3 godziny.
12. Spotkania 1 raz w miesiącu (wrzesień, październik, listopad, grudzień) w Gimnazjum
Publicznym w Somoninie podczas wywiadówek z magister psychologii Adrianna Block z Poradni
Psychologiczno -Pedagogicznej w Kartuzach, magister psychologii Dominika Sowa- Kleina
z Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach doradcą zawodowym magister Bogumiła Bisewska z
Cechu Rzemiosł Różnych w Kartuzach dla wszystkich rodziców
około 100 i 30 nauczycieli dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń.
13. Podsumowanie projektu - przedstawienie dla całej społeczności szkolnej 257 uczniów
30 nauczycieli i ok. 100 rodziców (podczas wywiadówki) prezentacji multimedialnej z
wykonywanych zadań przygotowaną przez grupę 30 stałych beneficjentów oraz zaprezentowanie
przedstawienia na temat tolerancji (również przez 30 uczniów stałych beneficjentów).
14. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji niniejszego projektu
(po realizacji projektu przekazano w całości sprzęt i pomoce dydaktyczne na stan Gimnazjum
Publicznego im. Jana Pawła II w Somoninie).
- tablica interaktywna wraz z laptopem oraz drukarką laserową,
- gra - Memory emocje, Domino Gra twarzy, Logiczne układanki - przymiotniki i pozycje, Punkt
widzenia -historyjki obrazkowe.