oferta dla promocji i reklamy - Miasto Sierpc

Komentarze

Transkrypt

oferta dla promocji i reklamy - Miasto Sierpc
W związku z otwarciem Centrum Kultury i Sztuki
Dom Kultury ogłasza nabór na stanowisko
PRACOWNIK DS PROMOCJI I REKLAMY
w wymiarze: 1/1
OFERTA PRACY NR 8/DK/2011
Data publikacji: 15 lipca 2011r.
Wymagania obowiązkowe na stanowisku ds. promocji i reklamy:
- Wykształcenie średnie lub wyższe
- Doświadczenie zawodowe w realizacji promocji i reklamy.
- Opracowanie własnej wizji pracy na w/w stanowisku.
- Umiejętność pracy w zespole.
- Praktyczna, biegła znajomość programów graficznych.
- Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Wymagania nieobowiązkowe:
- Dodatkowe kursy, studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje zawodowe.
- Doświadczenie w realizacji projektów autorskich w zakresie promocji i reklamy.
- Posiadanie prawa jazdy kat.B
Przewidywany zakres obowiązków:
- Opracowanie oferty kulturalnej, artystycznej,usługowej CKiSz na dany rok.
- Promocja w kraju i za granicą imprez organizowanych przez CKiSz.
- Współprowadzenie witryny internetowej.
- Współpraca z mediami w zakresie promocji i reklamy.
- Prowadzenie badań marketingowych w zakresie pozyskiwania nowych odbiorców.
- Współpraca z instruktorem ds. plastyki w zakresie opracowywania materiałów
reklamowych dotyczących działalności CKiSz.
- Współpraca z instruktorami zatrudnionymi w CKiSz.
- Realizacja innych projektów organizowanych w CKiSz.
- Prowadzenie dokumentacji stanowiska pracy.
Wymagane dokumenty:
- Curriculum vitae.
- Kwestionariusz osobowy. (załącznik nr 2)
- Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy wraz z wybranymi
przykładami własnych projektów
- Oświadczenie o niekaralności i że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.(załącznik nr 3)
Składanie ofert:
Oferty zawierające wymagane dokumenty prosimy składać w zamkniętej
kopercie opatrzonej numerem telefonu do kandydata w sekretariacie Domu Kultury w Sierpcu
ul.Armii Krajowej 1A, pokój nr 1 na parterze lub przesłać pocztą z dopiskiem „Dotyczy
naboru na stanowisko promocji i reklamy – oferta 8/DK/2011”,
w terminie do 31 sierpnia 2011 roku do godz:15:00
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu
zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany
stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (dz.U.z 2002r. Nr 133,poz.883 z póź.zm.)
Sierpc, 15 lipca 2011r.
Ewa Wysocka
Dyrektor Domu Kultury w Sierpcu