Wydruk: Ciechanów - Szkolenie "Procedury finansowo

Komentarze

Transkrypt

Wydruk: Ciechanów - Szkolenie "Procedury finansowo
Ciechanów - Szkolenie "Procedury finansowo-księgowe
w projektach RPO WM"
Dzień pierwszy:
09.30 - 10.00 - Kawa powitalna
10.00 - 11.30 - Wykłady
Umowa o dofinansowanie (nowy wzór) – na co szczególnie zwracać uwagę:
Zasady realizacji Projektu
Wartość Projektu i źródła finansowania
Wysokość dofinansowania
Forma i warunki wypłaty dofinansowania
Monitorowanie i sprawozdawczość
Rzeczowe rozliczenie realizacji Projektu
Procedura zawierania umów w ramach wydatków kwalifikowalnych dla zadań objętych
Projektem
11.30 - 11.45 - Przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - Wykłady
Kontrola procedury zawierania umów dla zadań objętych Projektem
Ewidencja księgowa i archiwizacja danych
Kontrola
Trwałość projektu
Zwrot dofinansowania
Informacja i promocja
Rozwiązanie umowy
Zabezpieczenie wykonania umowy
13.00 - 13.30 - Przerwa obiadowa
13.30 - 14.45 - Wykłady - Kwalifikowalność kosztów w ramach RPO WM
- Zasady ogólne
- Zasady kwalifikowania projektów
Zasięg geograficzny kwalifikowalności
Ocena kwalifikowalności projektu
Trwałość projektu
14.45 - 15.00 - Przerwa kawowa
15.00 - 16.00 - Kwalifikowalność kosztów w ramach RPO WM
- Zasady ogólne
- Zasady kwalifikowania projektów
Zasięg geograficzny kwalifikowalności
Ocena kwalifikowalności projektu
Trwałość projektu
1/2
Dzień drugi:
09.00 - 10.30 - Wykłady
Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych
Wydatki na zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu
Zakup gruntu – nieruchomości niezabudowanej
Zakup nieruchomości zabudowanej
10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa
10.45 - 12.00 - Wykłady
Koszty zastosowania technik (ew. form) finansowania nie powodujących natychmiastowego
przeniesienia prawa własności
Leasing
Inne techniki finansowania
Podatek od towarów i usług i inne podatki
Koszty ogólne
Wydatki niekwalifikowane
12.00 - 12.30 - Przerwa obiadowa
12.30 - 13.45 - Wykłady
Wniosek o płatność:
- Część dotycząca postępu finansowego
- Część dotycząca przebiegu realizacji projektu
- Weryfikacja wniosku o płatność
Formalna
Merytoryczna
Finansowa
13.45 - 14.00 - Przerwa kawowa
14.00 - 15.00 - Wykład
Opisywanie dokumentów księgowych – dobre praktyki
Najczęściej popełniane błędy
Uczestnikom szkoleń specjalistycznych 2-dniowych bezpłatnie zapewniamy:
transport autokarowy;
wyżywienie (2x obiad, 1x kolacja,1x śniadanie oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia);
nocleg;
materiały szkoleniowe.
2/2