ARCHIVES OF POLISH FISHERIES

Komentarze

Transkrypt

ARCHIVES OF POLISH FISHERIES
THE STANIS£AW SAKOWICZ
INLAND FISHERIES INSTITUTE
ARCHIVES
OF POLISH FISHERIES
ARCHIWUM
RYBACTWA POLSKIEGO
Vol. 16
Fasc. 2
WYDAWNICTWO
IRS
Olsztyn 2008
Arch.
Pol. Fish.
Archives
of Polish Fisheries
Vol. 16
Fasc. 2 105-226
2008
Contents
Frank Fredrich, Andrzej Kapusta, Markus Ebert, Arkadiusz Duda, Jörn Gessner - Migratory
behavior of young sturgeon, Acipenser oxyrInchus Mitchill, in the Oder River
drainage. Preliminary results of a radio telemetric study
in the Drawa River, Poland.......................................................................................................105
Grzegorz Radtke - Some characteristics of lake trout Salmo trutta m. lacustris L. redds
in the upper Wda River system (north Poland)......................................................................119
Przemys³aw Czerniejewski, Wawrzyniec Wawrzyniak - Fecundity of vendace, Coregonus
albula (L.), from several lakes in Western Pomerania ..........................................................135
Piotr Epler, Ewa £uszczek-Trojnar, Magdalena Socha, Pawe³ Szczerbik,
Miros³awa Soko³owska-Miko³ajczyk, W³odzimierz Popek - Growth rate and histological
picture of the gonads of pike, Esox lucius L., and pikeperch, Sander lucioperca (L.),
from the Tresna Reservoir (Lake ¯ywieckie) ............................................................................147
Izabela Bochenek, Miko³aj Protasowicki, Ewa Brucka-Jastrzêbska - Studies on the bioavailability
of heavy metals (Cd, Pb, Cu, Zn) from bottom sediments to guppies, Poecilia
reticulata Peters.........................................................................................................................155
Joanna £uczyñska, Zbigniew Borejszo, Marek J. £uczyñski - The composition of fatty acids in
muscles of six freshwater fish species from the Mazurian Great Lakes (Northeastern
Poland)........................................................................................................................................167
Beata Irena Cejko, Dariusz Kucharczyk, Katarzyna Targoñska, Dorota Kubiak, Beata Sarosiek,
Jan Glogowski - Quality parameters and selected biochemical markers of asp,
Aspius aspius (L.), semen obtained after hormonal stimulation
with Ovaprim or Ovopel ...........................................................................................................179
Sarita Ramachandran, Arun Kumar Ray - Effect of different processing techniques on the nutritive
value of grass pea, Lathyrus sativus L., seed meal in compound diets for Indian
major carp rohu, Labeo rohita (Hamilton), fingerlings .........................................................189
Wies³aw Wiœniewolski - Hydroelectric facilities and fish .................................................................203
SHORT COMMUNICATIONS
Magdalena Stanek, Janusz D¹browski, Aleksandra Roœlewska, Bogumi³a Kupcewicz,
Bogdan Janicki - Impact of different fishing seasons on the fatty acids profile,
cholesterol content, and fat in the muscles of perch, Perca fluviatils L. from
the W³oc³awski Reservoir (central Poland) ............................................................................213
Leszek Rolbiecki, Ryszard Bartel, Jerzy Rokicki - The nematode parasite, Anguillicola crassus
Kuwahara, NiImi et Itagaki, and the monogenean gill parasite, Pseudodactylogyrus
anguillae (Yin et Sproston), in eel, Anguilla anguilla (L.), fry .............................................221
Arch.
Pol. Fish.
Archives
of Polish Fisheries
Vol. 16 Fasc. 2 105-226
2008
Spis treœci
Frank Fredrich, Andrzej Kapusta, Markus Ebert, Arkadiusz Duda, Jörn Gessner - Behawior
juwenalnych jesiotrów, Acipenser oxyrinchus Mitchill w czasie wêdrówki w zlewni Odry.
Wstêpne wyniki badañ radiotelemetrycznych w Drawie, Polska.........................................105
Grzegorz Radtke - Niektóre cechy gniazd tar³owych troci jeziorowej Salmo trutta m. lacustris L.
w dorzeczu górnej Wdy.............................................................................................................119
Przemys³aw Czerniejewski, Wawrzyniec Wawrzyniak - P³odnoœæ sielawy, Coregonus albula (L.)
z kilku jezior Pomorza Zachodniego........................................................................................135
Piotr Epler, Ewa £uszczek-Trojnar, Magdalena Socha, Pawe³ Szczerbik,
Miros³awa Soko³owska-Miko³ajczyk, W³odzimierz Popek - Tempo wzrostu oraz obraz
histologiczny gonad szczupaka, Esox lucius L. i sandacza, Sander lucioperca (L.) ze
zbiornika zaporowego Tresna (Jezioro ¯ywieckie) ................................................................147
Izabela Bochenek, Miko³aj Protasowicki, Ewa Brucka-Jastrzêbska - Badania biodostêpnoœci
metali ciê¿kich (Cd, Pb, Cu, Zn) zawartych w osadach dla gupików, Poecilia
reticulata Peters.........................................................................................................................155
Joanna £uczyñska, Zbigniew Borejszo, Marek J. £uczyñski - Zawartoœæ kwasów t³uszczowych
w miêœniach szeœciu gatunków ryb s³odkowodnych z Wielkich Jezior Mazurskich
(pó³nocno-wschodnia Polska) ..................................................................................................167
Beata Irena Cejko, Dariusz Kucharczyk, Katarzyna Targoñska, Dorota Kubiak, Beata Sarosiek,
Jan Glogowski - Wyznaczniki jakoœciowe i wybrane parametry biochemiczne nasienia
bolenia Aspius aspius (L.) pozyskanego po stymulacji hormonalnej preparatami
Ovaprim lub Ovopel..................................................................................................................179
Sarita Ramachandran, Arun Kumar Ray - Wp³yw przetwarzania rozmaitymi technikami m¹czki
z nasion Lathyrus sativus L. na wartoœæ ¿ywieniow¹ w paszy dla narybku Labeo rohita
(Hamilton) ..................................................................................................................................189
Wies³aw Wiœniewolski - Elektrownie wodne a ryby..........................................................................203
KOMUNIKATY NAUKOWE
Magdalena Stanek, Janusz D¹browski, Aleksandra Roœlewska, Bogumi³a Kupcewicz,
Bogdan Janicki - Wp³yw ró¿nych sezonów od³owu na profil kwasów t³uszczowych,
zawartoœæ cholesterolu oraz t³uszczu w miêsie okonia (Perca fluviatils L.) ze zbiornika
W³oc³awskiego (centralna Polska)...........................................................................................213
Leszek Rolbiecki, Ryszard Bartel, Jerzy Rokicki - Paso¿ytniczy nicieñ Anguillicola crassus
Kuwahara, Niimi et Itagaki i skrzelowiec Pseudodactylogyrus anguillae
(Yin et Sproston) u narybku wêgorza Anguilla anguilla ....................................................221

Podobne dokumenty