NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Komentarze

Transkrypt

NADNOTECKA GRUPA RYBACKA
NADNOTECKA GRUPA RYBACKA
Wstępny program warsztatów dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3
Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 Lokalnych Grup Rybackich ”Obra – Warta”,
„7 Ryb” i „Nadnotecka Grupa Rybacka”
DZIEŃ 1
8.00 – 9.00
Rejestracja uczestników.
9.00 – 9.15
Otwarcie warsztatów.
9.15 – 9.45
Założenia osi 4 PO RYBY 2007-2013.
9.45 – 10.00
Dlaczego oś 4 jest i nie jest dla rybaków?
10.00 - 10.30
Filozofia działania Lokalnych Grup Rybackich - opis historii powstania i idei założycieli.
10.30 – 10.45
Przerwa na kawę.
10.45 – 11.30
Krótka prezentacja każdej ze strategii.
11.30 – 11.45
Panel ekspertów - pytania do dotychczasowych prelegentów.
11.45 – 13.00
Omówienie zakresów operacji 4.1.2 i 4.1.3 - operacje, beneficjenci, poziom
finansowania itd.
13.00 – 13.15
Przerwa na kawę.
13.15 – 14.00
Omówienie specyfiki każdej z Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.
14.00 – 15.00
Panel ekspertów – pytania dotyczące zakresu operacji.
15.00 – 16.00
Przerwa obiadowa.
16.00 – 16.30
Wytrzymad dotacje, czyli ekonomiczne i finansowe aspekty pomocy finansowej z UE.
16.30 – 17.00
Analiza ryzyka związanego ze specyfiką rozliczeo, unikanie błędów w dokumentacji,
warianty rozliczeo.
17.00 – 17.30
Problemy na drodze do uzyskania dotacji – aspekty formalne i interpretacje prawne.
17.30 – 18.00
Panel ekspertów.
18.00 – 18.10
Zakooczenie warsztatów.
18.30 – 19.30
Kolacja.
Nadnotecka Grupa Rybacka
ul. Dąbrowskiego 8/509, 64-920 Piła
tel/fax +48 67 351 08 55; [email protected]
www.ngr.xl.pl
NIP 764 263 18 46, KRS 0000338900
konto: 64 1240 1705 1111 0010 3693 9137
NADNOTECKA GRUPA RYBACKA
DZIEŃ 2
9.00 – 9.15
Rozpoczęcie.
9.15 – 9.45
Wniosek o dofinansowanie.
9.45 – 10.15
Załączniki do wniosku - lista załączników, wymogi formalne i pozwolenia
administracyjne.
10.15 – 10.30
Przerwa na kawę.
10.30 – 11.00
Koszty operacji - warianty dokumentowania planowanych kosztów, szacowanie
i grupowanie kosztów, zasady konstrukcji zestawienia finansowo-rzeczowego.
11.00 - 11.30
Weryfikacja wniosku.
11.30 – 11.45
Panel ekspertów.
11.45 – 12.15
Ocena wniosków przez Komitet - cel i zasady działania Komitetu, metodyka oceny
wniosków, procedury odwoławcze.
12.15 – 12.30
Przerwa na kawę.
12.30 – 13.00
Zarządzanie strategiczne rozwojem regionu – kryteria wyboru operacji, jako narzędzie
kreowania kierunków rozwoju.
13.00 – 14.00
Kryteria wyboru dla operacji 4.1.2 i 4.1.3 i punktacja projektów.
14.00 – 14.30
Rola i podejście UM do procesu aplikacji o środki - rozbieżności między procedurami
a przepisami, wyjaśnienia dla beneficjentów.
14.30 – 15.00
Panel ekspertów.
15.00 – 15.05
Zakooczenie.
15.05 – 15.35
Poczęstunek w formie bufetu.
Informujemy, iż powyższy program jest tylko wersją wstępną i może ulec modyfikacji. Ostateczną wersję programu
zamieścimy na stronie internetowej www.ngr.pila.pl
Nadnotecka Grupa Rybacka
ul. Dąbrowskiego 8/509, 64-920 Piła
tel/fax +48 67 351 08 55; [email protected]
www.ngr.xl.pl
NIP 764 263 18 46, KRS 0000338900
konto: 64 1240 1705 1111 0010 3693 9137