Raport bieżący nr 47/2016 z dnia 6.12.2016 r. Temat: Zawarcie

Komentarze

Transkrypt

Raport bieżący nr 47/2016 z dnia 6.12.2016 r. Temat: Zawarcie
Raport bieżący nr 47/2016 z dnia 6.12.2016 r.
Temat:
Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,
2003/125/WE i 2004/72/WE.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Zarząd Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. („Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 grudnia
2016 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo –
Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu („Spółka Zależna”) informację,.
Spółka Zależna Emitenta zawarła ze Spółką RAIL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(„Leasingobiorcą”) łącznie 2 (dwie) umowy, których łączna wartość po podpisaniu umowy leasingu nr
37/F/ENUT/2016. z dnia 6 grudnia 2016 r. wynosi 12.573.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów
pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Umową o największej wartości jest umowa na
kwotę 7.500.000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) zawarta dnia 6
grudnia 2016 r. Warunki określone we wszystkich umowach nie odbiegają od powszechnie
stosowanych na rynku.
Data zawarcia j umowy – 6 grudnia 2016 r.
Oznaczenie stron umowy
- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
- Spółka RAIL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3.
Oznaczenie przedmiotu umowy
Umowa Leasingu Finansowego, której przedmiotem jest lokomotywa.
4.
Istotne warunki umowy
Wartość netto przedmiotu leasingu: 7.500.000,-zł /słownie: siedem milionów pięćset tysięcy
złotych 00/100/
Czas trwania umowy: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu leasingu.
Czynsze leasingowe płatne są przez Leasingobiorcę w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło podpisanie protokołu
przekazania przedmiotu leasingu.
Oprocentowanie: Oprocentowanie Umowy jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR i
aktualizowane po upływie każdego miesiąca, powiększone o marżę.
Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco z wystawienia Leasingobiorcy wraz deklaracją
wystawcy do weksla in blanco.
Leasingobiorcy przysługuje prawo do zakupu od Spółki Zależnej przedmiotu leasingu po zakończeniu
umowy leasingu na warunkach określonych w umowie.
5.
Postanowienia dotyczące kar
Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.
6.
Zastrzeżenia warunku lub terminu
Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku.
1.
2.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość
umowy.
Podpis:
Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu