3. ZETEX s.c., Białystok, data kontroli

Komentarze

Transkrypt

3. ZETEX s.c., Białystok, data kontroli
Załącznik Nr 7b
do Zarządzenia Nr 53/2014
Marszałka Województwa Podlaskiego
z dnia 4 września 2014 r.
Informacja kontrolach przeprowadzonych przez Urząd
ZETEX Spółka cywilna, Zbigniew Chyc, Elżbieta Chyc
Nazwa jednostki kontrolowanej:
Numer sprawy zgodny z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt Organów
Samorządu Województwa i
Urzędów Marszałkowskich:
Numer umowy/decyzji o
dofinasowanie ze środków UE lub
budżetowych:
Tytuł projektu/nazwa zadania
podlegającego kontroli:
ul. Warszawska 59, 15-062 Białystok
DIS-II.7034.1.3.2014
(nie dotyczy)
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013
r. poz. 888), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze
zm.),
Białystok, dnia 4 lutego 2014 r.
Miejsce i termin przeprowadzenia
kontroli:
Zakres /przedmiot kontroli:
Przeprowadzenie niniejszej kontroli wynika z konieczności sprawdzenia
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej (Dz. U. z 2007 Nr 90, poz. 607 ze zm.) w wyniku prowadzonej
działalności gospodarczej, a w szczególności z wywiązywania się z obowiązków
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych lub naliczania i wnoszenia opłaty
produktowej w latach 2009 - 2013.
Dotychczas podmiot nie zawiadomił Marszałka Województwa
Podlaskiego
o wprowadzaniu na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz o sposobie
realizacji obowiązków odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Ustalenia kontroli:
Kontrolujący dokonali przeglądu dokumentów księgowych dotyczących
przychodów i rozchodów oraz ewidencji sprzedaży w latach 2009 – 2013. W
oparciu o faktury zakupu produktów w opakowaniach stwierdzono, iż dotyczą
one wyłącznie zakupów krajowych. Nie stwierdzono faktur dot. nabyć
wewnątrzwspólnotowych oraz w drodze importu. Nie stwierdzono również
faktur zakupu opakowań.
W świetle powyższego, w latach 2009 – 2013 nie stwierdzono wprowadzania
produktów w opakowaniach przez kontrolowany podmiot. Dodatkowo,
wspólnicy spółki cywilnej złożyli oświadczenie w tym zakresie – załącznik nr 3
do protokołu.
Zalecenia pokontrolne:
Akta sprawy:
Osoby przeprowadzające kontrolę:
Opracował informację:
Poinformowano kontrolowany podmiot o obowiązujących przepisach
prawnych z zakresuustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz nowej
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) a w szczególności o konieczności
zawiadomienia marszałka województwa o wprowadzaniu na rynek krajowy
produktów w opakowaniach z chwilą wystąpienia takich okoliczności oraz
uwzględniania wprowadzonych opakowań w procesie konfekcjonowania
produktów.






upoważnienie do przeprowadzania kontroli,
pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,
korespondencję z jednostką kontrolowaną,
protokół z kontroli,
Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
zalecenia / wystąpienie pokontrolne,
 inne ................
Piotr Łęczycki inspektor referat Opłat środowiskowych Departament
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Jolanta Mantiuk inspektor referat Opłat środowiskowych Departament
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Jolanta Mantiuk inspektor referat Opłat środowiskowych Departament
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
10.02.2015
Data opracowania:
Dokumenty związane z kontrolą
dostępne są w godzinach pracy
Urzędu w :
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok