Boże prawo - WordPress.com

Komentarze

Transkrypt

Boże prawo - WordPress.com
Kazanie z 9-go lutego 1999 r.
Boże prawo
"Wierne są wszystkie przykazania Twoje, Panie, ustalone na wieki, na zawsze"
(Psalm 111 przed Ewangelią).
Przykazania Boże, to Boże Prawo.
Wprowadza ono porządek we wszystkim co jest na świecie.
Pan Bóg dał też ludziom, istotom rozumnym swoje prawo, które wytycza człowiekowi właściwą
drogę postępowania. Nazywamy je prawem moralnym (zawartym w DEKALOGU).
Właśnie w dzisiejszej dyskusji słyszymy zarzut pod adresem uczonych w Piśmie i faryzeuszy, że
zaciemniają prawo Boże i nie chcą go odczytywać prawidłowo.
Faryzeusze gorszą się, że apostołowie spożywają posiłek "nieczystymi, tzn. nie umytymi rękami".
Tu chodzi o czystość rytualną, symboliczne obmycie rąk (lawabo – a nie higienę).
Zarzut faryzeuszy, że ich gorszy zachowanie się apostołów stanowi jakby dymną zasłonę dziwnego
postępowania.
Chrystus wykazuje im, że gorliwie przestrzegają ludzkie tradycje, ale nie wykazują takiej samej
gorliwości w zachowaniu prawa Bożego. Jezus wskazuje na konkretny przykład:
Mojżesz powiedział: Żydom znane było IV przykazanie: "Czcij ojca swego i matkę swoją".
W Piśmie świętym "czcić" oznacza nie tylko okazywanie szacunku, ale również –
świadczenie pomocy materialnej. Czyli Prawo Boże nakazywało wspierać rodziców, gdy
tego rzeczywiście potrzebowali.
Faryzeusze i uczeni w Piśmie udaremnili ten Boży nakaz. Oni przewidzieli wypadek, że ktoś może
powiedzieć ojcu lub matce: "KORBAN", co oznacza, że przeznacza na ofiarę to, co się należało
rodzicom.
Po wypowiedzeniu tej formuły był już zwolniony z obowiązku wspierania rodziców. I w ten sposób
ludzka tradycja wprowadzona przez faryzeuszów przekreśliła prawo Boże.
Zobaczmy, jak to czyni współczesny człowiek? Jest ważne przykazanie "nie zabijaj" – a jak ten
nakaz odczytujemy?
A najwięcej mamy nieporozumień, gdy idzie o przykazanie miłości.
Amen.
1/1