Bezzwrotna pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych

Komentarze

Transkrypt

Bezzwrotna pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
http://pupsokolka.pl/wydarzenie/135/bezzwrotna-pomoc-ze-srodkow-funduszu-gwarantowanych-swiad
czen-pracowniczych-(fgsp)-
Bezzwrotna pomoc ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(FGŚP).
Od dnia 01.02.2015r. obowiązują przepisy nowelizacji ustawy z dnia 11 10.2013r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 385), które rozszerzają krąg
przedsiębiorców uprawnionych do uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przeznaczonej na utrzymanie miejsc pracy dla pracowników zagrożonych
zwolnieniami a także na dofinansowanie kosztów szkolenia tych pracowników.
Od dnia 01.02.2015r. obowiązują przepisy nowelizacji ustawy z dnia 11 10.2013r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 385), które rozszerzają krąg
przedsiębiorców uprawnionych do uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przeznaczonej na utrzymanie miejsc pracy dla pracowników zagrożonych
zwolnieniami a także na dofinansowanie kosztów szkolenia tych pracowników.
Nowe rozwiązania skierowane są do przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku czasowego ograniczenia
wywozu towarów na terytoria innych krajów, w tym do Federacji Rosyjskiej. Na mocy nowych przepisów
przedsiębiorca może ubiegać się o bezzwrotne środki z FGŚP na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń
pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy oraz opłacenie
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników niezależnie od pracodawcy. Maksymalna kwota dopłaty
wynosi 945,04 zł plus obliczona od tej kwoty składka na ubezpieczenie społeczne. Dofinansowanie
przysługuje pracownikowi przez łączny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Warunkami niezbędnymi uzyskania pomocy jest spełnianie poniższych przesłanek:
●
●
●
●
●
przeważający rodzaj wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (wg PKD) wskazuje na
jej udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych lub chowie i hodowli zwierząt,
a także wynikających z nich usługach na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, a produkt tej
działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na krajowych lub
zagranicznych rynkach towarowych, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń z przyczyn
niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów na terytoria innych krajów,
ograniczenia w obrocie handlowym spowodowały spadek obrotów gospodarczych łącznie nie mniej niż o
15%,
pracodawca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne, FGŚP, Funduszu Pracy, z wyjątkiem przypadku gdy zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca
raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo zaleganie w regulowaniu składek
ubezpieczeniowych powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, przewidzianych ww. ustawą,
wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości,
przedsiębiorca wprowadził przestój ekonomiczny lub obniżył wymiar czasu pracy pracownikom.
Wnioski o przyznanie świadczeń można składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-345 Białystok.
Szczegółowe informacje są udzielane przez Wydział FGŚP, ul. Pogodna 63/1, pok. 101 i 103; Tel.
85-732-97-78, 85-732-99-27 oraz udostępnione na stronie internetowej www.up.podlasie.pl,
zakładka Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.