Regulamin Konkurencyjnego Wyboru Ofert na usługę utylizacji

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Konkurencyjnego Wyboru Ofert na usługę utylizacji
25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51
NIP: 657-18-13-314
tel. : (41) 349 35 00
REGON: 290391139
faks.: (41) 349 35 05
Konto Bankowe BGK
23 1130 1192 0027 6108 9320 0001
[email protected]
tel.: (41) 349 35 21
Znak sprawy: 7/KWO/2015
Kielce, 13.03.2015
Regulamin
Konkurencyjnego Wyboru Ofert
na usługę utylizacji odpadów medycznych
dla SP ZOZ MSW w Kielcach
o wartości nie przekraczającej równowartości
30 000 euro
CPV:90512000-9;90524000-6;90524200-8
Dyrektor SP ZOZ MSW w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51 zaprasza do
składania ofert na usługę utylizacji odpadów medycznych
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i utylizacja odpadów medycznych z SPZOZ MSW
w
Kielcach
w
ilości
34000,00
kg
o
następujących
kodach
180103;180102;180101;180109;180104;180107;180106. Odbiór, transport i utylizacja
odpadów medycznych ma się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustalonym
harmonogramem 3x w tygodniu- godziny odbioru w Ambulatoriach Terenowych do ustalenia
z pielęgniarką w danym ambulatorium. W szpitalu SPZOZMSW w Kielcach ul. Ogrodowa 11
i Poliklinika SPZOZMSW w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51-trzy razy w tygodniu
(poniedziałek; środa; piątek) w godzinach od 8:00 do 14:00. Odbiór ma się odbywać
zgodnie z kartą odpadów(data, kod odpadu, waga, podpisy, miejsce utylizacji) w obecności
dwóch stron(pracownik Wykonawcy-pracownik obsługi Zamawiającego).
1
Dane kontaktowe:
Poliklinika SPZOZMSW w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51
*tel. 41 3493513; 41 3493516; 41 3493517
Szpital SPZOZMSW w Kielcach ul. Ogrodowa 11
*tel. 41 3493630; 604182268
Ambulatorium SPZOZMSW w Sandomierzu
*tel. 15 8320212
Ambulatorium SPZOZMSW w Ostrowcu Św.
*tel. 41 2671228
Ambulatorium SPZOZMSW w Starachowicach
*tel. 41 2745305
Miejscem odbioru odpadów medycznych będzie:
-Szpital SPZOZ MSW w Kielcach ul. Ogrodowa 11
-Poliklinika SPZOZ MSW w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51
-Ambulatorium Terenowe w Starachowicach ul. Armii Krajowej 27
-Ambulatorium Terenowe w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Aleja 3-Maja 9
-Ambulatorium Terenowe w Sandomierzu ul. Armii krajowej 3
Zamawiający wymaga sukcesywnego dostarczenia do Ambulatorium Terenowego w
Sandomierzu pojemników plastikowych a 2l na zużyte igły w ilości łącznej 60szt/24 miesiące.
Zamawiający wymaga
dostarczenia
jednego
urządzenia
chłodniczego
do
szpitala
SPZOZMSW w Kielcach przy ul. Ogrodowej 11 o następujących gabarytach:
Szerokość –do 100cm
Głębokość – 60cm
Wysokość -100cm
Pojemność – 180l
Czas obowiązywania umowy 24 miesiące.
Zamawiający wymaga, aby odbiór odpadów odbywał się zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r.poz.21z późn. zm.), zgodnie z art.20 ust.5-6
Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach
zakaźnych pochodzących z obiektów Zamawiającego na obszarze województwa
Świętokrzyskiego lub poza województwem Świętokrzyskim jeżeli instalacja położona jest
bliżej niż instalacja na terenie województwa Świętokrzyskiego.
2.Wykaz wymaganych dokumentów
1.Formularz oferty- Zał. nr 1
2.Załącznik cenowy – Zał. nr 4,5
2
3.Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem
Nr 3
4.Dokument wskazujący osobę umocowaną do podpisania umowy.
5.Dokumenty potwierdzające zdolność do wykonania zamówienia:
- zaświadczenia wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy
miejscowo dla spalarni), z którego treści wynika, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane
odpady medyczne zakaźne jest eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia
pomiarów wielkości emisji, a ich standardy są dotrzymane.
- aktualne Decyzje na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania
odpadów medycznych o kodach zgodnie z Regulaminem, obejmujące cały okres trwania
umowy z Zamawiającym dla instalacji mających wolne moce przerobowe.
- decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego
unieszkodliwiania odpadów z zakresu przedmiotu zamówienia
- ważną umowę na unieszkodliwianie odpadów medycznych ze spalarnią, jeżeli wykonawca
nie posiada własnej spalarni i korzysta z podwykonawców w zakresie utylizacji
- W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia razem z oferta zaświadczenie niezależnego
podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami
jakościowymi, potwierdzającego, że Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w
zakresie usług transportu i utylizacji odpadów medycznych, potwierdzających spełnianie
wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004,
aktualnego w dacie składania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie transportu odpadów medycznych.
3. Wymagania dotyczące ceny
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
Cena brutto-90%
Termin płatności-10%
Sposób obliczenia punktacji w kryterium ceny brutto 90%według następującego wzoru:
PC=(Cn:Co)x90
Gdzie PC-oznacza liczbę punktów, które uzyskała dana oferta.
Cn- oznacza cenę najniższą brutto wśród złożonych ofert.
Co- oznacza cenę brutto oferty badanej.
Sposób obliczenia punktacji w kryterium termin płatności za faktury 10%:
Do 30 dni-0pkt
Do 45 dni-5pkt
Do 60 dni-10pkt
Umowę Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który uzyska najwyższą ilość
punktów i spełni pozostałe warunki.
3
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podania przyczyn( zgodnie z regulaminem wewnętrznym zamówień do 30000
euro).
5.Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Pisemnie-faks 41 349 35 05 lub na adres poczty elektronicznej
[email protected]
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
Maria Ornatowska -godz. pracy: 7.00-14.30
Maria Kruk – godz. pracy: 7:00- 14:30
6.Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy przesyłać lub składać w siedzibie Zamawiającego -SP ZOZ
MSW w Kielcach 25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51 (sekretariat
Dyrekcji) do dnia 23.03.2015 do godz. 9.00 z dopiskiem „Usługa utylizacji
odpadów medycznych”
Zatwierdził: Dyrektor SPZOZ MSW
lek. med. Grzegorz Guzik
Sporządziła:
mgr Maria Adela Ornatowska
4
Pieczęć Oferenta
Tel/faks
e-mail
Znak sprawy:5/KWO/2015
Zał. nr 1 do regulaminu KWO
Formularz ofertowy
Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nie przekraczającej równowartości 30 tys. euro na usługę utylizacji odpadów
medycznych przez 24 miesiące oferujemy dostawę zgodnie z formularzem
cenowym:
Lp Nazwa przedmiotu zamówienia
1
Wartość VAT Wartość Termin
netto
%
brutto
płatności
Odpady medyczne o kodzie
180103;180102;180109;180101;180104;180107;1
80106
RAZEM
Słownie:
1. Oświadczamy, że powyższe ceny uwzględniają koszty odbioru, utylizacji
przedmiotu umowy z siedziby Zamawiającego.
2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy
żadnych uwag. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym
do KWO oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących
tajemnicę* przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Informacje takie są zawarte w następujących
dokumentach:……………….., str. oferty nr ………….
4. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i
prawny, aktualny na dzień składania ofert
5. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej*/ należymy do grupy
kapitałowej i w związku z tym załączamy do oferty listę grupy kapitałowej*
Data…………
Podpis osoby upoważnionej
Załączniki: Lista grupy kapitałowej
* niepotrzebne skreślić
5
Znak sprawy:7/KWO/2015
Pieczęć Oferenta
Zał. nr 3 do regulaminu KWO
Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia
W imieniu wykonawcy oświadczam/oświadczamy/ że wykonawca:
1. Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*/ lub
przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*;
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Data………….
Podpis osoby upoważnionej
Załączniki: zobowiązanie innych podmiotów*
6
*niepotrzebne skreślić
UMOWA USŁUGI
Nr 7/KWO/2015
W dniu ….-2015 w Kielcach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Kielcach przy ul. Wojska
Polskiego 51, NIP 657-18-13-314, KRS 0000001584, zwanym w treści umowy
Zamawiającym, w imieniu którego działa:
1. lek.med. Grzegorz Guzik – Dyrektor
a ……………….., zwanym w treści umowy Odbiorcą, w imieniu którego działa:
1. …..
zawarta została umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie
Konkurencyjnego Wyboru Ofert do równowartości 30.000 Euro na usługę odbioru i
utylizacji odpadów medycznych o następującej treści:
§1
1. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru i utylizacji odpadów medycznych w ilości
34000,00kg zwanych w dalszej części umowy towarem o następujących kodach
180103;180102; 180101;180109; 180104;180107;180106
2. Integralną część umowy stanowi Regulamin Konkurencyjnego Wyboru Ofert i wybrana
oferta.
3. Odbiory realizowane będą sukcesywnie trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa,
piątek) w godzinach od 8:00 do 14:00 , a wielkość towaru uzależniona będzie od
aktualnego zużycia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia odbioru w zakresie ilościowym do
20%
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia przedmiotu umowy w zakresie
ilościowym do 30% w zależności od faktycznego zużycia.
1.
§2
Odbiór towaru od Zamawiającego będzie następował w oparciu o kartę przekazania
odpadu w obecności dwóch stron(pracownik Wykonawcy-pracownik obsługi
Zamawiającego).
Dane kontaktowe:
Poliklinika SPZOZMSW w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51
*tel. 41 3493513; 41 3493516; 41 3493517
Szpital SPZOZMSW w Kielcach ul. Ogrodowa 11
*tel. 41 3493630; 604182268
Ambulatorium SPZOZMSW w Sandomierzu
*tel. 15 8320212
Ambulatorium SPZOZMSW w Ostrowcu Św.
*tel. 41 2671228
Ambulatorium SPZOZMSW w Starachowicach
*tel. 41 2745305
7
Odpady medyczne zostaną unieszkodliwione zgodnie z zasadami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
warunków unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych
(Dz. U. 2003 Nr 8,poz.104 z późn. zm.)
3. Zamawiający wymaga sukcesywnego dostarczania do Ambulatorium Terenowego
w Sandomierzu pojemników plastikowych a 2 l na zużyte igły w ilości 60 szt./ 24
miesiące.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia jednego urządzenia chłodniczego do szpitala
SPZOZMSW w Kielcach ul. Ogrodowa 11, o następujących gabarytach: szerokość
do 100cm, głębokośc-60 cm, wysokość 100cm, pojemność-180 l
§3
Termin realizacji umowy –24 miesiące od …… do…..
§4
1.Jako jednostkę rozliczeniową strony przyjmują – 1kg odpadów medycznych
2.Wartość umowy …..zł brutto (słownie: ……. 00/100)
3. Należność za odbiór towaru wyliczana będzie według cen jednostkowych netto
określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (zał. nr 4 do
Regulaminu) + należny podatek VAT.
4. Ceny wymienione w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (zał. nr
4 do Regulaminu) obejmują koszty załadunku, transportu i utylizacji.
5.Oferowane przez odbiorcę ceny podane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr
1 do umowy (zał. nr 4 do Regulaminu) będą niezmiennie obowiązywać przez okres trwania
umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego §.
6.Ceny towarów objętych umową mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany cen
urzędowych, zmiany stawek VAT na oferowane towary, Wprowadzenie zmiany obliguje
Odbiorcę do pisemnego poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach.
§5
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem za okresy miesięczne w
ciągu …. dni od dnia otrzymania faktury od Odbiorcy , przy czym za dzień zapłaty uważa się
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
1. Ze strony Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Odbiorcą w sprawach realizacji
umowy jest Maria Kruk tel. 41 349 3513
2. Przedmiot umowy odbierany będzie trzy razy w tygodniu, z następujących nieruchomości;
-Szpital SPZOZ MSW w Kielcach ul. Ogrodowa 11(pon.-środy-piątki 8:00-14:00)
-Poliklinika SPZOZMSW w Kielcach ul. Wojska Polskiego51(pon.-środy-piątki 8:00-14:00)
-Ambulatorium Terenowe w Starachowicach ul. Armii Krajowej 27
2.
-Ambulatorium Terenowe w Ostrowcu ul. Aleja 3-Maja 9
-Ambulatorium Terenowe w Sandomierzu ul. Armii krajowej 3
W Ambulatoriach Terenowych godziny odbioru do uzgodnienia z pielęgniarką.
3. Odbiorca gwarantuje wykonanie usługi z zgodnie postanowieniami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz.21)
4. Odbiorca ponosi odpowiedzialność, jako posiadacz odpadów, za przejęte odpady w
zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r.
poz.21).
§7
8
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
a/ jeżeli Odbiorca nie dotrzyma terminu odbioru Zamawiający będzie miał prawo żądać
kary umownej w wysokości 2% należności brutto nie odebranej ilości odpadów za każdy
dzień zwłoki,
b/ w przypadku odstąpienia od umowy z winy Odbiorcy, Odbiorca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. W przypadku pogorszenia się jakości świadczonej usługi w zakresie przedmiotu
zamówienia (3 odbiory) Odbiorca rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym.
2.
§8
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem § 1 ust.4 i 5 § 4 ust.6
2. Zmiany dokonane z naruszeniem ust. 1 niniejszego § są nieważne.
§9
1. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć,
Odbiorca może od umowy odstąpić w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
2. Okres, o którym mowa w §9, ust. 1 rozpoczyna bieg następnego dnia po dacie
doręczenia stronie pisma informującego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w
poprzednim ustępie .
§10
Zamawiający zastrzega sobie, że Odbiorca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść
wierzytelności na osobę trzecią /art.509 §1 Kodeksu Cywilnego/.
§11
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego.
§12
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§13
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
§14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla
Odbiorcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Zamawiający
Odbiorca
9
Znak sprawy 7/KWO/2014
Załącznik nr 4 do regulaminu
Lp
Przedmiot zamówienia
1
Odpady
medyczne
Kod 34000
80103;180102;180109;180101;180104;180106;
180107
Data
Ilość
J.m
Cena
netto
Wartość
netto
VAT
%
kg
Podpisy i pieczątki przedstawiciela(przedstawicieli)
Wykonawcy uprawnionego(uprawnionych)
do zaciągania zobowiązań w wysokości oferty
10
Wartość
brutto
Załącznik nr 5 do Regulaminu
Znak sprawy 7/KWO/2014
Miejsce utylizacji odpadów (adres spalarni)
Lp.
Kod odpadu
Metoda
1
18 01 01
D10
2
18 01 02*
D10
3
18 01 03*
D10
4
18 01 04
D10
5
18 01 06
D10
6
18 01 07
D10
7
18 01 09
D10
Miejsce utylizacji odpadów (adres spalarni)
Zamawiający wymaga, aby odbiór odpadów odbywał się zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz.21), zgodnie z art.20 ust.5-6
Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach
zakaźnych pochodzących z obiektów Zamawiającego na obszarze województwa
Świętokrzyskiego lub poza województwem Świętokrzyskim jeżeli instalacja położona jest
bliżej niż instalacja na terenie województwa Świętokrzyskiego.
Data
Podpisy i pieczątki przedstawiciela(przedstawicieli)
Wykonawcy uprawnionego(uprawnionych)
do zaciągania zobowiązań w wysokości oferty
11