dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Komentarze

Transkrypt

dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Nr 128
Białystok, dnia 16 czerwca 2009 r.
TREŚĆ:
Poz.:
1437
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
− Nr 55/09 z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Podlaskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku ………………………………………...
11236
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1438
− Nr XXVI/167/09 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchowola ……………………………… 11249
UCHWAŁA RADY GMINY
1439
− Nr XXIII/163/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ……………………………………..
11263
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO
1440
− Nr NK.II.ZCH.0911-115/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. stwierdzające nieważność
części uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli Nr XXVI/167/09 z dnia
30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Suchowola ……………………………………………………………………………….. 11267
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11236 ⎯
1
4
3
Poz. 1437
7
ZARZĄDZENIE NR 55/09 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 19 maja 2009 r.
w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku, stanowiący
załącznik do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 111/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 lipca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku (Dz. Urz.
Woj. Podl. Nr 241, poz. 2353 i Nr 252, poz. 2523, z 2007 r. Nr 71, poz. 589, Nr 167, poz. 1670,
Nr 238, poz. 2441 i Nr 289, poz. 3391 oraz z 2008 r. Nr 252, poz. 2579 i Nr 308, poz. 3179).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Wojewoda Podlaski
Maciej Żywno
Załącznik
do zarządzenia Nr 55/09
Wojewody Podlaskiego
z dnia 19 maja 2009 r.
ZATWIERDZAM
Donald Tusk
STATUT
PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU
§ 1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zapewnia wykonywanie przez Wojewodę
Podlaskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:
1) przedstawiciela Rady Ministrów w województwie;
2) zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11237 ⎯
Poz. 1437
3) organu rządowej administracji zespolonej w województwie;
4) organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;
5) organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie
sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych
ustawach do właściwości innych organów tej administracji;
6) reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
7) organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego.
§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Wojewodzie - należy przez to rozumieć Wojewodę Podlaskiego;
2) województwie - należy przez to rozumieć województwo podlaskie;
3) Dyrektorze Generalnym Urzędu - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku;
5) wydziałach - należy przez to rozumieć wydziały i biura Urzędu, zgodnie z § 7 Statutu Urzędu;
6) dyrektorze wydziału - należy przez to rozumieć również dyrektora biura.
7) regulaminie Urzędu – należy przez to rozumieć regulamin Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku.
§ 3. Siedzibą Urzędu jest miasto Białystok.
§ 4. 1. Urząd wykonuje zadania wynikające ze sprawowania przez Wojewodę funkcji,
o których mowa w § 1, w szczególności w zakresie:
1) dostosowania do miejscowych warunków celów polityki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na
zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynowania i kontrolowania wykonania
wynikających stąd zadań;
2) kontrolowania wykonywania przez organy zespolonej administracji rządowej zadań
wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich
zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów;
3) kontrolowania wykonywania przez organy jednostek samorządu terytorialnego i inne podmioty
prawa zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy
lub porozumienia z organami administracji rządowej;
4) kontrolowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wykonywania przez organy
niezespolonej administracji rządowej działające w województwie zadań wynikajacych z ustaw
i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11238 ⎯
Poz. 1437
5) zapewnienia współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej
i samorządowej działających na obszarze województwa w zakresie zapobiegania zagrożeniu
życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeń środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania
porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom
żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków,
na zasadach określonych w ustawach;
6) dokonywania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa,
opracowywania planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszania i odwoływania
pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
7) wykonywania i koordynowania zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa
wynikających z odrębnych ustaw;
8) przedstawiania Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących
województwa;
9) reprezentowania Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w trakcie oficjalnych
wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych;
10) współdziałania z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji
rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw
zagranicznych;
11) kierowania pracą zespolonych służb, inspekcji oraz straży wojewódzkich, koordynowania
i kontrolowania ich działalności oraz zapewnienia warunków do ich skutecznego działania;
12) sprawowania nadzoru nad działalnością organów gmin, powiatów i samorządu województwa
oraz ich związków w zakresie i na zasadach określonych ustawami;
13) reprezentowania Skarbu Państwa na zasadach i zakresie określonym ustawami oraz
wykonywania uprawnień i obowiązków organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw
państwowych do czasu przekazania tej funkcji ministrowi właściwemu do spraw Skarbu
Państwa lub do czasu wygaśnięcia tych uprawnień i obowiązków z innych tytułów;
14) wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji rządowej należących
do właściwości Wojewody, prowadzenia spraw związanych z zaskarżaniem decyzji do sądów
administracyjnych oraz stosowaniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji;
15) wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego.
2. Urząd realizuje także inne niż określone w ust. 1 zadania Wojewody wynikające z ustaw
i aktów wykonawczych wydanych w celu wykonania ustaw.
§ 5. 1. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wicewojewody albo I i II wicewojewody,
urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie.
2. Wicewojewodowie wykonują zadania i kompetencje w zakresie określonym przez
Wojewodę.
3. Jeżeli Wojewoda nie pełni obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicewojewody,
a w przypadku powołania dwóch wicewojewodów – I wicewojewody, rozciąga się na wszystkie
kompetencje Wojewody.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11239 ⎯
Poz. 1437
4. Dyrektor Generalny Urzędu:
1) zapewnia prawidłowe funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także
organizację pracy Urzędu;
2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie oraz
realizuje politykę personalną:
3) wykonuje określone zadania kierownika Urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią lub
wynikające z upoważnień i poleceń Wojewody.
§ 6. Przy Wojewodzie działają, realizując zadania określone w odrębnych przepisach:
1) Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;
2) Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego;
3) Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
4) Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego.
§ 7. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały:
1) Wydział Nadzoru i Kontroli;
2) Wydział Finansów i Budżetu;
3) Wydział Polityki Społecznej;
4) Wydział Infrastruktury;
5) Wydział Geodezji i Rolnictwa;
6) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
7) Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi;
8) Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji;
9) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
10) Biuro Wojewody;
11) Biuro Organizacyjno-Administracyjne.
§ 8. W Urzędzie działają podlegający zwierzchnictwu według odrębnych przepisów:
1) Pełnomocnik Wojewody do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierujący Zespołem
do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
2) Audytor Wewnętrzny.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11240 ⎯
Poz. 1437
§ 9. 1. Tworzy się delegaturę Urzędu w Łomży.
2. Do zakresu działania delegatury Urzędu należy w szczególności realizacja zadań
w zakresie:
1) kontroli wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji
rządowej, realizowanych na podstawie ustawy lub porozumienia;
2) archiwizacji dokumentacji urzędowej;
3) administracji architektoniczno-budowlanej;
4) geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami;
5) przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów;
6) nadzoru nad prawidłowością wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu
Wojewody jednostkom samorządu terytorialnego.
§ 10. Tworzy się zamiejscowe stanowiska pracy do spraw paszportowych w Suwałkach,
jako część Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
§ 11. W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska dyrektorów wydziałów:
1) dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli;
2) dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu;
3) dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
4) dyrektor Wydziału Infrastruktury;
5) dyrektor Wydziału Geodezji i Rolnictwa;
6) dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
7) dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi;
8) dyrektor Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji;
9) dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
10) dyrektor Biura Wojewody;
11) dyrektor Biura Organizacyjno-Administracyjnego.
§ 12. Do zakresu działania Wydziału Nadzoru i Kontroli należy w szczególności:
1) realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
a) administracja publiczna - w zakresie podziału administracyjnego państwa oraz nazw
jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych,
b) Skarb Państwa;
2) prowadzenie spraw w zakresie:
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11241 ⎯
Poz. 1437
a) realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wykonywaniem kontroli prowadzonych
przez Wojewodę w jednostkach rządowej administracji zespolonej oraz jednostkach
samorządu terytorialnego i innych podmiotach realizujacych zadania z zakresu
administracji rządowej na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji
rzadowej, a także – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w jednostkach
niezespolonej administracji rządowej,
b) koordynowania realizacji zadań z zakresu posiadanych przez Wojewodę kompetencji
kontrolnych,
c) wykonywania kontroli działalności tłumaczy przysięgłych,
d) wykonywania nadzoru nad uchwałami organów gmin, powiatów, samorządu
województwa, organów Izby Rolniczej oraz Rady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej przy zastosowaniu kryterium legalności,
e) przygotowywania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach
związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę,
f) związanym z zaskarżaniem ostatecznych decyzji administracyjnych do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego i wnoszeniem skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu
Administracyjnego,
g) opiniowania projektów aktów prawnych wydawanych przez Wojewodę, Dyrektora
Generalnego, aktów prawnych organów administracji niezespolonej, umów i porozumień
zawieranych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego,
h) wykonywania obsługi prawnej Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego
Urzędu, wydziałów i delegatury Urzędu,
i) wykonywania zastępstwa prawnego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
j) współpracy z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa,
k) przyjmowania interesantów w sprawach z zakresu skarg i wniosków zgłaszanych do
Wojewody,
l) redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego.
§ 13. Do zakresu działania Wydziału Finansów i Budżetu należy realizacja zadań
Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) budżet;
2) finanse publiczne;
3) instytucje finansowe.
§ 14. 1. Do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej należy realizacja zadań
Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
2) kultura fizyczna i sport;
3) oświata i wychowanie;
4) praca;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11242 ⎯
Poz. 1437
5) zabezpieczenie społeczne;
6) sprawy rodziny;
7) zdrowie – z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 3.
2. Wydział zapewnia obsługę:
1) Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
2) Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego;
3) Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
§ 15. Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy realizacja zadań Wojewody
objętych działami administracji rządowej:
1) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w zakresie architektury, budownictwa,
zagospodarowania przestrzennego oraz wspierania mieszkalnictwa;
2) transport;
3) gospodarka.
§ 16. 1. Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Rolnictwa należy realizacja zadań
Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) administracja publiczna w zakresie geodezji i kartografii;
2) budownictwo, gospodarka
nieruchomościami;
przestrzenna
i
mieszkaniowa
w
zakresie
gospodarki
3) rolnictwo;
4) rozwój wsi;
5) rynki rolne;
6) gospodarka wodna;
7) środowisko;
8) rybołówstwo.
2. W ramach Wydziału działają: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego kierujący Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną oraz
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej.
§ 17. Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy
realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) sprawy wewnętrzne w zakresie:
a) kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz koordynacji działań związanych
z polityką migracyjną państwa,
b) obywatelstwa,
c) ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11243 ⎯
Poz. 1437
d) rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;
2) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
§ 18. Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi należy
realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) rozwój regionalny - z zastrzeżeniem § 19;
2) integracja europejska;
3) sprawy zagraniczne.
§ 19. Do zakresu działania Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji należy
realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej rozwój regionalny
w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego.
§ 20. 1. Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy
realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) obrona narodowa;
2) sprawy wewnętrzne - z zastrzeżeniem § 17 pkt 1;
3) zdrowie - w zakresie ratownictwa medycznego.
2. Wydział zapewnia obsługę Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
§ 21. Do zakresu działania Biura Wojewody należy w szczególności:
1) zapewnienie organizacji pracy kierownictwa Urzędu;
2) obsługa prasowa Wojewody oraz współpraca ze środkami masowego przekazu,
3) obsługa współpracy Wojewody z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym oraz
z partiami politycznymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami pozarządowymi;
4) koordynacja funkcjonowania zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
5) zapewnienie wymiany informacji pomiędzy Wojewodą a Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji;
6) koordynacja działalności organów administracji rządowej działających na obszarze
województwa w zakresie zgodności z polityką Rady Ministrów;
7) obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt.
§ 22. 1. Do zakresu działania Biura Organizacyjno - Administracyjnego należy realizacja
zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) administracja publiczna w zakresie administracji, w tym organizacji urzędów administracji
publicznej oraz procedur administracyjnych;
2) informatyzacja.
2. Wydział zapewnia obsługę Dyrektora Generalnego Urzędu w zakresie jego zadań
wynikających z przepisów odrębnych.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11244 ⎯
Poz. 1437
§ 23. Do zakresu działania:
1) Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie przestrzegania
przepisów o ochronie informacji niejawnych przy wytwarzaniu, przetwarzaniu,
przechowywaniu oraz przekazywaniu informacji niejawnych w Urzędzie i delegaturze
Urzędu, ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz
zapewnienie ochrony fizycznej informacji niejawnych w Urzędzie;
2) Audytora Wewnętrznego należy prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie.
§ 24. Spory kompetencyjne pomiędzy wydziałami Urzędu rozstrzyga Wojewoda.
§ 25. Zadania rządowej administracji zespolonej w województwie wykonuje Wojewoda oraz
działający pod jego zwierzchnictwem kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży
wojewódzkich:
1) Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
2) Podlaski Komendant Wojewódzki Policji;
3) Podlaski Kurator Oświaty;
4) Podlaski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
5) Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
6) Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;
7) Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
8) Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;
9) Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii;
10) Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
11) Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;
12) Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;
13) Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
§ 26. Aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich
stanowią:
1) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku;
2) Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku;
3) Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
4) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno –Spożywczych w Białymstoku;
5) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku;
6) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku;
7) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11245 ⎯
Poz. 1437
8) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku;
9) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku;
10) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku;
11) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku;
12) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku;
13) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku.
§ 27. 1. Do zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Białymstoku należy wykonywanie na obszarze województwa zadań w zakresie ochrony
przeciwpożarowej oraz organizowania i prowadzenia walki z pożarami, klęskami żywiołowymi
i innymi miejscowymi zagrożeniami, określonych przepisami dotyczącymi Państwowej Straży
Pożarnej.
2. Do zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku należy
wykonywanie na obszarze województwa zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz
utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określonych przepisami dotyczącymi Policji.
3. Do zakresu działania Kuratorium Oświaty w Białymstoku należy wykonywanie na
obszarze województwa zadań w zakresie oświaty, w tym sprawowania nadzoru pedagogicznego,
określonych przepisami regulującymi system oświaty.
4. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno
– Spożywczych w Białymstoku należy wykonywanie na obszarze województwa zadań,
określonych przepisami dotyczącymi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych oraz jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.
5. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Białymstoku należy wykonywanie na obszarze województwa zadań określonych przepisami
dotyczącymi ochrony roślin i nasiennictwa.
6. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku
należy wykonywanie na obszarze województwa zadań określonych przepisami dotyczącymi
produktów leczniczych, wyrobów medycznych, aptek, punktów aptecznych, hurtowni
farmaceutycznych i placówek obrotu pozaaptecznego oraz Inspekcji Farmaceutycznej.
7. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
należy wykonywanie na obszarze województwa zadań w zakresie kontroli przestrzegania
przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska, określonych przepisami
dotyczącymi Inspekcji Ochrony Środowiska.
8. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
należy wykonywanie na obszarze województwa zadań w zakresie ochrony interesów i praw
konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, określonych przepisami dotyczącymi
Inspekcji Handlowej.
9. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku należy
wykonywanie na obszarze województwa nadzoru weterynaryjnego, wynikającego z przepisów
dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11246 ⎯
Poz. 1437
10. Do zakresu działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku
należy wykonywanie na obszarze województwa zadań określonych przepisami dotyczącymi
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
11. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Białymstoku należy wykonywanie na obszarze województwa zadań w zakresie nadzoru
budowlanego określonych przepisami Prawa budowlanego.
12. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Białymstoku należy kontrola przestrzegania na obszarze województwa przepisów w zakresie
transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego.
13. Do zakresu działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku
należy sprawowanie na obszarze województwa zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego
oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób
zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie
działalności oświatowo-zdrowotnej.
§ 28. Szczegółową organizację i zakresy działania wewnętrznych komórek organizacyjnych
oraz tryb pracy służb, inspekcji i straży wojewódzkich, o których mowa w § 26, określają ich
regulaminy.
§ 29. 1. Tworzy się w Łomży i Suwałkach delegatury:
1) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
2) Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego;
3) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
4) Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej;
5) Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków;
6) Kuratorium Oświaty, które obejmują swoim zasięgiem działania:
a) Delegatura Kuratorium Oświaty w Łomży powiaty: miasto Łomża, kolneński, łomżyński,
wysokomazowiecki, zambrowski,
b) Delegatura Kuratorium Oświaty w Suwałkach powiaty: miasto Suwałki, augustowski,
grajewski, sejneński, suwalski.
2. Do zakresu działania delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa należy w szczególności:
1) kontrola roślin lub powierzchni pod ich uprawą oraz miejsc składowania roślin i produktów
roślinnych w celu stwierdzenia występowania organizmów szkodliwych objętych
obowiązkiem zwalczania;
2) prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących zadania związane z konfekcjonowaniem
i obrotem środkami ochrony roślin oraz wydawanie upoważnień do prowadzenia badań
sprzętu do stosowania środków ochrony roślin;
3) wykonywanie badań laboratoryjnych na obecność organizmów szkodliwych oraz prowadzenie
spraw związanych z wystawianiem świadectw fitosanitarnych i świadectw zdrowotności;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11247 ⎯
Poz. 1437
4) kontrola obrotu i stosowania środków ochrony roślin;
5) kontrola i ocena polowego materiału siewnego oraz miejsc wytwarzania, przygotowywania
i obrotu materiałem siewnym;
6) prowadzenie rejestrów przedsiębiorców i producentów materiału siewnego.
3. Do zakresu działania delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego należy
w szczególności:
1) kontrolowanie warunków przechowywania i transportu produktów leczniczych i wyrobów
medycznych oraz ich właściwego oznakowania i reklamy;
2) sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu;
3) kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami
leczniczymi i wyrobami medycznymi;
4) kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach;
5) kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami
narkotykowymi;
6) opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny, hurtownię
farmaceutyczną oraz placówkę obrotu pozaaptecznego.
4. Do zakresu działania delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska należy
w szczególności:
1) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów
przyrody oraz decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska;
2) udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji oraz w przekazywaniu do
eksploatacji obiektów, które mogą pogorszyć stan środowiska, a także urządzeń chroniących
środowisko przed zanieczyszczeniem;
3) prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących
w nim zmian;
4) udział w opracowywaniu lokalnych programów państwowego monitoringu środowiska oraz
prowadzenie nadzoru nad ich realizacją;
5) zapewnienie współdziałania z właściwymi organami w zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń
środowiska oraz prowadzenie nadzoru nad usuwaniem ich skutków.
5. Do zakresu działania delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej należy
w szczególności:
1) prowadzenie kontroli stosownie do zakresu kompetencji Podlaskiego Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej;
2) prowadzenie mediacji i innych działań interwencyjnych w celu ochrony indywidualnych
interesów i praw konsumentów;
3) prowadzenie poradnictwa prawnego konsumentom i przedsiębiorcom.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11248 ⎯
Poz. 1437
6. Do zakresu działania delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zbytków należy
w szczególności:
1) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami;
2) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach
określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach
odrębnych;
3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich,
architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych
działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
4) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
5) upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
6) współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków.
7. Do zakresu działania delegatur Kuratorium Oświaty należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad funkcjonującymi w ich obszarze działania
publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami poprzez formy działalności
diagnostyczno-oceniającej, a w szczególności hospitacje, wizytacje oraz badania wybranych
zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej szkół i placówek;
2) prowadzenie działalności wspomagającej w formach i na zasadach określonych w odrębnych
przepisach;
3) nadzorowanie realizacji przez szkoły i placówki oświatowe zadań związanych z profilaktyką,
pracą wychowawczą oraz opiekuńczą;
4) kontrolowanie zgodności organizacji i funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, a także
działań organów prowadzących szkoły lub placówki oświatowe z przepisami prawa
dotyczącymi funkcjonowania systemu oświaty;
5) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu
regionalnej i lokalnej polityki oświatowej;
6) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji oraz związkami
zawodowymi w zakresie oświaty.
§ 30. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Urzędu, w tym także
szczegółowe zakresy działania wydziałów określa regulamin Urzędu ustalony przez Wojewodę
w drodze zarządzenia.
§ 31. Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie lub przez niego
nadzorowanych zawiera załącznik do Statutu.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11249 ⎯
Poz. 1437 i 1438
Załącznik do Statutu
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZĄDKOWANYCH
WOJEWODZIE PODLASKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH
1. Państwowa Straż Rybacka w Suwałkach.
2. Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku.
3. Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej w Białymstoku z siedzibą
w Zaściankach.
4. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie.
5. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu.
6. Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie.
7. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
1
4
3
8
UCHWAŁA NR XXVI/167/09 RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Suchowola
Na podstawie art. 30 ust. 6, ust. 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170,
poz. 1218; Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689;
Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821) w związku z art. 18
ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153, poz. 1271;
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 10, poz. 71; Nr 167, poz. 1397; Nr 172,
poz. 1441; Nr 179, poz. 1487; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr. 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) po uzgodnieniu
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego i za warunki pracy oraz
należne inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Suchowola stanowiący załącznik Nr 1.
§ 2. Ustala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród za ich osiagnięcia dydaktyczno-wychowawcze stanowiący
załącznik Nr 2.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11250 ⎯
Poz. 1438
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący Rady
Jacek Kaczorowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/167/09
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH
W SZKOŁACH I PLACÓWKACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA
SUCHOWOLA NA ROK 2009
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY
WSTĘPNE
§ 1. 1. Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Suchowola.
2. Regulamin określa:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy.
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla
nauczycieli;
4) wysokość i warunki przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181;
z 2006 r. Dz. U. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257);
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11251 ⎯
Poz. 1438
3) szkole – rozumie sie przez to szkołę i placówkę, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Suchowola.
ROZDZIAŁ II
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z ustawą i rozporządzeniem.
§ 4. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat
według wyższej stawki przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
§ 5. Fakt nabycia prawa do dodatku oraz jego wysokość potwierdza nauczycielowi –
dyrektor szkoły, dyrektorowi – Burmistrz Suchowoli.
§ 6. Dodatek za wysługę lat wypłaca sie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia
zasadniczego.
ROZDZIAŁ III
DODATEK MOTYWACYJNY
§ 7. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny stosownie do stopnia
spełnienia kryteriów, określonych w § 8 ust.2 z zastrzeżeniem § 12.
§ 8. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu
5 miesięcy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchowola.
2. Kryteria przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach i olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie
na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
d) organizowanie i aktywne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
e) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11252 ⎯
Poz. 1438
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub
innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych
obowiązków,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
h) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły,
c) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) organizowanie współdziałania instytucji, organizacji i osób na rzecz rozwoju szkoły lub
placówki,
e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły lub placówki.
3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi
wymienionymi w § 8 ust. 2 jest spełnianie następujących kryteriów:
szkoły,
poza
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
szkoły, w tym: wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności
administracyjnej i gospodarczej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem warunków bhp
i p.poż.;
2) realizacja planu finansowego szkoły, w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) dbałość o mienie: przeglądy techniczne, prace remontowe, czystość i estetyka szkoły;
4) prowadzenie spraw osobowych: akta osobowe pracowników, zatrudnianie zgodnie
z kwalifikacjami, dysponowanie ZFŚS, dyscyplina pracy;
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
6) współdziałanie z organem prowadzącym i nadzoru pedagogicznego;
7) współpraca z organami statutowymi i związkami zawodowymi.
§ 9. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie
dłuższy niż 12 miesięcy.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11253 ⎯
Poz. 1438
§ 10. Wysokość kwoty przeznaczonej na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły
wynoszą 80 zł na etat kalkulacyjny nauczyciela.
§ 11. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może być wyższa niż 15 % wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela.
§ 12. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:
1) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami ustawy i Kodeksu pracy - przez okres
12 miesięczny od daty udzielenia kary;
2) za okres urlopu dla poratowania zdrowia;
3) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.
§ 13. 1. Decyzje o przyznaniu i wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, a dla
dyrektora – Burmistrz Suchowoli, w ramach środków, o których mowa w § 10,
z uwzględnieniem zasad określonych niniejszym regulaminem.
2. Decyzje, o których mowa w ust. l powinny być uzasadnione na piśmie z odniesieniem do
spełnienia kryteriów, o których mowa w § 8.
§ 14. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia
zasadniczego.
ROZDZIAŁ IV
DODATEK FUNKCYJNY
§ 15. Nauczycielom, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora;
2) stanowisko kierownicze;
3) wychowawstwo klasy;
4) sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.
§ 16. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego; wychowawstwa klasy
lub sprawowania funkcji, o których mowa w § 15 pkt 3, a jeżeli powierzenie stanowiska
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcje, o których mowa w § 15 na czas
określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie
wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11254 ⎯
Poz. 1438
3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków związanych z powierzoną funkcją lub
stanowiskiem, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od
tego dnia.
§ 17. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora i stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli
Nr l.
TABELA NR 1
Zajmowane stanowisko
Miesięcznie w złotych
1. Dyrektor szkoły (zespołu)
2. Stanowisko kierownicze
- do 8 oddziałów
- od 9 oddziałów i więcej
od
do
300
800
500
1200
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz Suchowoli.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego za zajmowanie stanowiska kierowniczego w szkole
ustala dyrektor szkoły.
4. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. l przysługuje również nauczycielom, którzy
wykonują obowiązki kierownicze w zastępstwie, począwszy od pierwszego dnia miesiąca
zastępstwa w wysokości określonej w tabeli Nr 1.
§ 18. 1. Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy przysługuje dodatek
funkcyjny 60 zł miesięcznie.
2. Nauczycielom, którym powierzono funkcje doradcy metodycznego, nauczyciela –
konsultanta lub opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 40 zł miesięcznie.
§ 19. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia
zasadniczego.
ROZDZIAŁ V
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 20. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielowi pracującemu w trudnych lub
uciążliwych dla zdrowia warunkach.
§ 21. Wysokośc dodatku za pracę w trudnych warunkach pracy przysługuje nauczycielom:
1) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną
umysłowo w stopniu głębokim – w wysokośći 15 % stawki za godzinę liczoną od
wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11255 ⎯
Poz. 1438
2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach specjalnych oraz
prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego - w wysokości 10 % stawki za godzinę liczoną od wynagrodzenia zasadniczego
otrzymywanego przez nauczyciela;
3) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych –
w wysokości 25 % stawki za godzinę liczoną od wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego
przez nauczyciela.
§ 22. Za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości
12 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
§ 23. 1. Nabycie prawa do dodatku za warunki pracy dla dyrektora szkoły określa Burmistrz
Suchowoli, a dla nauczycieli – dyrektor.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy,
z którą dodatek jest związany.
3. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub
uciążliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel,
któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go
wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje
w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć
lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia
zasadniczego.
ROZDZIAŁ VI
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 24. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą
z osobistego zaszeregowania nauczyciela (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach)
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez
nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art.
42 ust. 4a ustawy (wymiar podwyższony), wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa ustala
się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach)
przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć, o której
mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija
się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje
za godziny faktycznie zrealizowane, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11256 ⎯
Poz. 1438
§ 25. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 26. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuncze, wykonywane w dniu wolnym
od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, lub zamiast dnia wolnego – odrębne
wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli.
ROZDZIAŁ VII
NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
§ 27. 1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze ustala się w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli.
2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 dzieli się następująco:
1) 70 % kwoty z przeznaczeniem na nagrody dyrektora,
2) 30 % kwoty z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Suchowoli.
§ 28. Kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze określa
regulamin, w którym ujęte są kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu
nagród stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
ROZDZIAŁ VIII
DODATEK MIESZKANIOWY
§ 29. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru godzin
w szkołach położonych na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców,
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "Dodatkiem".
§ 30. 1. Dodatek, o którym mowa w § 29 przysługuje nauczycielowi w wysokości
uzależnionej od liczby wspólnie zamieszkujących i gospodarujących członków rodziny:
1) do 4 osób włącznie
- 5 zł miesięcznie;
2) powyżej 4 osób
- 10 zł miesięcznie.
2. Do członków rodziny, o którycz mowa w ust. 1 zalicza się:
1) współmałżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do
ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo
ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 26 roku życia;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11257 ⎯
Poz. 1438
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
3. Nauczycielowi zatrudnionemu w więcej niż jednej szkole przysługuje tylko jeden
dodatek mieszkaniowy.
4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także
nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę,
który będzie im wypłacał dodatek.
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego.
§ 31. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
2) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
3) korzystania z urlopu wychowawczego;
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na
który umowa to została zawarta.
§ 32. 1. Dodatek przyznaje na wniosek nauczyciela – dyrektor szkoły, a dyrektorowi –
Burmistrz Suchowoli.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 nauczyciel zobowiązany jest dołączyć
oświadczenie o liczbie wspólnie zamieszkujących i gospodarujących członków rodziny.
3. Nauczyciel lub dyrektor, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy zobowiązany jest do
poinformowania w trybie natychmiastowym dyrekcję szkoły lub Burmistrza Suchowoli o zmianie
okoliczności, od których uzależnione jest przyznanie i wysokość dodatku mieszkaniowego.
§ 33. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podjęto decyzję o jego przyznaniu, do końca miesiąca, w którym ustała podstawa jego
przyznania.
2. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34. Uzgodniono z następującymi związkami zawodowymi:
1) Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Sokółce;
2) Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w Białymstoku.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11258 ⎯
Poz. 1438
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/167/09
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZE
SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD ZA ICH OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole;
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły i przedszkola;
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu i szkole, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Suchowola;
4) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Suchowoli;
5) nagrodzie Burmistrza – należy przez to rozumieć nagrodę Burmistrza Suchowoli;
6) nagrodzie dyrektora – należy przez to rozumieć nagrodę dyrektora szkoły lub przedszkola;
7) funduszu nagród – należy przez to rozumieć specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za
ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze wyodrębniony w budżecie gminy.
§ 2. 1. W budżecie Gminy Suchowola tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokosci 1 % planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza
i dyrektora. Rada Miejska może dokonać zwiększenia wymienionego funduszu nagród.
2. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1:
1) 70 % środków funduszu przekazywane jest bezpośrednio do budżetów szkół z przeznaczeniem
na nagrody Dyrektora;
2) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
4. W przypadku nagrody Burmistrza jej wysokość określa Burmistrz.
5. W przypadku nagrody dyrektora jej wysokość określa Dyrektor, po zatwierdzeniu
arkusza organizacji szkoły przez Burmistrza. Wysokość nagrody Dyrektora nie może przekroczyć
80 % wysokości nagrody Burmistrza.
6. Nagrody Burmistrza i Dyrektora mogą być przyznawane w ciągu całego roku.
7. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się
w teczce akt osobowych.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11259 ⎯
Poz. 1438
ROZDZIAŁ II
KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD BURMISTRZA
§ 3. 1. Nagrody Burmistrza przyznaje się za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznowychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych
szkoły, a w szczególności za:
1) sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela, zwłaszcza pozalekcyjnej, osiągane w:
a) olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu,
województwa i centralnym,
b) egzaminach i sprawdzianach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne
oraz badaniach wewnętrznych,
c) dziedzinie artystycznej i sportowej na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa
i centralnym.
2) efektywną pracę na rzecz:
a) rozwijania zainteresowań i uzdolnień kierunkowych uczniów,
b) pomocy uczniom mającym trudności w nauce, w tym zwłaszcza w ramach pracy
pozalekcyjnej.
3) powszechnie uznawane efekty w pracy wychowawczej oraz na rzecz przeciwdziałania
zjawiskom patologii społecznej;
4) utrzymywanie ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka;
5) opracowywanie, wdrażanie i propagowanie programów autorskich, stosowanie
i upowszechnianie innowacyjnych rozwiazań w procesie nauczania i wychowania;
6) dzielenie się swoim doswiadczeniem poprzez publikowanie w czasopismach pedagogicznych
oraz w innych formach;
7) efektywne pełnienie różnorakich funkcji społecznych, np. lidera zespołu przedmiotowego,
opiekuna samorządu uczniowskiego, drużyny harcerskiej, koła PCK;
8) działalność na rzecz środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza działania integrujące społeczność
szkoły i środowiska, np. w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, sportu lub
kultury, ochrony środowiska;
9) skuteczne włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy, szkoły;
10) efekty w działaniach na rzecz:
a) realizacji zadań ogólnoszkolnych,
b) pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie,
c) współpracy z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem
lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi.
2. W przypadku przyznania nagrody Burmistrza osobie zajmującej stanowisko kierownicze
wymagana jest efektywna praca organizacyjno-menadżerska, przy równoczesnym wypełnianiu
przez szkołę funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za:
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11260 ⎯
Poz. 1438
1) opracowywanie i wdrażanie systemu zapewniającego wysoką jakość pracy szkoły;
2) skuteczne wprowadzanie zmian wynikających z funkcjonującego systemu oświaty;
3) opracowywanie i wdrażanie programów i rozwiązań innowacyjnych w szkole;
4) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku i kreowanie jej pozytywnego
wizerunku;
5) wzbogacanie bazy szkoły oraz szczególną troskę o stan majątku szkolnego;
6) efektywne działania na rzecz pozyskiwania środków specjalnych i funduszy zewnętrznych;
7) opracowanie i wdrażanie programu zmniejszającego koszty funkcjonowania szkoły.
3. Nagrody Burmistrza mogą być przyznawane nauczycielom za udokumentowane
osiągnięcia określone w § 3 ust. 1.
§ 4. 1. Nagrodę Burmistrza dyrektorowi szkoły przyznaje się na wniosek złożony przez:
1) radę pedagogiczną;
2) radę rodziców;
3) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole;
4) właściwą komisję Rady Miejskiej.
3. Nagrodę Burmistrza nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze inne niż
dyrektor, przyznaje się na wniosek złożony przez:
1) dyrektora;
2) radę pedagogiczną;
3) radę rodziców;
4) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole;
5) właściwą komisję Rady Miejskiej.
4. Burmistrz, z własnej inicjatywy, może przyznać nagrodę Burmistrza dyrektorom,
nauczycielom zajmującym inne niż dyrektor stanowiska kierownicze oraz pozostałym
nauczycielom.
§ 5. 1. Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1, zawierające uzasadnienie podpisują
wnioskodawcy, przy czym, gdy wnioskodawcą jest organ kolegialny, wniosek podpisuje
przewodniczący lub zastępca przewodniczącego tego organu.
2. W szkołach, w których nie ma stanowiska wicedyrektora, w przypadku składania
wniosków o nagrody dla dyrektora przez organ, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, wniosek
podpisuje upoważniony członek rady pedagogicznej.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11261 ⎯
Poz. 1438
3. Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 podlegają zaopiniowaniu przez:
1) radę pedagogiczną – informację należy umieścić we wniosku;
2) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole, jeśli nauczyciel, którego
wniosek dotyczy, jest członkiem danej organizacji związkowej. Wymieniona organizacja
związkowa może – na prośbę nauczyciela nie będącego członkiem związku zawodowego –
wyrazić swoją opinię we wniosku o nagrodę. Informację o zaopiniowaniu przez związek
zawodowy należy umieścić we wniosku.
§ 6. Wnioski o nagrodę Burmistrza składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik
do niniejszego Regulaminu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Suchowoli w terminach:
1) do dnia 20 maja każdego roku – w przypadku nagród wręczanych w dniu zakonczenia zajęć
dydaktycznych;
2) do dnia 20 września każdego roku – w przypadku nagród wręczanych w Dniu Edukacji
Narodowej;
ROZDZIAŁ III
KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA
§ 7. Nagrody dyrektora przyznają nauczycielom oraz ustalają ich wysokość, z zastrzeżeniem
§ 2 ust. 5, dyrektorzy szkół za udokumentowane osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej, pracy opiekunczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych
szkoły, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
§ 8. Nagrody dyrektora mogą być przyznawane na wniosek:
1) dyrektora;
2) rady pedagogicznej;
3) rady rodziców;
4) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i działających w szkole.
§ 9. Przy składaniu wniosków o nagrody dyrektora w zakresie formy i trybu ich składania
stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału II.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11262 ⎯
Poz. 1438
Załącznik do Regulaminu
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA SUCHOWOLI
2. 1. Dane osobowe nauczyciela przedstawionego do nagrody:
1) Imię i nazwisko: ......................................................................................................................
2) Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................................
3) Wykształcenie (w tym studia podyplomowe i inne kwalifikacje): .........................................
4) Stopień awansu zawodowego: ................................................................................................
5) Staż pracy pedagogicznej: ......................................................................................................
6) Nazwa szkoły i zajmowane stanowisko: ................................................................................
7) Ostatnia ocena pracy pedagogicznej i data jej dokonania: .....................................................
8) Otrzymane nagrody i data otrzymania: ...................................................................................
a) ministra edukacji narodowej
...............................................................................
b) kuratora oświaty
...............................................................................
c) burmistrza
...............................................................................
d) dyrektora szkoły
...............................................................................
3. Uzasadnienie wniosku:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.........................., data ............................
........................................................
podpis wnoskodawcy
4. Rada Pedagogiczna (nazwa szkoły) .............................................. na posiedzeniu w dniu
.......................... zaopiniowała (pozytywnie – negatywnie*) niniejszy wniosek o nagrodę
Burmistrza Pani/Panu (imię i nazwisko) ......................................................................................
........................., data ............................
................................................................................
podpis przewodniczącego, zastępcy, upowaznionego członka rady
5. Związek zawodowy (nazwa) .............................opiniuje (pozytywnie – negatywnie*)
wniosek o nagrodę Burmistrza Pani/Panu (imię i nazwisko) .............................................................
........................., data ............................
......................................................................................
podpis przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej
•
niewłaściwe skreślić
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11263 ⎯
1
4
3
Poz. 1439
9
UCHWAŁA NR XXIII/163/09 RADY GMINY KORYCIN
z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), w związku z art. 8
ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rada Gminy Korycin
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami wsi Aulakowszczyzna
w sprawie zmiany nazwy urzędowej miejscowości „Aulakowszczyzna” na „Holakowszczyzna”.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, zostaną przeprowadzone w terminie do dnia
10 lipca 2009 roku.
§ 2. 1. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Wzór karty konsultacyjnej do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stanowi
załącznik Nr 2 do uchwały.
3. W przypadku opowiedzenia się większości mieszkańców biorących udział
w konsultacjach, za zmianą nazwy wsi „Aulakowszczyzna” na „Holakowszczyzna”, Rada Gminy
pozytywnie zaopiniuje dokonanie zmiany nazwy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Gliński
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11264 ⎯
Poz. 1439
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/163/09
Rady Gminy Korycin
z dnia 29 maja 2009 r.
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI W SPRAWIE ZMIANY NAZWY URZĘDOWEJ
MIEJSCOWOŚCI AULAKOWSZCZYZNA NA HOLAKOWSZCZYZNA
§ 1. Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii wśród zainteresowanych mieszkańców
poprzez przeprowadzenie głosowania w formie udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za
zmianą urzędowej nazwy miejscowości „Aulakowszczyzna” na „Holakowszczyzna””.
§ 2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w § 1 nastąpi w formie umożliwiającej
wypowiedzenie się „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.
§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacji są mieszkańcy wsi Aulakowszczyzna, którzy do
dnia konsultacji ukończyli 18 lat (posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy, wpisani do
stałego rejestru wyborców).
§ 4. Konsultacje odbędą się na podstawie przygotowanych przez komórkę ewidencji ludności
list uprawnionych do udziału w konsultacjach.
§ 5. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażą swoją opinię poprzez postawienie
znaku „x” na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy słowach „za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się” w obecności członków Komisji.
§ 6. Osoby pominięte na listach mogą wziąć udział w konsultacjach, jeżeli udokumentują stałe
zameldowanie na danym obszarze.
§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia w drodze zarządzenia terminu i miejsca
konsultacji oraz powołania komisji konsultacyjnej, w skład której wchodzą:
1) sołtys wsi Aulakowszczyzna;
2) dwóch pracowników Urzędu Gminy.
2. Do zadań komisji konsultacyjnej należy:
1) przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w przedmiocie konsultacji;
2) ustalenie jej wyniku;
3) sporządzenie protokołu.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11265 ⎯
Poz. 1439
§ 8. Wójt zawiadamia o terminie i miejscu przeprowadzenia konsultacji co najmniej 7 dni
przed planowanym terminem konsultacji podając ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie
internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Gminy oraz w sołectwie.
§ 9. Wynik przeprowadzonych konsultacji zostanie przedłożony Radzie Gminy przez Wójta
w formie protokołu zawierającego w szczególności:
1) ogólną liczbę mieszkańców w miejscowości Aulakowszczyzna;
2) liczbę uprawnionych do głosowania;
3) liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach;
4) wyniki głosowania.
§ 10. Obsługę organizacyjną przeprowadzenia konsultacji zapewnia Wójt.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11266 ⎯
Poz. 1439
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/163/09
Rady Gminy Korycin
z dnia 29 maja 2009 r.
WZÓR KARTY KONSULTACYJNEJ
dla mieszkańców wsi Aulakowszczyzna
Pieczęć Rady Gminy
Pytanie:
„Czy jesteś za
„Holakowszczyzna”?
zmianą
urzędowej
nazwy
miejscowości
„Aulakowszczyzna”
na
- jestem „za”
- jestem „przeciw”
- „wstrzymuję się”
POUCZENIE
Proszę wstawić znak „x” w kratce z prawej strony odpowiadającej wybranej jednej
odpowiedzi.
UWAGA
Postawienie znaku „x” w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie tego znaku
w żadnej z kratek spowoduje nieważność głosu.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11267 ⎯
1
4
4
Poz. 1440
0
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 10 czerwca 2009 r.
NK.II.ZCH.0911-115/09
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
stwierdzam nieważność
§ 12 pkt 1, § 13 ust. 1 w części: „po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych”,
§ 20 w części: „dla zdrowia”, § 24 ust. 3 w części: „lub realizowanego” załącznika Nr 1 do
uchwały Nr XXVI/167/09 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Suchowola.
UZASADNIENIE
W dniu 30 kwietnia 2009 r. Rada Miejska w Suchowoli podjęła uchwałę Nr XXVI/167/09
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Suchowola, która w dniu 11 maja 2009 r. wpłynęła do organu
nadzoru.
Przeprowadzona analiza wykazała, iż § 12 pkt 1, § 13 ust. 1 w części: „po zasięgnięciu opinii
zakładowych organizacji związkowych”, § 20 w części: „dla zdrowia”, § 24 ust. 3
w części: „lub realizowanego” załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVI/167/09 Rady Miejskiej
w Suchowoli z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchowola zostały podjęte
z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 2 czerwca 2009 r. wszczęte zostało
postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności.
Rada Miejska w części § 12 pkt 1 załącznika Nr 1 do przedmiotowej uchwały zawarła zapis
stanowiący, iż dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom, którzy otrzymali kary
przewidziane przepisami ustawy i Kodeksu pracy – przez okres 12 miesięczny od daty udzielenia
kary.
Analiza powyższej regulacji wykazała, iż została ona podjęta bez umocowania prawnego.
Należy mieć na uwadze, iż w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zawarta jest delegacja dla organów
prowadzących szkoły do określenia wysokości stawek oraz szczegółowych warunków
przyznawania dodatku motywacyjnego.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11268 ⎯
Poz. 1440
Jednocześnie w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)
określone zostały ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, do
których należą: 1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym; 2) osiągnięcia
wychowawczo-opiekuńcze; 3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami
w procesie kształcenia i wychowania; 4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela; 5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań
i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem; 6) realizowanie w szkole zadań
edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej
lokalnej polityce oświatowej.
Należy podkreślić, iż organ stanowiący gminy upoważniony jest do uszczegółowienia w/w
ogólnych przesłanek dotyczących przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego
tj. sformułowania szczegółowych warunków przyznawania oraz określenia jego wysokości.
Zatem, jedynie takie działania znajdują umocowanie w obowiązujących w tym zakresie przepisach
prawa.
Zasadę tą potwierdza wyrok z dnia 4 grudnia 2008 r. wydany przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt IV SA/Wr 440/08) stanowiący, iż „przyznanie dodatku
motywacyjnego uwarunkowane jest spełnieniem przesłanek określonych w § 6 rozporządzenia.
Rada upoważniona jest do dookreślenia tychże przesłanek”.
Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż kwestionowane postanowienie § 12 pkt 1 załącznika do
uchwały Rady Miejskiej, uzależniające otrzymywanie dodatku motywacyjnego od otrzymania kar
przewidzianych w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy, zostało podjęte bez wymaganego
upoważnienia ustawowego.
Postępowanie nadzorcze wykazało, iż Rada Miejska w § 13 ust. 1 załącznika Nr 1 do
przedmiotowej uchwały określiła, że decyzje o przyznaniu i wysokości dodatku motywacyjnego
dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji
związkowych.
Należy podkreślić, że Karta Nauczyciela nie przewiduje współdziałania związków
zawodowych w indywidualnych sprawach takich jak ustalanie składników wynagrodzenia
i ich wysokości, nie ma również podstaw by takie współdziałanie wprowadzać w drodze aktu
prawa miejscowego. Opiniowanie wysokości i okresu przyznawania dodatku motywacyjnego
przez związki zawodowe może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych pracownika
w wyniku stworzenia możliwości zapoznania się przez związki zawodowe zarówno
z elementami wynagrodzenia, jak i z faktem ich przyznania. Stanowisko to potwierdza wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 października 2008 r.
(sygn. akt II SA/Sz 489/08) stanowiąc: „Procedura przyznawania dodatków motywacyjnych
związana jest z udostępnianiem organizacjom związkowym informacji o wysokości
wynagrodzenia konkretnego nauczyciela, co w przypadku nauczycieli niezrzeszonych może
stanowić naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)”.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11269 ⎯
Poz. 1440
Na uwagę zasługuje również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2006 r. (sygn. akt IV SA/Wr 379/05), w którym czytamy, iż „wprowadzenie
obowiązku uzyskania opinii związku zawodowego, czy to przy nagrodzie dla nauczyciela, czy to
przy dodatku motywacyjnym jest uszczupleniem ustawowych kompetencji Dyrektora. Ustawa nie
przewiduje, bowiem współdziałania pracodawcy (dyrektora) w indywidualnych sprawach
ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości. Nie ma też podstaw, aby takie
współdziałanie wprowadzić w drodze aktu prawa miejscowego (uchwały rady).
Ponadto należy podkreślić, iż zakres indywidualnej ochrony pracownika przez działające
w zakładzie pracy związki zawodowe określają przepisy kodeksu pracy, ustawa o związkach
zawodowych oraz ustawa Karta nauczyciela. Tylko w tym zakresie związki zawodowe mają
przyznane uprawnienia do indywidualnej ochrony pracownika”.
Podobnie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia
19 kwietnia 2006 r. (sygn. akt IV SA/Wr 313/05) określono, że zgodnie z art. 7 Konstytucji RP
nakazuje organom władzy publicznej działać w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to,
iż każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów
prawa. Rada Miejska nie może ograniczać ustawowych kompetencje organów szkoły oraz gminy
kosztem organizacji związkowych.
Mając powyższe na uwadze organu nadzoru stoi na stanowisku, iż przyjęta w § 13 ust. 1
załącznika do przedmiotowej uchwały regulacja dokonana została bez wymaganego upoważnienia
ustawowego.
Rada Miejska w § 20 załącznika do uchwały zawarła zapis stanowiący, iż dodatek za
warunki pracy przysługuje nauczycielowi pracującemu w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia
warunkach.
Należy zauważyć, że zarówno art. 34 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), jak i § 8 oraz § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005 r., Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) przewidują jedynie pracę w warunkach trudnych lub
uciążliwych. Dlatego też, dodawanie do definicji tychże dodatków sformułowania „dla zdrowia”
nie znajduje umocowania w przepisach prawa.
W § 24 ust. 3 załącznika do przedmiotowej Rada Miejska posłużyła się pojęciem
realizowanego wymiaru zajęć.
W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził,
iż przyjęte uregulowanie zostało dokonane sprzecznie z § 2 ust. 2 cyt. już rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem
prawa, wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową dla
nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.
4a Karty Nauczyciela, oblicza się, dzieląc odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela wynikającą z tabeli, o której mowa w ust. 1, przez miesięczną liczbę
godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym
mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełna
godzinę.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 128
⎯ 11270 ⎯
Poz. 1440
Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż miesięczna liczba obowiązkowego
wymiaru godzin dla nauczyciela jest wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin przez liczbę 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
W ocenie organu nadzoru, Rada Miejska ustalając brzmienie § 24 ust. 3 w części:
„lub realizowanego” przedmiotowej uchwały w sposób istotny naruszyła § 2 ust. 2 cytowanego
wyżej rozporządzenia, poprzez określenie, iż mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16
uzyskuje się miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin nauczyciela. W aspekcie
merytorycznym istotne jest podkreślenie, iż z normatywnego charakteru przedmiotowej uchwały
wynika konieczność formułowania zawartych w niej postanowień jedynie na podstawie
i w granicach upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujących delegację
ustawową.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzenie nieważności § 12 pkt 1, § 13 ust. 1 w części:
„po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych”, § 20 w części: „dla zdrowia”,
§ 24 ust. 3 w części: „lub realizowanego” załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVI/167/09 Rady
Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchowola, jest zasadne.
Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni
od daty jego doręczenia.
Z up. Wojewody Podlaskiego
Lidia Stupak
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można zamówić i nabyć:
1) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. (085) 743-95-52;
2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 933,55 zł (w tym 7 % VAT), półroczna 1.867,11 zł
(w tym 7 % VAT). Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto KB S.A. II Oddział Białystok
34150013441213400265570000 Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego,
ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, p. 231, tel. (085) 743-93-54
Wydawca: Wojewoda Podlaski
Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel./fax: (085) 743-93-75, e-mail: [email protected]
Skład, druk: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Zakład Obsługi PUW w Białymstoku, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. (085) 743-95-06, e-mail: [email protected]
Rozpowszechnianie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 0-85 743-95-52, e-mail: [email protected]
Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie pod adresem www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik_Urzedowy/
Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego
w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3
nakład 45 egz.
ISSN 1508-4809
Cena
5,39 zł (w tym 7% VAT)