Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat

Komentarze

Transkrypt

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat
Powiatowy Urząd Pracy
Szamotuły
Numer identyfikacyjny REGON
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego
MPiPS – 01
każdego miesiąca do wojewódzkiego
Sprawozdanie o rynku pracy
urzędu pracy
01.01.2011- 31.01.2011
632076519
Gmina: 999999
Miejscowość: 9999999
Powiat: 9999
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Do 25 roku
życia
Wyszczególnienie
0
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
(w.60+61)
z tego po raz pierwszy
po raz kolejny (od 1990 r.)
po pracach interwencyjnych
po robotach publicznych
z
po stażu
wiersza
59
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych
po szkoleniu
po pracach społecznie użytecznych
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia
socjalnego lub kontraktu socjalnego
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym
(w. 70+79 do 91)
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 71+73)
niesubsydiowanej
w tym pracy sezonowej
subsydiowanej (w. 74 do78)
prac interwencyjnych
z tego
robót publicznych
z
podjęcia działalności gospodarczej
tego
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów
zatrudnienia bezrobotnego
inne
z tego rozpoczęcia szkolenia
z
rozpoczęcia stażu
przy- rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych
czyn rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia
socjalnego
lub podpisania kontraktu socjalnego
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji
odpowiedniej pracy
lub innej formy pomocy
niepotwierdzenia gotowości do pracy
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
podjęcia nauki
ukończenia 60/65 lat
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
innych
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby
będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 58+5969-92)
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
Syriusz: 30240 - Szamotuły - wyk. Waldemar Kaczmarek dn. 03.02.11
Powyżej 50
roku życia
Długotrwale
bezrobotni
kobiety razem kobiety
razem
kobiety
razem
1
2
3
4
5
6
58
952
592
801
355
1605
973
59
229
124
84
31
156
87
60
61
62
63
67
162
0
0
20
104
0
0
23
61
0
0
12
19
0
0
X
X
156
0
0
87
0
0
64
86
63
3
2
15
10
65
66
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
0
0
0
0
0
0
69
121
65
51
25
100
52
70
71
72
73
74
75
70
70
0
0
0
0
41
41
0
0
0
0
25
25
0
0
0
0
15
15
0
0
0
0
47
47
0
0
0
0
24
24
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
78
79
80
81
82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
84
1
0
2
2
4
3
85
86
87
88
89
90
91
44
4
0
19
3
0
X
X
2
2
0
2
0
1
1
38
5
0
1
0
1
4
19
4
0
1
0
0
1
0
0
X
X
2
2
14
3
0
2
0
2
3
92
9
7
X
X
X
X
93
1051
644
834
361
1661
1008
94
475
262
212
104
322
217
Strona 1