Dr inż. Michał Araszkiewicz Fizykochemiczne Podstawy Inżynierii

Komentarze

Transkrypt

Dr inż. Michał Araszkiewicz Fizykochemiczne Podstawy Inżynierii
Dr inż. Michał Araszkiewicz
Fizykochemiczne Podstawy Inżynierii Procesowej 2015/2016.
Zestaw 1
Zad. 1.
Zmierzona manometrem rtęciowym różnica ciśnień między ciśnieniem gazu w zbiorniku a ciśnieniem
atmosferycznym wyniosła 955 mmHg. Jednocześnie zmierzone barometrem ciśnienie atmosferyczne
wyniosło 1025hPa. Należy obliczyć absolutne ciśnienie gazu w zbiorniku i wyrazić je w: Pa, hPa, MPa,
bar i mm Hg (Tr).
Zad. 2.
5 kg lodu (H2O) należy podgrzać od temperatury -30 ºC do temperatury wrzenia (100 ºC) oraz
odparować pod ciśnieniem 1 bara. Następnie parę trzeba podgrzać pod stałym ciśnieniem do
temperatury 500 K. Należy obliczyć potrzebną ilość ciepła oraz wyrazić ją w J, kJ, MJ, kcal oraz kWh.
Założyć że:
- średnie ciepło właściwe lodu wynosi 2.1 kJ/(kg K) - średnie ciepło właściwe ciekłej wody wynosi 75.5
kJ/(kmol K)
- średnie ciepło właściwe pary wodnej wynosi 10.8 kcal/(kmol K)
- ciepło topnienia lodu wynosi 333.7 kJ/kg - ciepło parowania wody wynosi 40.65 MJ/kmol.
Zad. 3.
W zbiorniku o objętości 5 m3 znajduje się gazowy wodór o temperaturze 30 ºC pod ciśnieniem
(absolutnym) 2 bary. Zakładając że gaz jest doskonały należy obliczyć:
a. masę wodoru w kg,
b. liczność wodoru w molach i kmolach,
c. gęstość wodoru w kg/m3,
d. masową objętość właściwą wodoru w m3/kg,
e. molową objętość właściwą wodoru w m3/kmol.

Podobne dokumenty