Instrukcja - seria 6460.cdr

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja - seria 6460.cdr
armatura instalacyjna
Zawór strefowy z silnikiem
Dane techniczne korpusu
zaworu
seria 6460
1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4” dla 2 i 3-dr. - serie 6470 i 6480
Przy³¹cza
3/4” dla 4-dr - seria 6489
œrubunkowe:
10 bar
Ciœnienie nominalne:
110°C
Maksymalna temperatura p³ynu:
10 bar
Ciœnienie ró¿nicowe:
Podwójna uszczelka ze specjalnego PTFE i O-Ringiem z EPDM.
Wykonany z mosi¹dzu UNI EN 12165 CW617N, kula chromowana,
o nieœcieraj¹cej siê powierzchni.
Dane techniczne silnika
Instalacja
220V ±20% lub 24V ±10%, 50-60Hz
Zasilanie:
4VA
Moc pobierana:
Przep³yw przez wy³¹cznik pomocniczy: 0,8A (220V) lub 1,3A (24V)
IP 44
Klasa zabezpieczenia elektrycznego:
50 sekund
Czas prze³¹czenie zaworu:
9 Nm
Moment obrotowy:
55°C
Maksymalna temperatura otoczenia:
klasa G wg. DIN 40040
Dopuszczalna wilgotnoϾ:
Zawory mo¿na montowaæ zarówno
w pozycji pionowej jak i poziomej.
Po³¹czenia za pomoca mimoœrodów
(symbol 648005 - 648006) pozwalaj¹
na monta¿ zaworów do ka¿dego
rozdzielacza posiadaj¹cego rozstaw
osi w zakresie 50 i 70mm.
Zawór strefowy w wykonaniu
czterodrogowym pozwala na
ustawienie odleg³oœci pomiêdzy
zaworem a trójnikiem w zakresie
od 49 do 63 mm.
Przy monta¿u w szafce, nale¿y
pozostawiæ niezbêdn¹ iloœæ miejsca
pomiêdzy silnikiem a krawêdzi¹ szafki
(30 mm), w celu umo¿liwienia
póŸniejszej konserwacji lub demonta¿u
urz¹dzenia.
W celu zabezpieczenia urz¹dzenia
przed zbyt wysok¹ temperatur¹ nale¿y
zapewniæ odpowiedni¹ cyrkulacjê
powietrza wewn¹trz szafki.
Prze³¹czanie rêczne
Zawór bez zamontowanego silnika steruj¹cego mo¿e byæ
prze³¹czany rêcznie, za pomoc¹ œrubokrêtu.
Po³¹czenie silnika
z korpusem zaworu
1. Upewniæ siê, ¿e oœ silnika jest ustawiona w linii prostej
z siedziskiem na trzpieniu zaworu (urz¹dzenie jest dostarczne
w pozycji “OTWARTE”).
2. Nasun¹æ do oporu silnik na gniazdo zaworu i zblokowaæ
po³¹czenie za pomoc¹ elastycznej blokady umieszczajac j¹
w specjalnym otworze.
Silnik mo¿e byæ zamocowany na zaworze tak, by pod³¹czenie
elektryczne by³o zwrócone w jedn¹ lub drug¹ stronê.
Funkcjonowanie
W instalacjach wyposa¿onych jedynie w dwudrogowy zawór
strefowy, nale¿y przewidzieæ zawór by-pass pomiêdzy zasilaniem
a powrotem z instalacji w celu zapewnienia minimalnego obiegu
wody i zabezpieczenia pomp obiegowych po zamkniêciu
zaworu strefowego. Zawór trójdrogowy jest wyposa¿ony
w specjaln¹ zwê¿kê równowa¿¹c¹, znajduj¹c¹ siê w czêœci by-pass
zaworu, która w przypadku prze³¹czenia zaworu utrzymuje
odpowiednie ciœnienie w obiegu równowa¿¹c go.
W takich przypadkach istotne jest, aby pompa obiegowa posiada³a
raczej p³ask¹ charakterystykê pracy, co powoli unikn¹æ
niepotrzebnych oscylacji w instalacji.
Pod³¹czenia elektryczne
Pod³¹czenia elektryczne silnika zaworu s¹ wykonywane poprzez
z³¹cze nie wymagaj¹ce otwarcia pokrywy silnika. Po za³o¿eniu
wtyczki nale¿y nasun¹æ kauczukowy kapturek ochronny na
odpowiednie miejsce przy pokrywie silnika.
Poni¿sze schematy przedstawiaj¹ najczêœciej stosowane
pod³¹czenia elektryczne:
Schemat pod³¹czeñ przy zaworze
w pozycji “ZAMKNIÊTY”
MC3 - dodatkowy mikrowy³¹cznik
pomocniczy, kontakty zwarte przy
zaworze w pozycji “OTWARTY”.
Przyk³adowy schemat pod³¹czeñ
do termostatu pokojowego,
licznika godzin i pompy.
W przypadku, gdy pompa
pobiera wiêcej niz 0,8 A (170 VA),
konieczne jest zastosowanie
osobnego, dodatkowego
przekaŸnika.
Schemat pod³¹czeñ
do termostatu pokojowego.

Podobne dokumenty