s 1. s 2. s3.

Komentarze

Transkrypt

s 1. s 2. s3.
I N S T R U K C J A N r/ II 2 O ' 1 2
D Y R E K T O RG
A E N E R A L N E GSO
L U Z B YW I E Z I E N N E J
z dn i al { s t y c z n i a2 0 1 2r .
w sprawiesposobupostqpowania
z korespondencjE
kierowanEprzez
osadzonychdo Europejskiego
TrybunatuPrawCztowiekaw Strasburgu
i i n n y c ho r g a n 6 wm i q d z y n a r o d o woecjh r o n yp r a wc z l o w i e k a
Na podstawie
art.11 ust.1 pkt2 i 11 ustawyz dniag kwietnia
2010r. Sluzbie
(Dz.
Wieziennej U. Nr 79 poz.523.zpo2n.znr.r) ustalasje co nastepuje:
s1 .
1 . Instrukcjama zapobiec wystQpowani!nieprawidlowo6ci
w postgpowaniu
z korespondencjqosadzonychkierowanqdo Europejskiego
Trybunaiupraw
Czlowiekaw Strasburgu rnnychorgan6wmiedzynarodowej
ochrony piaw
czlowieka powolanychna podslawieratyfikowafychpfzez Rzeczpospolitq
Polskq umow miedzynarodowychdotyczEcychochrony praw czlowieka,
zwanychdalej,.miedzynarodowyrn
praw czlowieka.
i organamiochrony
2 Dyrektorzyzaklad6wkarnych areszt6wSledczychumoziwalq osadzonym
ptzekazywantekorespondencjik erowanejdo m gdzynarodowychorganow
ochronypraw czloweka w sposobokreslonyw instrukcji.
3 . OsadzenipfzekazujqkorespondencjQ,
o kt6rejmowa w ust. 1, bezpocrednio
funkcjonarluszom
lub pracownikomSlu2byWigziennejupowa2nionymprzez
dyrektorazakladukarnegoub aresztu5 edczegodo jej odbiofu,albowrzucaj4
ja.do odrebnychskrzynekprzeznaczonych
na taka.korespondencjg.
zwanych
da ej skrzynkami'
Wykaz miedzyIarodowych organ6w ochrony praw czlowLekazawiera
zatacznikdo instrukcji.
s2.
1 . Skrzynki wlnny byc lednoiicie oznakowane i umieszczonew mtelscu
dostQpnymdla osadzonych.a w areszcieSledczymi zakladziekarnymtypu
powinnyznajdowaesiQw ka2dynroddzialemieszkalnyrf.
zamknrQtego
2 . Osadzenipow nnl mieczagwarantowanE
rn02liwosc
wrzucaniakorespondencj
do skrzynek kazdego dnia, w porze pomiQdzy zakoiiczeniem aperu
oora4nego.a rozooczecieTapelJwieczotnego
s3.
'1. Koresponciencja
ze skrzynek wyjmowanajest przez upowaznionych
funkcjonariuszy
i pracownik6w
SluzbyWiQziennej,
o kt6rychmowaw S 1
u s t . 3 ,c o d z i e n n i e .
ZnriaD)[)nieniorcj lstrwy zostatvo8loszone
i ! D z .U z 2 0 l 0 r . N r 1 3 2 . p o1 z2 2 6 i N r 2 l 8 . p ol tzr S o @ z 2 0 l l r
\ f I 1 2 .p o z 6 5 1i N r l 9 l , p o z l t o l
2 . Na kopefciejako dateodbiofukorespondencji,
o ktorejmowaw art. .105S 7
ustawyz dnia6 czerwca1997r. - Kodekskarnywykonawczy
(Dz.U. Nr 90,
poz.557,z po2n.zm.2)),
odnotowuje
siedatQwyjeci;jej ze skrzynki.
3 . Pisemnepotwierdzenie
odbiorutej korespondencji
wydajesiq na zasadach
okreSlonych w przepisach regulaminu organizacyjno-porzqdkowego
wyKonywanla
tymczasowego
aresztowanta
oraz regulaminu
organizacyjno_
porzqdkowego
wykonywania
pozbawienia
kary
wolnoScj.
s4.
'1. Korespondencja
tymczasowoaresztowanych,skazanych i uraranycn
adresowanado miedzynarodo\r1i
ch organ6w ochrony praw cziowieka
nie podlegacenzurze.nadzorowiotaz zalrzymaniu.
KorespondencjQ
te
po zaewldencJonowaniu
w dziennikukorespondencyjnym
bezzwlacznie
przesyla
siQbezpo6rednio
do adresata.
2 . V ' l p t z y p a d k us t w i e r d l e n a 2 e w skrzynkach
znajdujesiQ korespondencja
adresowanado innychpodmoio!", ni2miedzynarodowe
organyochronypraw
czlowieka.stosJjesiQodpowiednio
trybpostepowania
okre6lony
w S 3 ust 2
i3.
sc.
Tracimoc instrukcja
Nr 5/2010DyrektoraGeneralnego
SluzbyWiQziennej
z dnia
13 sierpnia2010r. w sprawiesposobupostepowania
z korespondencjE
kierowanq
pzez osadzonychdo Europejskiego
Trybunalupraw Czlowiekaw Strasburgu
i innychmigdzynarodowych
organ6wochronyprawczloweka
s6.
insirukcjawchodzrw Zyciez dntem23 styczaia2Oj2 t.
D
rarny
iennej
ek Wlodarski
-'ZliaryN\nie
o r c j u s u * l z o s t a loys l o s z o ni !c l ) / U z 1 9 9 7 r \ r L 6 0 . p o z .l o 8 j , z L 9 9 9 r . N r 8 3 , t o z9 l l . z 2 0 0 0 r N r
6 0 ,p o z . 7 0 il N r 1 2 0 . p o z1 2 6 8 , z 2 0 0r 1N r 9 6 . p o 7l 0 7 l i N r u t , p o 1 u 9 , 1 z. 2 0 0 2I N r 7 4 p o z . 6 ? 6 i N r 2 0 0 ,
p o z .t 6 t 1 ) ,z 2 0 4 3I N r 1 1 1 .n o r l 0 6 t . N r t , 1 2 . p o z E 8 0 i N r l t 9 . | o 7
1 7 5 0z. 2 0 0 r tr . \ r 9 l _ p o z 8 8 9 .N r 2 1 0 ,
pa:l:15, Nr 2.10.poz 2105.Nr 2,r.1.foz 2426i Nr 271 poz.2701.z 2005r. Nr 161.poz ll6t I Nr 178.poz i479,
2 2 0 0 6 r N r l 0 4 . p u 7 0 8i N r 2 2 6 ,p o z t 6 . 1 3 . 2 2 0 0 7N
r r l 2 3 ,p o z .8 . 1 92. 2 0 0 8r N f 9 6 p o 7 6 2 0 i l . t r 2 l 4 . f o z ] ] . 1 4 ,
2 2009r Nr 8, poz.19. Nr 22. poz 119.Nr 62, poz. 50,1.Nr 98, poz. 8t7, Nr 108.poz 9Ll Nr 5. poz 963.Nr 190,
poz.1475.N".201,poz. 1j40 i Nr 206.foz 1589.z 2010r. Nr 3'1.por l9l, Nr 40. poz.227.Nr 125,poz E42jNr 182.
poz.1228ordz201lrNrl9,poz.20li?02,Nrl12,toz.6j4.Nrl29.poz.7t.t.Nrt8t.poz.j092.Nr2l7.pozt280
i N r 2 ' 1 0p. o z 1 , 1 1 1
Wykaz migdzynarodowychorgan6w ochrony praw czlowieka
1. Europejski
TrybunalPrawCzlowieka
2. Organydzialajacew ramachsystemuOrganizacjiNarodowZjednoczonych:
1) Kom iet Praw Czlowieka,
2) KomitetprzeclwkoTodurom;
3) Komitetdo spra\a/
L kvr'idacji
Dyskryminacji
Rasowej;
4) Komitetdo sprawL kw dacjiDyskryminacji
Koblet

Podobne dokumenty