Pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik
PKP S.A.
ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w KATOWICACH
z siedzibą 40-012 Katowice ul. Dworcowa 3
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie:
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach woj.
śląskie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 30/2 o pow. 0,0087 ha;
30/6 o pow. 0,2207 ha; 27/3 o pow. 0,0200 ha wszystkie z obrębu 0003 dz. Ligota
wraz z prawem własności znajdującej się na nich zabudowy
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym .
Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy.
Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy przechodzą na nabywcę z chwilą
sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 678 Kodeksu Cywilnego.
Cena wywoławcza nieruchomości: 580 000,00 zł netto
Wadium: 58 000,00 zł
Postąpienie: 6 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu
sprzedaży.
00
Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2014r. o godzinie 9
252A.
w siedzibie Ogłaszającego, pokój
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału wskazane
przez Ogłaszającego z podaniem numeru postępowania 1003/KNDS/1006 w terminie do dnia
01.12.2014r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane zostanie na poczet
ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty
praw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 9 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw
transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi
w Regulaminie przetargowym, informacji przetargowej oraz treścią ogłoszenia o przetargu
zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpsa.pl, a także treścią § 10, § 11, § 20
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu
organizowania przez PKP SA przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 155, poz. 1231).
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży Nieruchomości w Katowicach,
Pani Agnieszka Łuczywo, tel. 32 710 17 60, mail: [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Sporządziła: Agnieszka Łuczywo
Wydział Sprzedaży Nieruchomości
e-mail: [email protected]

(032) 710-17-60