ztlnia26 lutego 2003 r.

Komentarze

Transkrypt

ztlnia26 lutego 2003 r.
Uchwala nr 192
Senatu Iniwersytetu w Bialymstoku
ztlnia26 lutego 2003 r.
w sprawie i,rnio,, w strukturze organiZacyjnej
WJ'tlziol u Pedagogi k i Psy c ho I og i
i
i
\
Na podstawie rl pkt .1 statutu [-rnir.versytetu w Bialymst'ku, Senat Unirversytetu
w Bialvmstoku rvvraza zgodg na zmiany \.'! strrkturze lv;-dzialu pedagogiki i psychologii
z dnienr I marca 200,'i r
:
I
2.
3.
Likwiduje sip Zuklad His:torii lb,c'hotrunia i iVlf ili Petlagtgiczttcj.
Trvorzy sig dwa Zaklady.
Zaklad Dziej6w O5wiaty
Zaklad Historii Wychowania.
W ranrach Zakladu Edukacji l\ ligdzvk ulturor.vcj trvorzy sig:
Pracownig Profilaktyki Spolecznej.
-
-

Podobne dokumenty