przedmiar robót - Zespół Szkół w Pawłowie

Komentarze

Transkrypt

przedmiar robót - Zespół Szkół w Pawłowie
Biuro Budowlane "KOSZT-BUD"
Tadeusz Gruchała
NIP 622-157-64-86
45453000-7
ul. Łaziebna 1a, 63-500 Ostrzeszów
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty remontowe i renowacyjne
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
Modernizacja łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
63-435 Sośnie, Chojnik
Zespół Szkół w Pawłowie
63-435 Sośnie, Pawłów 3
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA
: Rzeczoznawca kosztorysowy
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
Tadeusz Gruchała
: 10.06.2016
JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA :
Data opracowania
10.06.2016
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
Lp.
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
1 Roboty branży budowlanej
1.1 Roboty rozbiórkowe
1.2 Roboty murarskie
1.3 Roboty tynkarskie i okładzinowe
1.4 Roboty posadzkarskie
1.5 Roboty stolarskie
1.6 Roboty malarskie
2 Roboty branży sanitarnej
2.1 Modernizacja instalacji wod.-kan. i c.o.
2.2 Instalacja wentylacji
3 Roboty branży elektrycznej
Nazwa działu
Od
1
1
8
10
14
19
22
27
27
46
51
-2Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 7647
Do
26
7
9
13
18
21
26
50
45
50
57
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
1
Roboty branży budowlanej
1.1
Roboty rozbiórkowe
1 KNR 4-01
Wykucie z muru - ościeżnic stalowych o pow. ponad 1 do 2 m2
d.1.1 0354-07
5.00
2 KNR 4-04
d.1.1 0105-07
3 KNR 4-04
d.1.1 0504-03
4 KNR 4-04
d.1.1 0301-03
Rozebranie ścianki z płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
3.01*(4.05+1.12*3+2.70)-2.00*(0.90+0.70*4)
Rozebranie jednolitych posadzek z płytek lastrykowych
2.66*4.05
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości - powyżej 10 do 15 cm
0.15*4.05*1.50
5 WKI
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów cerad.1.1 2.701.07.16. micznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych - opłata za korzystanie ze środowiska w roku 2016
poz.2*0.15+poz.3*0.05+poz.4
6 WKI
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów cerad.1.1 2.701.07.51. micznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych - średnie ceny rynkowe za składowanie
poz.5
7 WKI
d.1.1 2.600.30.
Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość do 10 km
1.2
8 KNR 2-02
d.1.2 0121-01 01
Roboty murarskie
Ścianki działowe o grub. 8 cm, z płytek z betonu komórkowego na zaprawie
cem.-wap. lub klejowej
3.01*(2.66+2.70)-0.90*2.00*2
9 KNNR 2
d.1.2 1702-01 15
1.3
10 KNR 4-01
d.1.3 0716-01
11 KNR 2-02
d.1.3 0829-01
12 KNR 2-02
d.1.3 0829-06
13 BCR
d.1.3 1.9.11.018
poz.5
Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną
mineralną do izolacji ścian działowych grub. 80 mm, z pokryciem 2-stronnym,
1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych
1.50*1.00
Roboty tynkarskie i okładzinowe
Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie, na - ścianach, na podłożu ceramicznym, w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2
<na nowych ściankach>poz.8*2
Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian - płytkami na klej
<na starych ścianach>2.00*(1.55+2.40+2.66*2+1.35)
j.m.
szt.
2.66*(1.55+2.40)
5.000
RAZEM
5.000
m2
23.031
RAZEM
23.031
m2
10.773
RAZEM
10.773
m3
0.911
RAZEM
0.911
m3
4.904
RAZEM
4.904
m3
4.904
RAZEM
4.904
m3
4.904
RAZEM
4.904
m2
12.534
RAZEM
12.534
m2
1.500
RAZEM
1.500
m2
25.068
RAZEM
25.068
m2
21.240
RAZEM
21.240
40.580
RAZEM
40.580
10.507
RAZEM
10.507
0.911
RAZEM
0.911
10.507
RAZEM
10.507
10.507
RAZEM
10.507
m2
m2
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1.4
14 KNNR 2
d.1.4 1201-01 52
Roboty posadzkarskie
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - C8/10
15 KNR 2-02
d.1.4 1102-01
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7, o grubości - m2
20 mm, zatarte na ostro
2.66*(1.55+2.40)
m2
16 KNR 2-02
d.1.4 1102-03
poz.4
m3
m3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 - dodatek lub m2
potrącenie za zmianę grub. o 10 mm warstwy wyrównawczej
Krotność = 2
2.66*(1.55+2.40)
m2
17 BCI
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych z mikrozapraw uszczelnia- m2
d.1.4 2.12.8.3.002 jących (płynna folia) z wykonaniem uszczelnień z zastosowaniem taśm
uszczlniających na połączeniu posadzka-ściana
-3Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 7647
Razem
szt.
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi (półmtowymi) na klej - płytki o nasiąkli- m2
wości <3,0% i odporności na działanie detergentów klasy 3
2.00*(1.55+2.40+1.00+2.66*2)*2-2.00*0.90*2+1.00*(1.50+1.60)
m2
Sufity podwieszane typu Termatex 60x60 cm lub równoważny
Poszcz.
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
18 KNR 2-02
d.1.4 1118-08 20
1.5
19 KNR 4-01
d.1.5 0320-02
20 KNR 2-02
d.1.5 1017-02
poz.16
Opis i wyliczenia
j.m.
m2
Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych, technicznych, o wymiarach
m2
30x30 cm, układanych na klej do gresu - płytki o antypoślizgowości R9, klasie
ścieralności min. IV, wytrzymałości na zginanie 43,4 Mpa i nasiąkliwości do 0,
05%
poz.17
m2
23 BCI
d.1.6 2.17.5.004
3.690
RAZEM
3.690
3.600
RAZEM
3.600
3.990
RAZEM
3.990
10.620
RAZEM
10.620
m2
18.540
RAZEM
18.540
m2
18.540
RAZEM
18.540
18.540
RAZEM
18.540
9.000
RAZEM
9.000
szt.
2.000
RAZEM
2.000
szt.
4.000
RAZEM
4.000
m
11.450
RAZEM
11.450
kpl.
2.000
RAZEM
2.000
kpl.
2.000
RAZEM
2.000
kpl.
1.000
RAZEM
1.000
kpl.
1.000
RAZEM
1.000
m2
m2
24 KNR 2-02
d.1.6 2009-02
25 KNR 2-02
d.1.6 1505-03
Roboty malarskie
Przygotowanie podłoża w pomieszczeniach do malowania - zeskrobanie i zmy- m2
cie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - bez względu na
rodzaj i ilość warstw
1.00*(1.55+2.40+2.66*2+1.35)
m2
Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi „ATLAS UNI GRUNT” - powierzchnie pionowe
<pod gładź gipsową>1.00*(1.55+2.40+2.66*2)*2
Tynki wewnętrzne (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku, o grubości - 3 mm
poz.23
m2
m2
Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - m2
dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych
poz.24
m2
26 KNR 4-01
Dwukrotne malowanie farbami starych tynków ścian wewnętrznych
d.1.6 1204-02 02
analiza indywidualna
<wyprawki malarskie korytarza>3.00*3.00
m2
m2
2
2.1
27 KNNR 8
d.2.1 0122-04
Roboty branży sanitarnej
Modernizacja instalacji wod.-kan. i c.o.
Demontaż baterii umywalkowej
szt.
28 KNNR 8
d.2.1 0121-01
Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm
szt.
29 KNNR 8
d.2.1 0108-02
30 KNNR 8
d.2.1 0225-03
31 KNNR 8
d.2.1 0225-05
32 KNNR 8
d.2.1 0225-06
33 KNNR 8
d.2.1 0422-01
2.00
<pisuar + miski ustępowe>1+3
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, na ścianie
1.00*2+1.20+2.65*2+2.95
Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki porcelanowej wraz z podejściami
odpływowymi
2.00
Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską porcelanową lub żeliwną
wraz z podejściami odpływowymi,
2.00
Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru porcelanowego wraz z podejściem
odpływowym
1.00
Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0
m2
1.00
-4-
Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 7647
10.507
10.507
21
Dostawa i montaż systemowej ścianki z laminatu HPL wraz z drzwiami wahad- m2
d.1.5 analiza indy- łowymi o wys. 150 cm
widualna
1.50*2.66
m2
1.6
22 KNR 4-01
d.1.6 1202-08
Razem
10.507
RAZEM
Roboty stolarskie
Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł, o powierzchni otworu po- m2
nad 1,0 m2 do 2,0 m2 (z wartością ościeżnicy)
2.05*0.90*2
m2
Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych,
pełnych o pow. powyżej 1,60 m2, fabrycznie wykończonych z kratką wentylacyjną
2.00*0.90*2
Poszcz.
10.507
RAZEM
m
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
34 BCA 3-70
d.2.1 70-80-11
35 KNNR 4
d.2.1 0137-02
36 KNR 2-15
d.2.1 0121-01
37 BCA 3-72
d.2.1 72-80-31
38 KNNR 4
d.2.1 0230-02 01
39 KNNR 4
d.2.1 0230-02 01
40 KNNR 4
d.2.1 0230-05
41 KNNR 4
d.2.1 0233-03
42 KNNR 4
d.2.1 0233-03
43
d.2.1
Opis i wyliczenia
j.m.
Instalacja wodociągowa w budynku użyteczności publicznej z rur stalowych
pkt
ocynkowanych o połączeniach gwintowanych - dopuszcza się zastosowanie
wod.
rur PP oraz miedzianych
Zakres robót: 1. Wyznaczenie miejsc ułożenia rur. 2. Obsadzenie uchwytów,
haków lub wsporników. 3. Przecinanie i gwintowanie rur. 4. Montaż rur i kształtek. 5. Założenie tulei ochronnych na rurociągach w przejściach przez stropy i
ściany. 6. Wykonanie podejścia z rur i kształtek. 7. Sprawdzenie działania zaworów przelotowych i zwrotnych, wkręcenie zaworów. 8. Wykonanie próby
szczelności instalacji. 9. Izolacja poziomów wody zimnej i ciepłej. Jednostka
przedmiaru - 1 pkt wod. (punkt wodny) = punkt poboru wody.Przy ustalaniu
ilości punktów poboru wody przyjmuje się dla mieszacza lub baterii 2 punkty, a
dla zaworów czerpalnych i wypływowych 1 punkt.Wykonanie instalacji obejmuje całość robót, od zaworu za wodomierzem głównym (dla zimnej wody) za
rozdzielaczem lub wymiennikiem (dla ciepłej wody) i cyrkulację, do punktów
poboru.Cena nie uwzględnia montażu baterii, natrysków, wodomierza głównego.
2.0*3+1.0*3
pkt
wod.
9.000
szt.
3.000
RAZEM
3.000
kpl.
1.000
RAZEM
1.000
szt.
Urządzenia do podgrzewania wody - podumywalkowy, przepływowy, pojemnościowy 5 l podgrzwacz wody
1.00
kpl.
Instalacja kanalizacyjna w budynku użyteczności publicznej z rur PVC o połą- pkt
czeniach kielichowych
kan.
Zakres robót: 1. Włączenie do istniejących pionów kanalizacyjnych pod stropem parteru. 2. Wyznaczenie osi rurociągu, przecinanie rur. 3. Montaż rur i
kształtek. 4. Wyznaczenie osi rurociągów na ścianach, obsadzenie uchwytów i
tulei przy przejściach przez ściany i stropy. 5. Wykonanie podejść do
urządzeń. 7. Wykonanie obejścia - kolizji pionu z nowym otworem drzwiowym.
Jednostka przedmiaru (obmiaru) 1 pkt kan. (punkt kanalizacyjny) = pkt odpływu kanalizacji. Odpływ z każdego przyboru lub kratki stanowi 1 pkt kan.Wykonanie instalacji obejmuje całość robót od przegrody zewnętrznej budynku do
punktów odpływu.Cena nie uwzględnia montażu przyborów (miski ustępowej,
wanny, umywalki, bidetu, brodzika, zlewozmywaka jak również zasuwy burzowej i studni w budynku).
6.00
pkt
kan.
6.000
2.000
RAZEM
2.000
kpl.
1.000
RAZEM
1.000
kpl.
2.000
RAZEM
2.000
kpl.
2.000
RAZEM
2.000
kpl.
1.000
RAZEM
1.000
kpl.
2.000
RAZEM
2.000
Montaż umywalek porcelanowych - dla osób niepełnosprawnych
kpl.
Montaż półpostumentów porcelanowych do umywalek
kpl.
2.00
Montaż ustępów 33-35 cm typu kompakt
kpl.
2.0
Montaż ustępów typu kompakt - dla osób niepełnosprawnych
1.00
Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy umywalce i
misce ustępowej (po jednym stałym i jednym uchylnym)
2.00
-5Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 7647
6.000
RAZEM
Montaż umywalek porcelanowych 40x33 cm z syfonem z tworzywa sztucznego kpl.
- montaż na różnych wysokościach
2.00
kpl.
1.00
9.000
Razem
RAZEM
Montaż baterii umywalkowych stojących z termostatem
3.00
Poszcz.
kpl.
kpl.
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
44 BCA 3-74
d.2.1 74-81-41
45 KNNR 4
d.2.1 0418-03
2.2
46 KNR 4-01
d.2.2 0333-03
47 KNR 4-01
d.2.2 0333-01
48 KNR 2-17
d.2.2 0123-02
49 KNR 2-17
d.2.2 0152-01
50 KNR 2-02
d.2.2 2004-05
Opis i wyliczenia
j.m.
Instalacja c.o. z rur miedzianych o połączeniach lutowanych
pkt c.o.
Zakres robót: 1. Wyznaczenie miejsc ułożenia rur. 2. Obsadzenie uchwytów i
wsporników. 3. Montaż rur i kształtek. 4. Założenie tulei ochronnych na rurociągach w przejściach przez stropy i ściany. 5. Sprawdzenie działania i montaż
zaworów w instalacji. 6. Sprawdzenie działania i montaż zaworów termostatycznych i odpowietrzających. 7. Wykonanie próby ciśnieniowej. 8. Oczyszczenie i pomalowanie powierzchni rur i elementów stalowych. 9. Wykonanie izolacji poziomów - otulina gr. 20 mm.
Jednostka przedmiaru (obmiaru) - 1 pkt c.o. (punkt centralnego ogrzewania) =
każdy grzejnik stanowi 1 pkt c.o.Wykonanie instalacji obejmuje całość robót od
zaworu na rozdzielaczach c.o. do grzejników (bez wartości rozdzielaczy)Cena
nie uwzględnia montażu grzejników.
1.00
pkt c.o.
Montaż grzejników stalowych jednopłytowych wys. 600 mm i dł. 600 mm
<pom. 1.01>1.00
szt.
szt.
Instalacja wentylacji
Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł, na zaprawie - wap., szt.
o grub. 1 1/2 c.
<w ścianie zewn. na wentylację>1.00
szt.
Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł, na zaprawie - wap., szt.
o grub. 1/2 c.
<w ściance działowej>1.00
szt.
Poszcz.
Razem
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ S (Spiro),
udział kształtek do 55%, średnica do 200 mm
2*3.14*0.075*3.00
m2
m2
1.413
RAZEM
1.413
1.00
szt.
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
10.773
RAZEM
10.773
2.000
RAZEM
2.000
Ścienny wywietrznik wentylacyjny o śr. 150 mm
szt.
Obudowa jednowarstwowa elementów wentylacji płytami g-k zwykłymi grub. 9, m2
5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych - na rusztach z profili o szer. 50
mm
(0.20+0.20)*2.50
m2
3
51 BCM 3
d.3 1100.013.100.50
Roboty branży elektrycznej
Rozbiórki instalacji elektrycznych
m2 p.u.
52 BCA 2-53
d.3 53-14-00
2.66*4.05
m2 p.u.
Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej zakończony plafo- szt.
nierą ścienno-sufitową 2 x 18W z fotokomórką
Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Przebicie otworów przez ściany i stropy
z założeniem niezbędnych przepustów. 3. Wykucie bruzd dla rurek. 4. Ułożenie i umocowanie rurek izolacyjnych. 5. Wciągnięcie przewodów do rurek, ułożenie i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. 6. Mocowanie puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża 7. Montaż osprzętu. 8. Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. 9. Przedzwonienie
przewodów. 10. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy. 11. Pomiar obwodu. 12. Montaż oprawy oświetleniowej.Przedmiaru (obmiaru) wypustów dokonuje się w sztukach.
Ilość wypustów przyjmuje się na podstawie rysunków roboczych lub obmiaru w
obiekcie budowlanym. Jako ilość wypustów oświetleniowych na wyłącznik,
przełącznik, przycisk "światło" przyjmuje się ilość opraw oświetleniowych, a nie
ilość łączników. Odcinki obwodów odchodzących od tablic rozdzielczych,
wspólnych są ujęte proporcjonalnie w częściach przypadających na każdy wypust.
2.00
szt.
-6Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 7647
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
53 BCA 2-53
d.3 53-21-30
54 KNNR 5
d.3 1301-01
55 KNNR 5
d.3 1305-01
56 KNNR-W 9
d.3 1201-02
57 KNNR-W 9
d.3 1201-03
Opis i wyliczenia
j.m.
Wypust na pojemnościowy podgrzewacz wody
szt.
Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Przebicie otworów przez ściany i stropy
z założeniem niezbędnych przepustów. 3. Wykucie bruzd dla rurek. 4. Ułożenie i umocowanie rurek izolacyjnych. 5. Wciągnięcie przewodów, ułożenie i
umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. 6. Umocowanie puszek
wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. 7. Montaż gniazda wtykowego.
8. Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. 9. Pomiar obwodu.Przedmiaru (obmiaru) robót dokonuje się w sztukach wypustów. Ilości wypustów przyjmuje się na podstawie rysunków roboczych lub obmiaru w obiekcie budowlanym. Jako ilość wypustów dla wypustów na gniazdo wtykowe przyjmuje się ilość gniazd wtykowych pojedynczych lub wielokrotnych (stanowiących jeden aparat). Odcinki obwodów odchodzących od tablic rozdzielczych,
wspólnych dla kilku wypustów, są ujęte proporcjonalnie w częściach przypadających na każdy wypust.
1.00
szt.
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego
2
pomiar
pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wyłącznika zasilania - próba działania wyłącznika próba
różnicowoprądowego - pomiar pierwszy
2
próba
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2
punkt
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
2*5
punkt
-7Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 7647
Poszcz.
Razem
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
10.000
RAZEM
10.000

Podobne dokumenty