AZ Management zaprasza na warsztaty: Gospodarka odpadami w

Komentarze

Transkrypt

AZ Management zaprasza na warsztaty: Gospodarka odpadami w
AZ Management
Zarządzanie w Ochronie Środowiska
Consulting | Law | Management
AZ Management zaprasza na warsztaty:
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie.
Wniosek o wydanie lub zmianę decyzji – aspekty praktyczne.
Termin i miejsce warsztatów:
27 maja 2014 r. – Zielona
godz. 9:30 – 15:15
Góra,
Qubus
Hotel,
ul.
Ceglana
14A.
Odbiorcy szkolenia:
• przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z gospodarką odpadami;
• prezesi, dyrektorzy, kadra kierownicza spółek zajmujących się gospodarką odpadami;
• pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie.
Cel szkolenia:
W styczniu 2015 r. wszystkie dotychczasowe decyzje, dotyczące gospodarowania odpadami
tracą moc. Stanowi o tym art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z późn. zm.), zgodnie z którym zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na
odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych,
zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od
dnia wejścia w życie ustawy. Przedmiotowy, dwuletni okres dobiega końca w styczniu 2015
r., zatem pozostało już jedynie kilka miesięcy na uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń.
Głównym celem warsztatów jest nabycie wiedzy i umiejętności racjonalnego oraz
praktycznego konstruowania wniosków o wydanie lub zmianę aktów administracyjnych
związanych z gospodarką odpadami (zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności).
Program szkolenia:
Część I
• Nowe regulacje prawne ustawy z 2012 r. o odpadach (najważniejsze zagadnienia z punktu
widzenia przedsiębiorcy):
o definicje, wyjaśnienia, interpretacje;
o obowiązki przedmiotowe i podmiotowe;
o zezwolenia i pozwolenia na prowadzenia działalności.
• Właściwe sposoby sporządzania wniosków o wydanie lub zmianę decyzji. Praktyczne
podejście do procesu uzyskiwania lub zmiany decyzji – „jak wypełnić wniosek, aby treść
wydanej decyzji umożliwiała racjonalne prowadzenie działalności”.
• Wzory wniosków.
• Właściwość rzeczowa i miejscowa organów.
_________________________________________________________
AZ Management, ul. Wjazdowa 3/10, 59-220 Legnica, azman.pl
NIP: 6912252289 | REGON: 022312840
BZWBK: 70 1090 2066 0000 0001 2321 2883
AZ Management
Zarządzanie w Ochronie Środowiska
Consulting | Law | Management
•
Jak wypełnić wniosek (omówienie, przykłady i ćwiczenia):
o klasyfikacja odpadów;
o właściwy dobór odpadów;
o sposoby magazynowania odpadów;
o wartości progowe odpadów;
o metody gospodarowania odpadami;
• Praktyczne i pragmatyczne podejście do gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie
(omówienie na przykładach, materiały fotograficzne i audiowizualne, omówienie
przykładowych wyników kontroli).
o uprawnienia WIOŚ i innych organów kontroli;
o jak przygotować się do kontroli WIOŚ;
o omówienie przykładów decyzji i innych aktów administracyjnych wydanych w
związku z gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie;
o sankcje karne i możliwe działania organów administracji publicznej. Jak
funkcjonować, by nie narazić się na stwierdzenie nieprawidłowości i ustrzec się
kar?
o zagadnienia końcowe, interpretacje przepisów, stanowisko judykatury i doktryny.
Część II
• Panel dyskusyjny.
• Konsultacje z trenerem.
Metody szkoleniowe:
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów z wykorzystaniem następujących metod:
• mini wykład;
• prezentacja multimedialna;
• case-study;
• kazusy;
• film i materiały fotograficzne;
• zadanie – sporządzanie przykładowego wniosku o wydanie lub zmianę decyzji.
Nabywane umiejętności:
Uczestnik nabywa umiejętności w zakresie:
• właściwego konstruowania wniosku o wydanie decyzji;
• praktycznej znajomości przepisów prawa regulujących materie gospodarki odpadami
w przedsiębiorstwie;
• racjonalnej analizy prowadzonej działalności pod kątem wypełniania wymogów
przepisów prawa;
• przygotowania do kontroli WIOŚ i innych organów administracji publicznej.
_________________________________________________________
AZ Management, ul. Wjazdowa 3/10, 59-220 Legnica, azman.pl
NIP: 6912252289 | REGON: 022312840
BZWBK: 70 1090 2066 0000 0001 2321 2883
AZ Management
Zarządzanie w Ochronie Środowiska
Consulting | Law | Management
Trener:
Adrian Zając - ukończył studia na kierunku inżynieria środowiska, o specjalizacji gospodarka
odpadami. Karierę rozpoczął w Centrum Doskonałości Recyklingu Politechniki
Wrocławskiej. Wieloletni pracownik administracji publicznej – zarówno jednostek samorządu
terytorialnego, jak i administracji rządowej. Prowadził postępowania administracyjne w
zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Pracując
na stanowisku starszego inspektora ochrony środowiska w WIOŚ przeprowadził kilkaset
kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych. Dokonał przy tym szeregu
działań pokontrolnych, w ramach których z powodzeniem przeprowadził kilkadziesiąt
postępowań administracyjnych. Posiada bogate doświadczenie i merytoryczną wiedzę z
zakresu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach. Obecnie, jako członek międzynarodowej
organizacji IMPEL (The European Union Network for the Implementation and Enforcement
of Environmental Law), bierze czynny udział w spotkaniach grupy roboczej w Brukseli,
dotyczących europejskiego prawa ochrony środowiska. Osoba żywiołowa i dynamiczna, z
ogromnym zaangażowaniem pochodzi do prowadzonych szkoleń i warsztatów. Do każdej
grupy szkoleniowej podchodzi indywidualnie. Zwolennik celowościowych metod szkolenia.
Koszt warsztatów:
350 zł netto + 23% VAT (430,50 zł brutto) / osoba.
Koszt warsztatów (warunki promocyjne):
300 zł netto + 23% VAT (369,00 zł brutto) / osoba – w przypadku zgłoszeń do 16.05.2014 r.
Cena obejmuje:
• uczestnictwo w szkoleniu,
• certyfikat uczestnictwa,
• skrypt szkoleniowy,
• przykładowe wzory wniosków,
• kawę oraz poczęstunek,
• lunch,
• 14-dniowe bezpłatne konsultacje.
Wpłaty prosimy kierować na konto:
AZ Management, ul. Wjazdowa 3/10, 59-220 Legnica.
BZWBK: 70 1090 2066 0000 0001 2321 2883.
Tytułem: „wo33-zg, imię i nazwisko uczestnika lub uczestników”.
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na azman.pl) należy wysłać drogą elektroniczną na adres:
[email protected] Można również dokonać zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu:
603 810 386.
_________________________________________________________
AZ Management, ul. Wjazdowa 3/10, 59-220 Legnica, azman.pl
NIP: 6912252289 | REGON: 022312840
BZWBK: 70 1090 2066 0000 0001 2321 2883