Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera - BIP

Komentarze

Transkrypt

Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera - BIP
Zarządzenie Nr 228.2015
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Mieszkaniowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 uchwały nr XLVI/336/02
Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 173,
poz. 2498) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję Miejską Komisję Mieszkaniową w składzie:
1) Ewa Grajek,
2) Anna Jaśpińska,
3) Maria Rałowska.
§ 2.
Komisja wykonuje zadania określone w § 14 uchwały nr XLVI/336/02 Rady Miejskiej w
Jaworze z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy, zmienionej uchwałą nr XXVI/157/04 Rady Miejskiej w
Jaworze z dnia 31 marca 2004 r.
§ 3.
Traci moc zarządzenie nr 44.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 30 stycznia 2015 r.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Jawora
Emilian Bera