Nr 3429/13 z dnia 12 sierpnia 2013r.

Komentarze

Transkrypt

Nr 3429/13 z dnia 12 sierpnia 2013r.
Zarządzenie Nr 3429/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia w trybie ustnego przetargu
nieograniczonego boksu motorowego oraz garaży stanowiących nieruchomości
gruntowe zabudowane, będące własnością Gminy-Miasta Płock oraz ustalenia
stawek wywoławczych do przetargu.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), zarządzam co następuje:
§1
Przeznaczyć do wynajęcia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego boks
motorowy oraz garaże stanowiące nieruchomości gruntowe zabudowane, będące
własnością Gminy-Miasta Płock, określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego
zarządzenia i ustalić stawki wywoławcze do przetargu.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds
komunalnych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3429/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
Lista lokali użytkowych przeznaczonych do
wynajęcia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
Lp
Adres garażu
Nr obrębu,
nr ewidencyjny działki,
powierzchnia działki
Powierzchnia
użytkowa
garażu/boksu (m2)
Stawka wywoławcza za
1 m2 netto powierzchni
użytkowej
garażu/boksu
---
3,81
4,00
1
Krótka 4
boks motorowy nr 3
2
1 Maja 4
nr ewid. 764/3
Obręb nr 8
działka nr 1357
o pow. 19 m2
16,00
5,50
3
Błonie 1a
nr ewid. 855/1
Obręb nr 8
działka nr 1299
o pow. 18 m2
18,00
5,50
4
Błonie 1a
nr ewid. 856/2
Obręb nr 8
działka nr 1300
o pow. 18 m2
18,00
5,50
5
Maneżowa
Obręb nr 9
nr działki 1544
o pow. 25 m2
16,50
6,00
6
DobrzyńskaNorwida
nr ewid. 365/24
Obręb nr 4
nr działki 1164
o pow. 19 m2
16,00
5,50
7
Słodowa 1
nr ewid. 212/23
Obręb nr 4
nr działki 1133
o pow. 19 m2
18,00
5,50

Podobne dokumenty