Honorowa Odznaka

Komentarze

Transkrypt

Honorowa Odznaka
Honorowa Odznaka
Regulamin przyznawania „Honorowej Odznaki im. Ryszarda Stachowiaka”
§1
„Honorow? Odznak? im. Ryszarda Stachowiaka” zwan? w dalszej cz??ci regulaminu
„odznak?”, nadaje si? osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom spo?ecznym i
zawodowym oraz innym osobom prawnym, które ca?okszta?tem dzia?alno?ci zawodowej i spo?ecznej lub
realizacj? swoich zada? wybitnie przyczyni?y si? do organizacji, obrony i szerzenia idei NSZZ
„Solidarno??” lub swoj? postaw? przyczynia?y si? w sposób szczególny do rozwoju NSZZ
„Solidarno??” w Regionie Koni?skim.
§2
1. Odznak? nadaje Zarz?d Regionu w
drodze uchwa?y podj?tej na wniosek Kapitu?y. 2. Podmiotami upowa?nionymi do wyst?powania z
wnioskiem o nadanie odznaki s?:
- Komisje Zak?adowe NSZZ „Solidarno??”;
7 cz?onków Zarz?du Regionu;
Przewodnicz?cy Zarz?du Regionu; 3. Odznaka mo?e by? nadana obywatelom polskim, a tak?e
cudzoziemcom – jako wyraz uznania dla ich dzia?alno?ci i zas?ug dla NSZZ
„Solidarno??” Regionu Koni?skiego. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
odznaka mo?e by? nadana jako wyró?nienie po?miertnie.
§3
1. Graficzny wzór odznaki okre?la
za??cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§4
1. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawiera?:
dok?adne dane personalne osoby przedstawionej do wyró?nienia i konkretny opis uzasadniaj?cy nadanie
odznaki. 2. Wniosek o nadanie odznaki instytucjom, organizacjom spo?ecznym i zawodowym oraz
innym osobom prawnym winien zawiera? charakterystyk? dokona? danego. 3. Opis dzia?alno?ci
spo?ecznej osoby fizycznej nie mo?e si? ogranicza? do prezentacji przebiegu dzia?alno?ci czy wykazu
pe?nionych funkcji. Prezentacja osi?gni?? i dzia?alno?ci kandydata powinna przedstawi? konkretne
dokonania na rzecz NSZZ „Solidarno??” Regionu Koni?skiego.
§5
1. W sprawach
dotycz?cych odznaki w?a?ciw? jest kapitu?a „Odznaki Honorowej im. Ryszarda
Stachowiaka”, zwana dalej Kapitu??. 2. Kapitu?a jest powo?ywana i odwo?ywana przez Zarz?d
Regionu
- na okres kadencji w drodze uchwa?y nie pó?niej ni? 6 m-cy; po rozpocz?ciu kadencji przez ZR; 3.
Kapitu? liczy nie wi?cej ni? 9 osób. 4. Kapitu?a, zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, w g?osowaniu jawnym
ustala regulamin pracy Kapitu?y. § 6
1. Wnioski o nadanie odznaki powinny by? sk?adane w Biurze
Zarz?du Regionu NSZZ „Solidarno??” w Koninie. 2. Wnioski o nadanie odznaki rozpatruje
Kapitu?a na zasadach okre?lonych w swoim regulaminie dzia?ania. a) Kapitu?a w celu nadania odznaki
w my?l § 2 pkt. 1 zatwierdza b?d? odrzuca wnioski. 3. Opis i graficzny wzór odznaki okre?la za?. nr 1
do niniejszego regulaminu. § 7
1. Odznak? wr?cza Przewodnicz?cy Zarz?du Regionu NSZZ
„Solidarno??” lub wskazany cz?onek Prezydium Zarz?du Regionu. 2. Wr?czenie odznaki
powinno mie? charakter uroczysty, podkre?laj?cy osi?gni?cie i zas?ugi osób fizycznych i innych
podmiotów, którym odznaka zosta?a nadana. 3. Osobom fizycznym odznak? wr?cza si? wraz z
legitymacj? dokumentuj?c? jej przyznanie. 4. Podmiotom nie b?d?cym osobami fizycznymi odznak?
wr?cza si? wraz z dyplomem. 5. Wzór legitymacji i dyplomu stwierdzaj?cych nadanie odznaki okre?laj?
za??czniki nr 2 i nr 3 do niniejszego regulaminu. 6. Osoby fizyczne nosz? odznak? na lewej stronie
piersi.
§8
1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzie?y odznaki albo dokumentu
stwierdzaj?cego nadanie odznaki - mo?e nast?pi? wydanie duplikatu odznaki lub wtórnego dokumentu.
Za wydany duplikat odznaki pobiera si? op?at? w wysoko?ci kosztów jej wytworzenia. Wtórnik dokumentu
wydaje si? bezp?atnie. 2. Fakt wydania wtórnika dokumentu oraz duplikatu odznaki odnotowuje si? w
prowadzonych dokumentach ewidencyjnych.
§9
1. Ewidencj? nadanych odznak oraz obs?ug?
kancelaryjno - technicznej w tym zakresie prowadzi Biuro Zarz?du Regionu. 2. Koszty wykonywania
odznaki oraz wydatki zwi?zane z jej nadaniem pokrywane s? z bud?etu Zarz?du Regionu NSZZ
„Solidarno??”.
Przyj?ty przez ZR w dniu 19 grudnia 2000r.
Za??cznik nr 1
Odznak?
stanowi medal dwustronny formatu okr?g?ego. Na awersie centralnym elementem
kompozycyjnym jest litera S (czerwona) na bia?ym tle. W okr?g (rozecie) znajduj? si? napisy „Nie
ma wolno?ci bez Solidarno?ci”. Litery s? koloru granatowego (kolor wst??ki) natomiast wyraz
„Solidarno??” koloru czerwonego opisane solidaryc?. Na okr?gu medalu znajduje si?
wieniec z li?ci po prawej stronie laurowy, a po lewej d?bowy.Na
rewersie umieszczony jest napis
„Odznaka im. Ryszarda Stachowiaka za
zas?ugi dla NSZZ „Solidarno??”
Regionu Koni?skiego”.Medal
Wykonany jest z metalu bia?ego, patynowanego. Na górnej
kraw?dzi medal
znajduje si? ??cznik, przez który przechodzi pier?cie? do zawieszania
medalu na
wst??ce. Wst??ka jest w kolorze granatowym, a jej szeroko??
wynosi 45 mm.
Na osi symetrii
wst??i biegnie pasek w kolorze bia?o – czerwonym.Formularz wniosku o nadanie odznaki znajduje
si? TUTAJ
http://www.solidarnosc.org.pl/konin - Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Powered
w Koninie
by Mambo
Generated: 9 March, 2017, 02:44