10. Uchwała XIX/128/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie zmiany

Komentarze

Transkrypt

10. Uchwała XIX/128/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie zmiany
Uchwała Nr XIX / 128 / 92
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 11 kwietnia 1992 r.
w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących uŜytki rolne
Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (Dz. U. Nr 11, poz. 79, z 1984 Nr 35, poz. 185, z 1988 Nr 24, poz. 169,
z 1990 Nr 34, poz. 198, z 1991 Nr 103, poz. 446 i Nr 114, poz. 494) w związku z art. 18 ust. 2 pkt.
15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95,
z 1990 Nr 34, poz. 518, z 1991 Nr 4, poz. 18) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Luzino nr GG
–7013 (1-6) 92 z dnia 27 marca 1992 r.
Rada Gminy w Luzinie
uchwala, co następuje:
§1
Wyłączyć z uŜytkowania rolniczego z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe,
jednorodzinne następujące uŜytki rolne:
I. we wsi Kębłowo:
1) w obrębie działki nr 315, w klasie bonitacyjnej BRV, o powierzchni ogólnej 0,15 ha,
polegającym na wydzieleniu czterech działek budowlanych przy istniejącym siedlisku
gospodarczym zgodnie z informacją o terenie nr NB 8331/7/90 z dnia 08-06-1991,
2) w obrębie działki nr 320/4 w klasie bonitacyjnej RV, o powierzchni ogólnej 0,22 ha zgodnie z
informacją o terenie nr NB 8331/7/90 z dnia 08-06-1991,
II. we wsi Robakowo:
1) w obrębie działki nr 104/1, w klasie bonitacyjnej RVI, o powierzchni ogólnej 0,50 ha zgodnie z
informacją o terenie nr NB 8331/170/91 z dnia 02-12-1991 r.,
2) w obrębie części działki nr 43, w klasie bonitacyjnej RVI, o powierzchni ogólnej 0,40 ha,
polegającym na wydzieleniu czterech działek budowlanych przy istniejącym siedlisku
gospodarczym, zgodnie z informacją o terenie nr 8331/173/91 z dnia 03-12-1991,
w obrębie części działki nr 36/18, w klasie bonitacyjnej RV, o powierzchni ogólnej 0,30 ha,
polegającym na wydzieleniu trzech działek budowlanych przy istniejącym siedlisku gospodarczym,
zgodnie z informacją o terenie nr NB 8331/35/92 z dnia 02-03-1992,
III we wsi Luzino:
1) w obrębie części działki nr 1165, w klasie bonitacyjnej RV, o powierzchni ogólnej 0,30 ha,
polegającym na wydzieleniu trzech działek budowlanych przy istniejącym siedlisku
gospodarczym, zgodnie z informacją o terenie nr NB 8331/169/91 z dnia 26-11-1991,
2) w obrębie działki nr 835, w klasie bonitacyjnej RIVb , o powierzchni ogólnej 0,29 ha i w klasie
bonitacyjnej RV o powierzchni ogólnej 0,10 ha, zgodnie z informacją o terenie nr NB
8331/40/92 z dnia 10-03-1992 r.,
IV. we wsi Kochanowo:
1) w obrębi działki nr 261, w klasie bonitacyjnej RIVb, o powierzchni ogólnej 0,55 ha zgodnie z
informacją o terenie nr NB 8331/23/92 z dnia 10-02-1992 r.,
V. we wsi Wyszecino:
1) w obrębie części działki nr 16, w klasie bonitacyjnej RV o powierzchni ogólnej 0,30 ha i w
klasie bonitacyjnej PsW o powierzchni ogólnej 0,10 ha polegającym na wydzieleniu czterech
działek budowlanych przy istniejącym siedlisku gospodarczym, zgodnie z informacją o terenie
nr NB 8331/27/92 z dnia 18-02-1992 r.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Teofil Sirocki

Podobne dokumenty