z AF.Z 4DU POWIATU UrU SXIE CO w sprawie zmian w

Komentarze

Transkrypt

z AF.Z 4DU POWIATU UrU SXIE CO w sprawie zmian w
ucHwAr,A NR .I.f.h"., ru
z AF.Z 4DU POWIATU UrU SXIE CO
z dnia 28 listopada2016 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnyrn Powiatowego Centrum Pomocy
Ilodzinie w Mirisku Mazowieckim
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z poZn. zm.) Zarzqd Powiatu uchwala sig,
co nastgpuje:
$
1.
W Regulaminie Organizacyjnym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mirisku
Mazowieckim stanowi4cyn zal4cznik do uchwaly Nr 240112 Zaru4du Powiatu Mifiskiego
z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjEcia Regularninu Organizacyjnego Powiatowego
Centrun Pomocy Rodzinie w Minsku Mazowieckim, zmienionego uchwal4 Nr 221115
Zarz7du Powiatu Miirskiego z dnta 14 grudnia 2015 r. wplowadza siE nastgpuj 4ce zmiany
1)
$2
otrzymujebrzmienie:
,,Centrtrm dziala na podstawie obowi4zuj4cego prawa, w szczegolnoSci w oparciu o:
1)
ustawy z dnia 12 ntarca 2004r. o pomocy spoteczne.i (Dz. U. z 2016r., poz. 930 z poLn.
zm.),
2) ustawy z
9
czerwca 20llr. o wspieraniu rodziny
(Dz.U. z2016r.,poz. 575 zpo2n. zm.),
dma
i
systernie pieczy zastEpczei
3) ustawy z dnia 2l sierpnia \997r. o
4)
5)
6)
l)
rehabilitacji zawodowej i spotecznej otaz
zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz. U. z20Ik., Nr 127, poz.72l zpoLn. zm.),
ustawy z dnia29 lipca2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 22015r.,
poz. 1390),
ustawy z dnia l9 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowta psychicznego (Dz.rJ.22016r,,
poz. 546 zpoLn. zm.),
ustawy z dnta 21 listopada 2008r. o pracowrikach samorz4dowych (Dz. U. 22016r.,
poz.902),
Statutu Centrum stanowi4cego zalqcznik do uchwaty Nr XVII/2091I2 Rady Powiatu
Minskiego z dnia 19 grudnia 2012 rokt w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Statutu
Powiatowemu Centr'um Pomocy Rodzinie w Mirisku Mazowieckim (Dz. Urz, Woj.
Mazowiecktego z 2013 r. poz. 182) zmienionego uchwal4 Nr XIV/I63116 Rady
Powiatu Mifskiego
8)
z
dnia 27 kwietnia 2016
Powiatowego Cerrtrum Pomocy Rodzinie w
Mazowieckrego 22016 r. Nr 240, poz. 8590),
niniejszego Regulaminu."
r. w
sprawie zmian
w
Statucie
Mifsku Mazowieckirn (Dz. Urz. Woi.
2)
$7
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Dla zapewnienia wlaSciwego funkcjonowania Centrum i nalezytej obslugi interesant6w
ustanawia siE w strukturze organrzacyjnej Centrum nastgpuj4ce kom6r'ki organizacyjne
i samodzielne stanowiska nracv :
1) Gl6wny ksiggowy -
2)
stanowisko kierownicze
Stanowiska pracy do spraw:
a) slodowiskolvych domow samopomocy i dom6w pomocy spolecznej,
b) uchodzc6w,
c) os6b niepelnosplawnych,
d) spraw placowniczych i adrninistracyjnych,
e)
ksiggowoSci,
D
obslugisekretariatu,
g) plojekt6w i pr:ograrn6w,
3) Specjalistyczna Poradnia Rodzinna,
4) Punkt Informacyjno - Konsultacyjny,
5) OSrodek Mediacji,
6) Zespol do Spraw Rodzinnej Pieczy ZastEpczej,
7) Powiatowe Centrum Wolontariatu."
3)
$ 12 otrzymr-rje brzmienie:
,,Do zadan na stanowisku do spraw Srodowiskowych dom6w samopomocy
pomocy spolecznej nale|y
1)
2)
i
dom6w
:
prowadzenie korespondencji w sprawach Srodowiskowych dom6w samopomocy
i dom6w pomocy spolecznej,
prowadzenie dokumentacji onz ptzygotowywanie plojekt6w decyzji w sprawie
LLmreszczalia w domach pomocy spolecznej,
3)
4)
5)
6)
7)
8)
prowadzenie dokumentacji oraz przygotowywanie projekt6w decyzji w sprawie
skierowania do Srodowiskowych dom6w samopotnocy,
plzygotowywanie projekt6w decyzji o odplatnolci za pobyt w Srodowiskowych
domach samopomocy i domach pomocy spotrecznej,
prowadzenia spraw zwi1zanych z nadzoretn nad dzialalnoSci4 Slodowiskowycl-r
dom6w samopomocy i dorn6w pomocy spolecznej,
sporz4dzanie sprawozdari z plowadzonej dzialalnoSci.
udzielanie pomocy osobom i rodzicom w postaci pracy socjalnej,
wsp6lpraca z Pohcj1, Plokulatur4, kuratorem zawodowym, oSrodkami pomocy
spolecznej, plac6wk.arni slu2b zdrowia, pedagogiem i wychowawca szkolnych
i innymi instytucj ami prowadz4 cy mi dzia\alno Si socj alnq. "
4)
$ 13 otrzymuje brzmienie:
,,Do zadah na stanowisku do spraw uchodZc6w tale2y':
1)
2)
przeprowadzanie wywiad6w Srodowiskowych w sprawach uchod2c6w,
organizowanie i prowadzenie dzialalnoSci socjalnej zmierzalqcej do poplawy sytuacji
uchodzc6w,
3)
4)
5)
6)
7)
sporzqdzanie dokumentacji zwi1zanej z prowadzonq dzialalnolci4,
5)
,Do
l)
2)
3)
4)
sporzqdzanie list wyplat Swiadczefi dla uchodZc6w,
przygotowywanie projekt6w decyzji administracyjnych w prowadzonych sprawach,
sporzqdzanie sprawozdari z prowadzonej dzialalnoSci,
wsp6ipraca z Polic,j1, Prokuratur4, kuratorem zawodowyrn, oSrodkarni pomocy
spolecznej, plac6wkami sluzby zdlowia, pedagogiem i wychowawc4 szkolnym
i i nnymi instytucj arni prowadz4 cymi dzialalnoSi socj aln4, "
$ 21
otrzymuje brzmienie:
zadan Zespolu do
Spraw Pieczy Zastgpczej naIe?yl
reahzacja zadah w zaklesie wspierania rcdziny i syslsmr preczy dolycz1cych plac6wek
op i ekunc zo - wychowaw czy ch, r o dzin zastgp czy ch i ro dzinnych dom6w dzie cka,
organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej zmierzaj4cej do poprawy sytuacji dziecj
i rodzin zastgpczych,
prowadzenia spraw zwtqzanych z nadzorem nad dziaNalnoSci4 plac6wek opiekuriczo
wychowawczych i rodzimych dom6w dziecka,
przygotowanie, we wsp6lpracy z asystentern rodziny i odpowiednio rodzin4 zastqpcz4
Iub prowadzEcym rodzinny dorn dziecka, planu pornocy dziecku,
5) pofiroc rodzinom
6)
1)
8)
9)
zastgpczym
oraz prowadz4cym rodzinne domy
dziecka
w nawlqzaniu wzajemnego kontaktu,
zapewnianie rodzinorn zastEpczym oraz prowadz4cym rodzinne domy dziecka dostEpr-r
do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, r'eedukacyjnej
i rehabilitacyjnej,
zglaszanie do oSrodk6w adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowan4 sytuacj4
prawn4, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiajqcych,
przeprowadzanie wywiadow Slodowiskowych,
prowadzenie spraw zwiqzany ch z usamodzielnianiern wychowank6w,
10) prowadzenie spraw zwrqzanych z odplatnoSci4 rodzic6w biologicznych.
11) sporz4dzame list wyplat udzielanych swiadczeri,
12) przygotowywanie projekt6w decyzjr administracyjnych w prowadzonych splawach,
13) udzielanie porad i prowadzenie terapii psychologicznych,
1 4) prowadzenie dokumentacji zwrqzanej z prowadzonymi sprawami,
15) wsp6lpraca z Policj4, Prokuratur4, kuratolem zawodowym, oSrodkami pomocy
spolecznej, plac6wkami sluZb zdrowia, pedagogiem
i innymi instytucj am i pr ow adzqcy mi dzialalno c s o cj aln4.
ri
1
6)
sporz4dzanie sprawozclari z plowad zonej dziaLalno5ci.
i
wychowawca szkolnych
6)
$
22 olrzynuje brzmienie:
,,Do zadai na stanowisku do spraw projeht6w i program6w naleLy:
1.
2.
pozyskiwanie informacji na temat program6w i funduszy europejskich,
plzygotowywanie wniosk6w aplikacyjnych celem pozyskiwania Srodkow w ramacir
funduszy unijnych oraz Slodk6w krajowych na dzialanta zwrqzale z realizowanymi
trum zadantami,
reahzowanie projekt6w w ramach funduszy unijn'ych oraz Srodk6w krajowych,
wsp6lpraca z organizacjami pozarz4dowymi.
przygotowywanie i prowadzenie plocedury zamowiefr publicznych,
wsp6lpraca z saffrcrz4darni lokalnymi i imymi podn-riotami w zakresie partnerstwa
w t'amach r ealizow an1'ch proj ekt6w,
prowadzenie korespondencji w lamach prowadzonych spraw,
opracowywanie informacji i sprawozdan z, rcalizowanych projekt6w i plogram6\ ,."
p'rzez
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C en
7)
,, Do
dodaje sig g 23 w brzmieniu:
zadaf Powiatowego Centrum Wolontariatu nale?y:
1) plowadzenie spraw w zakresie wolontariatu,
2) prowadzente dokurnentacji zwi4zanej z dziaNamem powiatowego centrum
3
)
4)
wolontariatu,
sporz4dzanie splaw ozdah z pr ow adzonej dzialalno Sci,
wsp6tdziaLanie z Policj4, Prokuratur4, kuratorern zawodowym i s4dem, pedagogiem
szkolnym i wychowawc4 szkolnym i imymi insty.tucjami plowadz4cymi dzialalnoSc
socjaln4.
5)
analiza
i
8)
9)
dotychczasowe
kompletowanie przepis6w prawnych, wytycznych
wolontariatu."
i
interpretacji
w
zal<resie
$ 23 - 28 otrzymujq odpowiednio numeracj E 24 - 29.
Schemat Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
$
w Minsku Mazowieckim otrzymuje brzmienie zgodnie z zal1cznikiern do niniejszej
uchwaly".
$2.
Uchwalg podaje sig do wiadomoSci publicznej poprzez zamieszczeme w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz Wwieszenie na tablicy ogloszef w Powiatowyrn Centrum
Pomocy Rodzinie w Mifisku Mazowieckim.
s3
Wykonanie uchwaly powielza sig StaroScie.
$4.
Uchwala wchodzi w Zycte z dniern podjgcia.
Przewodniczqcy Zarzqdu
Wicesta rosta
-
-
Antoni Jan Tarczynski
Krzy sztof Plochocki
Czlonkowie Zarzqdu, t-ukasz Bogucki
Marek Pacl-rnrk
Piotr Wieczorek
>sx
1
<Li
=-
-Z
ff.N
O Lri
H<
=N
<ozY'
zi;
r'\ F
o-
u<a
lNz
F<-N^
a\ 7 uJ'
41v,)
'ON<
o-atN
(,^
(J
r!
o
z
-J
o
t
N<
oN
L4;<
=do o
-d
N
N
<xo
ZDlt
Jl\!
al
rU
g
U)
o tl
o_
:Z
d.
v
!u o
LrJ
o
o
=
N
N
d.
U(J
o<
F
.(/)
o
LU
o>=
f
l
d
(tl
--)
z'<
'=
-d
ul_
:-<
v
4z
VY
l<o
Y=z
l_r
=
|rJ
z
N
o
o
t,
I
o
o
of
E
zUJ
U
o
(.,
tCL
I
o-
t
o
IJ
z
D<<
);zz.
<o
==
N
a
l;o'
1<x
cn45
uY.1
NtlJ;
>Nd
=Hr
==z
<<il
>,EO_
o_
J
I
U
(Jo-d
u
> o-
\./'l
o_
ttt
o-
t
o
o=
o
Q7
7=
f-
a\-4
=>f->(J
\ZU<
\l
:zv-
z<r>=
Q=".45
n(J
'N
jw)
::JU
t *L,
92
zu
=:u4
50r
otsY
Zu\J
:37
zr
1"Y.
FV\
Sdf
=o--
VI
UJ
o
=
a99i
Q=o=il
t-
CCr(J
o
=
o-
z
(J
N
z
=
<VoPN
\l(r=ru
<xd
:Z '\J
r./-) (./)
oE=:5*
Z
a).^
==3=5
sg
rno
v)z
=
c)
E
2=
t l,J
I
(J
(h
=P
u9
--l
v
:-.! t
v
=*=
z2r9
.f
ttv
Or./)
=og
7U
^E
(9
o
z
R=
4^t1t2
U
LLf
\r)
I
d.
o--L)
(/)I>-
Ei;
^UU
al)Z
uz;
=<F
>=u)
a\\)1
>s=
<==
G
LrJ

Podobne dokumenty