Varia final xxx.cdr

Komentarze

Transkrypt

Varia final xxx.cdr
V
A
R
I
A
V
A
R
I
A
P
a
r
a
f
i
l
m
P
o
p
u
l
a
r
n
a
p
o
w
ł
o
k
a
u
s
z
c
z
e
l
n
i
a
j
ą
c
a
.
O
d
p
o
r
n
y
n
a
r
o
z
t
w
o
r
y
s
o
l
i
,
z
a
s
a
d
y
o
r
a
z
k
w
a
s
y
n
i
e
o
r
g
a
n
i
c
z
n
e
d
o
4
8
h
.
S
t
o
s
o
w
a
n
y
w
s
z
e
r
o
k
i
m
z
a
k
r
e
s
i
e
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
:
o
d
4
5
d
o
5
0
°
C
.
P
o
j
e
m
n
i
k
i
n
a
o
d
p
a
d
y
P
o
j
e
m
n
i
k
i
p
r
z
e
z
n
a
c
z
o
n
e
s
ą
n
a
r
ó
ż
n
e
g
o
r
o
d
z
a
j
u
o
d
p
a
d
y
i
m
a
t
e
r
i
a
ł
y
b
i
o
l
o
g
i
c
z
n
i
e
c
z
y
n
n
e
,
m
o
g
ą
c
e
s
t
a
n
o
w
i
ć
z
a
g
r
o
ż
e
n
i
e
d
l
a
p
e
r
s
o
n
e
l
u
m
e
d
y
c
z
n
e
g
o
.
S
t
a
t
y
w
n
a
p
r
o
b
ó
w
k
i
d
o
g
ł
ę
b
o
k
i
e
g
o
z
a
m
r
a
ż
a
n
i
a
S
t
a
t
y
w
p
o
l
i
p
r
o
p
y
l
e
n
o
w
y
n
a
1
9
6
p
r
o
b
ó
w
e
k
o
p
o
j
e
m
n
o
ś
c
i
0
,
2
m
l
,
p
r
z
e
z
n
a
c
z
o
n
y
d
o
z
a
m
r
a
ż
a
n
i
a
w
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
z
e
d
o
1
9
6
°
C
.
A
u
t
o
k
l
a
w
o
w
a
l
n
y
,
w
y
s
t
ę
p
u
j
e
w
p
i
ę
c
i
u
k
o
l
o
r
a
c
h
:ż
ó
ł
t
y
m
,
p
o
m
a
r
a
ń
c
z
o
w
y
m
,n
i
e
b
i
e
s
k
i
m
,c
z
e
r
w
o
n
y
m
i
z
i
e
l
o
n
y
m
.
W
y
m
i
a
r
y
:
1
3
0
x
1
3
0
x
2
7
m
m
.
V
A
R
I
A
R
ę
k
a
w
i
c
e
j
e
d
n
o
r
a
z
o
w
e
g
o
u
ż
y
t
k
u
R
ę
k
a
w
i
c
z
k
ip
o
w
s
z
e
c
h
n
i
e
s
t
o
s
o
w
a
n
e
w
s
z
p
i
t
a
l
a
c
h
,
g
a
b
i
n
e
t
a
c
h
s
t
o
m
a
t
o
l
o
g
i
c
z
n
y
c
h
o
r
a
z
l
a
b
o
r
a
t
o
r
i
a
c
h
d
i
a
g
n
o
s
t
y
c
z
n
y
c
h
.
D
o
s
t
ę
p
n
e
r
o
d
z
a
j
e
:
l
a
t
e
k
s
o
w
e
(
p
u
d
r
o
w
a
n
e
i
b
e
z
p
u
d
r
o
w
e
)
,
w
i
n
y
l
o
w
e
o
r
a
z
n
i
t
r
y
l
o
w
e
.
R
o
z
m
i
a
r
y
:
S
,
M
o
r
a
z
L
.
K
o
s
z
y
k
i
d
r
u
c
i
a
n
e
n
a
p
r
o
b
ó
w
k
i
K
o
s
z
y
k
i
s
ł
u
ż
ą
d
o
b
e
z
p
i
e
c
z
n
e
g
o
t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
o
r
a
z
p
r
z
e
c
h
o
w
y
w
a
n
i
a
p
r
o
b
ó
w
e
k
.
D
o
s
t
ę
p
n
e
w
k
s
z
t
a
ł
c
i
e
s
z
e
ś
c
i
a
n
u
o
r
a
z
w
a
l
c
a
.
S
t
a
t
y
w
y
p
l
a
s
t
i
k
o
w
e
n
a
p
r
o
b
ó
w
k
i
S
t
a
t
y
w
y
s
k
ł
a
d
a
n
e
,
w
y
k
o
n
a
n
e
z
p
o
l
i
p
r
o
p
y
l
e
n
u
,
a
u
t
o
k
l
a
w
o
w
a
l
n
e
.W
y
s
t
ę
p
u
j
ą
w
c
z
t
e
r
e
c
h
k
o
l
o
r
a
c
h
:
c
z
e
r
w
o
n
y
m
,
n
i
e
b
i
e
s
k
i
m
,
ż
ó
ł
t
y
m
o
r
a
z
b
i
a
ł
y
m
.
D
o
s
t
ę
p
n
e
r
o
z
m
i
a
r
y
:
V
A
R
I
A
S
t
a
t
y
w
y
d
r
u
c
i
a
n
e
n
a
p
r
o
b
ó
w
k
i
S
t
a
t
y
w
y
d
r
u
c
i
a
n
e
,
b
i
a
ł
e
.
D
o
s
t
ę
p
n
e
r
o
z
m
i
a
r
y
:
•
p
r
o
b
ó
w
k
i
1
2
m
m
;
2
0
m
i
e
j
s
c
•
p
r
o
b
ó
w
k
i
1
2
m
m
;
5
0
m
i
e
j
s
c
•
p
r
o
b
ó
w
k
i
1
6
m
m
;
2
0
m
i
e
j
s
c
•
p
r
o
b
ó
w
k
i
1
6
m
m
;
5
0
m
i
e
j
s
c
P
a
l
n
i
k
i
g
a
z
o
w
e
z
a
k
c
e
s
o
r
i
a
m
i
P
o
s
i
a
d
a
m
y
w
o
f
e
r
c
i
e
s
z
e
r
o
k
ą
g
a
m
ę
p
a
l
n
i
k
ó
w
n
a
g
a
z
z
i
e
m
n
y
o
r
a
z
p
r
o
p
a
n
b
u
t
a
n
.
D
o
s
t
ę
p
n
e
a
k
c
e
s
o
r
i
a
:
•
t
r
ó
j
n
o
g
i
l
a
b
o
r
a
t
o
r
y
j
n
e
•
s
i
a
t
k
i
s
t
a
l
o
w
e
z
w
y
k
ł
e
o
r
a
z
z
w
k
ł
a
d
e
m
c
e
r
a
m
i
c
z
n
y
m
•
t
r
ó
j
k
t
y
c
e
r
a
m
i
c
z
n
e
n
a
t
y
g
l
e
W
y
r
o
b
y
m
e
t
a
l
o
w
e
P
r
o
d
u
k
t
y
w
y
k
o
n
a
n
e
z
e
s
t
a
l
i
n
i
e
r
d
z
e
w
n
e
j
.
A
s
o
r
t
y
m
e
n
t
o
b
e
j
m
u
j
e
:
•
s
z
c
z
y
p
c
e
d
o
t
y
g
l
i
,
z
l
e
w
e
k
o
r
a
z
b
u
t
l
i
,
p
o
k
r
y
t
e
p
o
w
ł
o
k
ą
w
i
n
y
l
o
w
ą
,
•
ł
y
ż
k
i
d
w
u
s
t
r
o
n
n
e
,
d
ł
.
1
2
0
,
2
0
0
l
u
b
3
0
0
m
m
•
s
z
p
a
t
u
ł
k
i
d
w
u
s
t
r
o
n
n
e
,
d
ł
.
1
1
0
,
1
6
0
,
2
1
0
,
2
6
0
m
m
•
ł
o
p
a
t
k
i
•
s
z
p
a
t
u
ł
k
o
ł
y
ż
e
c
z
k
i
,
m
e
t
a
l
o
w
e
o
r
a
z
p
l
a
s
t
y
k
o
w
e
W
o
f
e
r
c
i
e
p
o
s
i
a
d
a
m
y
r
ó
w
n
i
e
ż
p
i
n
c
e
t
y
z
t
w
o
r
z
y
w
s
z
t
u
c
z
n
y
c
h
o
r
a
z
m
e
t
a
l
o
w
e
z
w
y
k
ł
e
,
d
o
s
z
k
i
e
ł
e
k
m
i
k
r
o
s
k
o
p
o
w
y
c
h
o
r
a
z
p
r
e
c
y
z
y
j
n
e
.
V
A
R
I
A
B
i
b
u
ł
a
o
r
a
z
s
ą
c
z
k
i
f
i
l
t
r
a
c
y
j
n
e
B
i
b
u
ł
a
f
i
l
t
r
a
c
y
j
n
a
o
r
a
z
s
ą
c
z
k
i
p
r
o
d
u
k
o
w
a
n
e
z
e
s
z
l
a
c
h
e
t
n
e
j
,
c
z
y
s
t
e
j
c
e
l
u
l
o
z
y
i
p
u
c
h
u
b
a
w
e
ł
n
i
a
n
e
g
o
.
P
r
z
e
z
n
a
c
z
o
n
e
d
o
r
u
t
y
n
o
w
y
c
h
a
n
a
l
i
z
j
a
k
o
ś
c
i
o
w
y
c
h
o
r
a
z
i
l
o
ś
c
i
o
w
y
c
h
.
B
i
b
u
ł
a
,
d
o
s
t
ę
p
n
a
w
r
o
z
m
i
a
r
z
e
5
8
0
x
5
8
0
m
m
,
s
t
o
s
o
w
a
n
a
d
o
f
i
l
t
r
a
c
j
i
o
w
y
s
o
k
i
e
j
,
ś
r
e
d
n
i
e
j
o
r
a
z
n
i
s
k
i
e
j
p
r
ę
d
k
o
ś
c
i
.
S
ą
c
z
k
i
m
i
ę
k
k
i
e
,
ś
r
e
d
n
i
e
o
r
a
z
t
w
a
r
d
e
d
o
s
t
ę
p
n
e
s
ą
w
ś
r
e
d
n
i
c
a
c
h
5
5
,
7
0
,
9
0
,
1
1
0
,
1
2
5
,
1
5
0
,
1
8
5
,
2
4
0
m
m
.
S
z
u
f
e
l
k
i
p
o
l
i
p
r
o
p
y
l
e
n
o
w
e
S
z
u
f
e
l
k
i
p
o
l
i
p
r
o
p
y
l
e
n
o
w
e
d
o
s
t
ę
p
n
e
s
ą
w
p
o
j
e
m
n
o
ś
c
i
a
c
h
:
1
0
,
2
5
,
5
0
,
1
0
0
,
2
5
0
,
5
0
0
o
r
a
z
1
0
0
0
m
l
.
S
z
c
z
o
t
k
i
S
p
e
c
j
a
l
n
e
z
a
p
r
o
j
e
k
t
o
w
a
n
e
s
z
c
z
o
t
k
i
d
o
m
y
c
i
a
s
z
k
ł
a
l
a
b
o
r
a
t
o
r
y
j
n
e
g
o
n
p
.
z
l
e
w
e
k
,
k
o
l
b
,
p
i
p
e
t
,
b
u
t
e
l
e
k
.
W
y
k
o
n
a
n
e
z
w
ł
o
s
i
a
n
a
t
u
r
a
l
n
e
g
o
l
u
b
s
y
n
t
e
t
y
c
z
n
e
g
o
,
t
w
a
r
d
e
g
o
l
u
b
m
i
ę
k
k
i
e
g
o
,
z
a
k
o
ń
c
z
o
n
e
p
ę
d
z
e
l
k
i
e
m
l
u
b
s
z
m
a
t
k
ą
b
a
w
e
ł
n
i
a
n
ą
.
V
A
R
I
A
P
o
j
e
m
n
i
k
n
a
m
a
t
e
r
i
a
ł
y
b
i
o
l
o
g
i
c
z
n
e
P
r
z
e
z
n
a
c
z
o
n
y
d
o
t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
m
a
t
e
r
i
a
ł
ó
w
b
i
o
l
o
g
i
c
z
n
y
c
h
z
g
o
d
n
i
e
z
w
y
m
o
g
a
m
i
b
e
z
p
i
e
c
z
e
ń
s
t
w
a
.
W
y
k
o
n
a
n
y
z
g
o
d
n
i
e
z
z
a
l
e
c
e
n
i
a
m
i
W
H
O
.
W
c
a
ł
o
ś
c
i
a
u
t
o
k
l
a
w
o
w
a
l
n
y
.
W
y
p
o
s
a
ż
o
n
y
w
u
s
z
c
z
e
l
k
ę
s
i
l
i
k
o
n
o
w
ą
,
c
z
t
e
r
y
k
l
a
m
r
y
z
a
t
r
z
a
s
k
o
w
e
iw
u
c
h
w
y
t
z
e
s
t
a
l
i
n
i
e
r
d
z
e
w
n
e
j
.
D
o
d
a
t
k
o
w
y
k
o
s
z
y
k
z
d
r
u
t
u
z
e
s
t
a
l
i
n
i
e
r
d
z
e
w
n
e
j
p
o
z
w
a
l
a
n
a
u
m
i
e
s
z
c
z
e
n
i
e
d
o
1
0
p
o
j
e
m
n
i
k
ó
w
n
a
m
o
c
z
o
p
o
j
e
m
n
o
ś
c
i
1
5
0
m
l
i
3
p
o
j
e
m
n
i
k
ó
w
n
a
k
a
ł
o
ś
r
e
d
n
i
c
y
2
5
m
m
.

Podobne dokumenty