Tematy lekcji informatyki klasa 4a – marzec 2012 2.03, 9.03 16.03

Komentarze

Transkrypt

Tematy lekcji informatyki klasa 4a – marzec 2012 2.03, 9.03 16.03
Tematy lekcji informatyki klasa 4a – marzec 2012
Lp
22,
23.
Temat
W książce
Str. 70 - 73
W zeszycie
Sztuczka 2
Sztuczki ułatwiające komputerowe
rysowanie
Ćwiczenia
Ćw. 8, 9/72
Zad. 5,6/74
Lekcja nr 24 sprawdzian –
grafika komputerowa.
(16.03)
podstawowe
rozszerzające
zna kilka sztuczek ułatwiających komputerowe rysowanie,
m.in. wie, jak narysować okrąg, linię poziomą lub pionową, jak
wpisać rozmiar czcionki, którego nie ma na liście wyboru;
korzysta z narzędzia Gumka
potrafi zastosować poznane sztuczki w różnych zadaniach
2.03, 9.03
24.
Sprawdzian – Grafika komputerowa
-
-
-
Temat
W książce
Str. 110 – 114
W zeszycie
Jak uruchomid edytor tekstu
MS Word 2007?
Jak włączyd linijkę?
Co to jest przycisk Office?
W jaki sposób zapisad i
otworzyd dokument?
W jaki sposób zapisad plik aby
można go było otworzyd w
starszej wersji?
Co to jest akapit w tekście
komputerowym?
Jak ustawid wcięcie
pierwszego wiersza?
Ćwiczenia
Ćw. 1,2/112; dw.
3/113 (tylko drugie
zdanie);
Ćw. 4/113; dw. 5/114
16.03
Lp
25,
26.
Piszemy tekst w edytorze tekstu i
zapisujemy go w pliku
podstawowe
wymienia przykładowe narzędzia i materiały, które służyły do
pisania;
wie, jak tworzy się akapity w nowym dokumencie tekstowym i
ustawia wcięcie pierwszego wiersza;
wyjaśnia na przykładzie pojęcie akapitu;
przenosi poznane zasady zapisu i odczytu dokumentów
graficznych na dokumenty tekstowe
23.03, 30.03
rozszerzające
zna ogólne możliwości edytorów tekstu;
korzystając z dodatkowych źródeł, omawia rozwój narzędzi
do pisania;
poprawnie dzieli tekst na akapity
Tematy lekcji informatyki klasa 4b – marzec 2012
Lp
22,
23.
Temat
W książce
Str. 70 - 73
W zeszycie
Sztuczka 2
Sztuczki ułatwiające komputerowe
rysowanie
Ćwiczenia
Ćw. 8, 9/72
Zad. 5,6/74
Lekcja nr 24 sprawdzian –
grafika komputerowa.
(15.03)
podstawowe
rozszerzające
zna kilka sztuczek ułatwiających komputerowe rysowanie,
m.in. wie, jak narysować okrąg, linię poziomą lub pionową, jak
wpisać rozmiar czcionki, którego nie ma na liście wyboru;
korzysta z narzędzia Gumka
potrafi zastosować poznane sztuczki w różnych zadaniach
1.03, 8.03
24.
Sprawdzian – Grafika komputerowa
-
-
-
Temat
W książce
Str. 110 – 114
W zeszycie
Jak uruchomid edytor tekstu
MS Word 2007?
Jak włączyd linijkę?
Co to jest przycisk Office?
W jaki sposób zapisad i
otworzyd dokument?
W jaki sposób zapisad plik aby
można go było otworzyd w
starszej wersji?
Co to jest akapit w tekście
komputerowym?
Jak ustawid wcięcie
pierwszego wiersza?
Ćwiczenia
Ćw. 1,2/112; dw.
3/113 (tylko drugie
zdanie);
Ćw. 4/113; dw. 5/114
15.03
Lp
25,
26.
Piszemy tekst w edytorze tekstu i
zapisujemy go w pliku
podstawowe
wymienia przykładowe narzędzia i materiały, które służyły do
pisania;
wie, jak tworzy się akapity w nowym dokumencie tekstowym i
ustawia wcięcie pierwszego wiersza;
wyjaśnia na przykładzie pojęcie akapitu;
przenosi poznane zasady zapisu i odczytu dokumentów
graficznych na dokumenty tekstowe
22.03, 29.03
rozszerzające
zna ogólne możliwości edytorów tekstu;
korzystając z dodatkowych źródeł, omawia rozwój narzędzi
do pisania;
poprawnie dzieli tekst na akapity
Tematy lekcji informatyki klasa 5a – marzec 2012
Lp
Temat
W książce
W zeszycie
Ćwiczenia
24,
25.
Umieszczamy na slajdzie teksty i
obrazy
Str. 170 –
174
W jaki sposób dodad
nowe slajdy do
prezentacji?
W jaki sposób uzyskad
efekt przezroczystości
tła obrazu wstawianego
do slajdu?
Ćw. 5/170; dw.
6/171; dw. 7,8/172;
dw. 9,10/173
Zad. 1,2/174
podstawowe
rozszerzające
dba o zachowanie właściwego doboru kolorów tła i tekstu na
slajdzie;
rozróżnia sposoby zapisywania prezentacji i rozpoznaje pliki
prezentacji po rozszerzeniach;
dobiera właściwy krój i rozmiar czcionki;
korzysta z układów slajdów;
prawidłowo rozmieszcza elementy na slajdzie
potrafi zmienić kolejność slajdów
5.03, 12.03
Lp
Temat
W książce
W zeszycie
Ćwiczenia
26,
27.
Dodajemy do slajdów animacje
Str. 175 –
180
Co to jest animacja
komputerowa?
Ćw. 1,2/176
Ćw. 5/179
Zad. 1/180
podstawowe
rozszerzające
wyjaśnia, czym jest animacja komputerowa;
potrafi zmienić kolejność animacji na slajdzie;
dodaje animacje do elementów slajdów;
rozróżnia rodzaje efektów animacji
korzysta z opcji Odtwórz, w celu sprawdzenia efektu animacji
19.03, 26.03
Tematy lekcji informatyki klasa 5b – marzec 2012
Lp
19,
20.
Temat
Ozdabianie tekstu i praca nad formą
tekstu – zadania
W książce
Str. 135 – 142
W zeszycie
Lekcja nr 21 sprawdzian.
(8.03)
podstawowe
Ćwiczenia
Zadania 3,4,5,6/142
rozszerzające
stosuje poznane zasady pracy nad tekstem, tworząc własne
dokumenty lub poprawiając dokumenty już istniejące
potrafi poprawnie dostosować formę tekstu do jego
przeznaczenia, stosując właściwe ozdobniki i odpowiednie
formatowanie tekstu
23.02, 1.03
Lp
21.
Temat
Sprawdzian – teksty komputerowe
W książce
W zeszycie
Ćwiczenia
Planujemy prezentację i
przygotowujemy slajd tytułowy
Str. 166 –
171
Wymieo etapy przygotowania
prezentacji multimedialnej.
Podaj najważniejsze zasady
przygotowania prezentacji (3
zasady).
Ćw. 1,2/168; dw.
3,4/170
8.03
22.
podstawowe
rozszerzające
wymienia i omawia sposoby prezentowania informacji;
podaje przykłady urządzeń umożliwiających przeprowadzenie
prezentacji;
wykonuje i zapisuje prostą prezentację, składającą się z kilku
slajdów zawierających tekst i grafikę
omawia program do wykonywania prezentacji
komputerowych;
potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować
multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się
ciekawym ujęciem zagadnienia
15.03
Lp
Temat
W książce
W zeszycie
Ćwiczenia
23,
24.
Umieszczamy na slajdzie teksty i
obrazy
Str. 170 –
174
W jaki sposób dodad
nowe slajdy do
prezentacji?
W jaki sposób uzyskad
efekt przezroczystości
tła obrazu wstawianego
do slajdu?
Ćw. 5/170; dw.
6/171; dw. 7,8/172;
dw. 9,10/173
Zad. 1,2/174
podstawowe
rozszerzające
dba o zachowanie właściwego doboru kolorów tła i tekstu na
slajdzie;
rozróżnia sposoby zapisywania prezentacji i rozpoznaje pliki
prezentacji po rozszerzeniach;
dobiera właściwy krój i rozmiar czcionki;
korzysta z układów slajdów;
prawidłowo rozmieszcza elementy na slajdzie
potrafi zmienić kolejność slajdów
22.03, 29.03
Tematy lekcji informatyki klasa 6a – marzec 2012
Lp
22.
Temat
W książce
W zeszycie
Ćwiczenia
Piszemy proste programy w języku
LOGO
Str. 214 – 216
Co to jest program?
Z jakich elementów zbudowane
jest okno programu Logomocja –
Imagine?
Polecenia zrozumiałe dla żółwia.
Ćw. 1,2,3,4/216
podstawowe
rozszerzające
pisze proste programy w Logo, używając podstawowych
poleceń (korzysta z opisu poleceń zamieszczonego w
podręczniku);
zna zastosowanie polecenia Powtórz (rysuje figurę, w której
powtarzają się pewne elementy)
wyjaśnia, na czym polega tworzenie programu, na
przykładzie pisania programu w języku edukacyjnym Logo;
stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności do
tworzenia programów według własnego pomysłu
2.03
23.
Rysunki i komendy do
rysunków
Piszemy proste programy w języku
LOGO
podstawowe
Zadania – Lekcje z
komputerem – 26b,
rozszerzające
pisze proste programy w Logo, używając podstawowych
poleceń (korzysta z opisu poleceń zamieszczonego w
podręczniku);
zna zastosowanie polecenia Powtórz (rysuje figurę, w której
powtarzają się pewne elementy)
wyjaśnia, na czym polega tworzenie programu, na
przykładzie pisania programu w języku edukacyjnym Logo;
stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności do
tworzenia programów według własnego pomysłu
9.03
Lp
24,
25,
26.
Temat
W książce
Piszemy proste programy w języku
LOGO
W zeszycie
Procedury bez parametru i z
parametrem
Ćwiczenia
Zadania
Na lekcji 27 (30.03)
podsumowanie(SPRAWDZIAN)
języka LOGO
podstawowe
rozszerzające
pisze proste programy w Logo, używając podstawowych
poleceń (korzysta z opisu poleceń zamieszczonego w
podręczniku);
zna zastosowanie polecenia Powtórz (rysuje figurę, w której
powtarzają się pewne elementy)
wie, co to jest procedura; potrafi napisać prostą procedurę bez
parametru
wyjaśnia, na czym polega tworzenie programu, na
przykładzie pisania programu w języku edukacyjnym Logo;
stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności do
tworzenia programów według własnego pomysłu
potrafi napisać program z wykorzystaniem procedur z
parametrem
15.03 (zast) 16.03, 23.03
Lp
27.
30.03
Temat
Podsumowanie – programowanie w
języku LOGO
W książce
W zeszycie
Ćwiczenia
Tematy lekcji informatyki klasa 6b – marzec 2012
23.
Rysunki i komendy do
rysunków
Piszemy proste programy w języku
LOGO
podstawowe
Zadania – Lekcje z
komputerem – 26b,
rozszerzające
pisze proste programy w Logo, używając podstawowych
poleceń (korzysta z opisu poleceń zamieszczonego w
podręczniku);
zna zastosowanie polecenia Powtórz (rysuje figurę, w której
powtarzają się pewne elementy)
wyjaśnia, na czym polega tworzenie programu, na
przykładzie pisania programu w języku edukacyjnym Logo;
stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności do
tworzenia programów według własnego pomysłu
2.03
Lp
24,
25,
26.
Temat
W książce
W zeszycie
Procedury bez parametru i z
parametrem
Piszemy proste programy w języku
LOGO
Ćwiczenia
Zadania
Na lekcji 27 (23.03)
podsumowanie(SPRAWDZIAN)
języka LOGO
podstawowe
rozszerzające
pisze proste programy w Logo, używając podstawowych
poleceń (korzysta z opisu poleceń zamieszczonego w
podręczniku);
zna zastosowanie polecenia Powtórz (rysuje figurę, w której
powtarzają się pewne elementy)
wie, co to jest procedura; potrafi napisać prostą procedurę bez
parametru
wyjaśnia, na czym polega tworzenie programu, na
przykładzie pisania programu w języku edukacyjnym Logo;
stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności do
tworzenia programów według własnego pomysłu
potrafi napisać program z wykorzystaniem procedur z
parametrem
9.03, 13.03 (zast), 16.03
Lp
27.
Temat
W książce
W zeszycie
Ćwiczenia
W książce
Str. 196 – 197
W zeszycie
Co to są autokształty i jak je
wstawid do dokumentu?
Ćwiczenia
Zad. 2.1/197
Podsumowanie – programowanie w
języku LOGO
23.03
Lp
28,
29.
Temat
Tworzenie komiksów z
wykorzystaniem Autokształtów
30.03, 6.04

Podobne dokumenty