STR 23A

Komentarze

Transkrypt

STR 23A
JAROS£AWIEC
Oœrodek Wypoczynkowy M³ynarz
Oœrodek Wypoczynkowy M³ynarz
po³o¿ony jest w centralnej czêœci Jaros³awca wioski letniskowo-rybackiej zwanej "pere³k¹
pó³nocy" Oœrodek ci¹gnie siê wzd³u¿ g³ównego
deptaka do pla¿y w odleg³oœci 200 metrów
od morza.
POKOJE
2, 3, 4-osobowe z pe³nym wêz³em sanitarnym, oraz
pokoje typu studio 2+2, TV, czajnikiem
bezprzewodowym, zestawem pla¿owym (1 x koc, 1
x parawan, 1 x le¿ak na pokój), czêœæ pokoi
z balkonami.
WY¯YWIENIE:
3 posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE
sto³ówka, kawiarnia, sala konferencyjnodyskotekowa, sala bilardowa boiska: do pi³ki no¿nej,
siatkówki pla¿owej, koszykówki; bogato
wyposa¿ony plac zabaw na otwartym powietrzu,
plac zabaw zadaszony: pi³karzyki, hokey, pingpong, mini salka gimnastyczna i inne;
wypo¿yczalnia rowerów, sprzêtu rekreacyjnopla¿owego.
DOJAZD AUTOKAREM
TERMIN I CENA :
22.07 - 01.08.2015
1250 z³ osoba doros³a
980 z³ osoba doros³a wspólne spanie
980 z³ dziecko 4-12 lat
CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem
Kraków - Jaros³awiec - Kraków,
8 noclegów,
wy¿ywienie 3 x dziennie (serwowane),
ognisko z pieczeniem kie³basek,
zabawa z muzyk¹ na ¿ywo,
dla osób doros³ych 2 zabiegi, (suchy masa¿ - ³ó¿ko
15 minut, mokry masa¿, 30 minut),
taksê klimatyczn¹,
opiekê pilota,
podatek VAT.
Zni¿ka w pokoju studio ze wspóln¹ ³azienk¹ bez
balkonu: 80 z³ od osoby.
Pobyt od œniadania do kolacji + prowiant.
Zbiórka godz. 19.00 Kraków, ul. Ujastek 1 Kombinat.
UWAGI: sprz¹tanie we w³asnym zakresie, na
wyposa¿eniu pokoi brak rêczników.
PUSTKOWO
Oœrodek Wypoczynkowy Zem-Tourist
DOJAZD AUTOKAREM
OW Zem-Tourist
TERMIN I CENA :
PO£O¯ENIE:
w centrum Pustkowa, w odleg³oœci 100 m od zejœcia
na pla¿ê.W miejscowoœci s¹ trzy zejœcia Cna pla¿ê:
dwa w formie schodów z kilkunastoma stopniami,
trzecie to wygodny zjazd dla wózków. W jego
pobli¿u stanê³a góruj¹ca nad Pustkowem replika
krzy¿a z Giewontu.
POKOJE:
380 miejsc w 2 budynkach, pokoje 2, 3, 4 - osobowe
z ³azienkami. Pokoje 2-osobowe: (natrysk, wc,
umywalka), wyposa¿one w tapczan i wersalkê
(mo¿liwoœæ noclegu 3 osoby w pokoju) lub w dwie
wersalki (mo¿liwoœæ zakwaterowania 4 osób),
szafkê nocn¹, szafê wnêkow¹, ³awê, foteliki, pó³kê,
telewizor, sprzêt pla¿owy (wiatrochron, le¿aki, koc),
czajnik, naczynia (szklanki, talerzyki, sztuæce).
Wiêkszoœæ pokoi posiada balkon. Pokoje 3osobowe bez balkonów.
WY¯YWIENIE:
trzy posi³ki dziennie (mo¿liwoœæ wyboru diety).
WYPOSA¯ENIE:
W budynku A z wind¹, po³¹czonym ze sto³ówk¹,
znajduj¹ siê pokoje i gabinety: lekarski i
zabiegowe.
W budynku B znajduj¹ siê pokoje i œwietlica.
01.08 - 08.08.2015
1290 z³
1130 z³
990 z³
890 z³
osoba doros³a
dziecko do lat 10
wspólne spanie
dziecko do lat 10
wspólne spanie
CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem Kraków Pustkowo - Kraków,
7 noclegów, wy¿ywienie 3 x dziennie,
ognisko z pieczeniem kie³basek, wycieczkê
autokarow¹, taksê klimatyczn¹, ubezpieczenie,
opiekê pilota, podatek VAT.
Pobyt od kolacji do œniadania + prowiant.
Zbiórka godz. 6.30 Kraków, ul. Ujastek 1 Kombinat.
23

Podobne dokumenty