interview guide

Komentarze

Transkrypt

interview guide
The project title: Euroteacher, Europarents – A Common Road For Our Children
Tytuł projektu: Euronauczyciel, Eurorodzice – Wspólna drogą dla naszych dzieci.
INTERVIEW GUIDE
According to the activities in the project “Euroteacher, Europarents – A Common Road For
Our Children“ financed by the European Commission, we intend to gather information regarding
the environment to which the kindergarten children belong, the type of relationships among the
members of their families, the reciprocal requirements between kindergarten and familiy etc.
We
also wish to be offered suggestions regarding the optimization of the relationships between the two
institutions, as it results from the contents of the guide we propose. Please note that your opinions
will not be forwarded to other people; they will be processed from a statistical point of view and
used according to the objectives and activities of the above-mentioned project.
W związku z realizacją zadania wynikającego z projektu „ Euronauczyciel, Eurorodzic –
Wspólną drogą dla naszych dzieci” finansowanego przez Komisję Europejską, chcielibyśmy
uzyskać od Państwa informacje na temat środowiska przedszkola, do którego dziecko uczęszcza,
poznać
relacje zachodzące pomiędzy członkami rodziny, wzajemne wymagania
pomiedzy
przedszkolem a rodziną itp. Pragnęlibyśmy uzyskać od Państwa wskazówki, sugestie w związku z
optymalizacją współpracy pomiedzy dwoma instytucjami : przedszkolem i rodziną, a także abyście
zasugerowali nam jak powinna wygladać nasza współpraca. Zapewniamy, że Państwa opinia
pozostanie anonimowa, posłuży jedynie jako punkt widzenia w statystyce potrzebnej do realizacji
ww. projektu.
I. The structure and type of family (encircle the correct answer):
Struktura i rodzaj rodziny( podkreśl właściwą odpowiedź)
1. the child lives with both parents / dziecko mieszkajace z obojgiem rodziców
2. the child lives with both parents and his brothers or sisters – their number / dziecko mieszkające
z obojgiem rodziców i rodzeństwem – podaj liczbę rodzeństwa ………………
3. the child lives only with one parent / dziecko mieszkające z jednym z rodziców (which one? /
z krtórym z rodziców?……………………...........................................................................................)
4. the child lives with one parent / dziecko mieszkające z jednym z rodziców (which one?/ z którym
z rodziców .................................................) and his brothers or sisters/ oraz rodzeństwem ( their
number/ podaj liczbę rodzeństwa……........)
5. other situations (which?/ inna sytuacja , jaka? )
……………………………………………………………………………………….........................
II. The type of relationships among the members of the family / the family atmosphere (in the
interviewed member’s opinion)/ Rodzaje relacji pomiędzy członkami rodziny / atmosfera panująca
w rodzinie ( opinia ankietowanego członka rodziny ):
1. What type of relationships are there among the members of the family? / Jak określilibyście
Państwo relacje zachodzące pomiędzy członkami rodziny?( podkreśl właściwą odpowiedź)
a) good / dobre
b) so-and-so / takie sobie
c) bad; / złe
give arguments for your answer ( if possible a brief presentation of the reasons for your answer: /
podaj argumenty dla swojej odpowiedzi ( jeśli to możliwe podaj zwięzłą prezentację do swojej
odpowiedzi)
●
Do the family members respect each other? / Czy wszyscy członkowie rodziny szanują się
wzajemnie..................................................................................................................................
●
Are there moments when there is tension among the family members? / Czy są momenty
kiedy występują spięcia w rodzinie ?...................................................................................
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
●
Have there been violent actions in your family, and if yes, who are the authors?/ Czy
zdarzają się akty przemocy w Waszej rodzinie, jeśli tak kto jest ich autorem?.....................
............................................................................................................................................................
●
Is there any quasi-permanent distribution of the tasks in your family, and if yes, what task
does each member have? / Czy istnieje podział obowiązków w Waszej rodzinie, jeśli tak, to
jakie obowiązki ma każdy z członków rodziny ?................................................................
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
●
Does your family frequently organize activities in which all family members take part; give
examples; to what extent is your child involved in these? / Czy Twoja rodzina regularnie
organizuje zajęcia dla wszystkich członków rodziny, podaj przykłady:
...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
●
w jaki sposób Wasze dziecko jest w to zaangażowane.............................................................
..................................................................................................................................................
●
The child’s relationships with his/ her grandparents, even if they live somewhere else,
possibly with the child’s brothers or sisters etc.)/ Relacje panujące pomiędzy dziadkami i
rodzeństwem dziecka, nawet jeśli mieszkają osobno..............................................................
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. What kind of relationship is there between the child’s mother and father?/ Rodzaje relacji
pomiedzy mamą i tatą dziecka ?
a) good / dobre
b) so-and-so / takie sobie
c) bad; / złe
give arguments for your answer ( if possible a brief presentation of the reasons for your answer: are
there quite frequently missunderstandings between the two parents)./ Podaj argumenty do swojej
odpowiedzi ( jeśli to możliwe podaj jak często zdarzają się nieporozumienia pomiedzy rodzicami)
●
What might their source be? / źródła nieporozumień...............................................................
....................................................................................................................................................
●
To what extent is the child involved, etc.)W jakim stopniu uwikłane jest w to dziecko, itp.
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. Socio-economical factors with possible consequences upon the atmosphere in the family and the
child’s develompent. / Socjalno – ekonomiczne warunki bytowe mające wpływ na atmosferę
panującą w rodzinie i rozwój dziecka.
a. the parents’ education: a.1. studies
Poziom wykształcenia
b. the parents’ profession:
Zawód
a. 1. a. mother / matki…………………..
a.1. b. father / ojca………………………
b.1. mother’s/ matki ……………………………
b.2. father’s /ojca………………………….........
c. the crowding level of the residence, number of family members, number of available rooms
or the living area / ilość członków rodziny zamieszkujących w jednym mieszkaniu lub
domu/..............................................................................
number of available rooms or the living area /ilość pokoi.......................................................
III. Preferred leisure time activities, which actually take place in the family, the child’s
participation in these activities/ Preferowany sposób spędzania wolnego czasu w rodzinie, udział
dziecka w tych zajęciach.
1. What do you usually do after worktime? / Co zwykle robisz po pracy?...........................................
...............................................................................................................................................................
2. What do the other members of the family do?/ Co robi pozostała część rodziny?...........................
...............................................................................................................................................................
3. What are the family activities which take place at weekends? / Jak spędzacie czas wolny podczas
weekendu...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. What does your child do after he has returned from kindergarten?/ Co robi Państwa dziecko po
powrocie z przedszkola?.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5. How many hours, on average, do you spend with your child on an ordinary day? / Ile godzin
średnio w ciągu dnia powszedniego spedzacie z dzieckiem ?..........................................
How many hours during weekends?/ Ile godzin w czasie weekendu?..............................................
6. What activities do you encourage your child to practice in leisure time? / Do udziału w jakich
zajęciach zachęcasz dziecko w wolnym czasie?
A) Reading / czytania b) Sports/ zajęć sportowych c) Play outdoors / zabaw na wolnym powietrzu
d) Artistic activities / zajęć artystycznych e) Watch TV/ oglądania telewizji
IV. The parents’ authority, the educational methods they use at home / Autorytet rodziców,
metody wychowawcze stosowane w domu.
1. Are there strict behaving rules for your child (children) in your family ? / Czy stosujecie jakieś
określone metody wychowawcze w domu?
a. rather yes / raczej tak b. rather no / raczej nie c. I don’t know, I can’t tell / nie wiem trudno
powiedzieć (for those which the answer is yes, choose answer a. )
2. Is the obeyance of these rules implacably imposed? / Czy narzucacie dziecku bezwzględne
posłuszeństwo ?
a. yes, almost always / tak ,prawie zawsze b. to the extent to which the child cooperates easily to
obey them / tylko wtedy gdy jest to łatwe dla dziecka i potrafi temu sprostać c. we let the child the
freedom of doing whatever he / she wishes to, whatever he chooses / pozwalamy dziecku na pełną
swobodę robienia co chce.
3. In your opinion, which is the member of your family who is the most authoritative with the
child?/ Kto Twoim zdaniem jest największym autorytetem dla dziecka w rodzinie?..............................
……..............................................................................................................................................
4. Do you usually punish the child when he/ she does wrong? If yes, in what way? / Czy zwykle
karzesz dziecko, kiedy zrobi coś źle? W jaki sposób?............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
5. Do you reward your child for being good on a certain occasion, or for accomplishing a task
which you have asked him/her to? Give examples, please/ Czy nagradzasz dziecko za dobre
zachowanie? W jaki sposób?................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
V. The actual methods of imvolvement in the kindergarten’s activities. The parents’ expressed
wishes regarding other modalities of involvement in the institutional management process
and in the educational process in the kindergarten. / Metody zaangażowania rodziców w zajęcia
przedszkolne. Życzenia i sugestie rodziców dotyczące procesu zarządzania i edukacji w
przedszkolu?
1. Have you participated in any activity organized by the kindergarten? / Czy uczestniczycie w
zajęciach organizowanych w przedszkolu?
a. yes / tak b. no / nie (If yes, in which one?)/ jeśli tak to w jakich?
…………………………………………………………………………………………………………
……………….......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
2. Do you intend to participate more in the future?/ Czy zamierzasz uczestniczyć w przyszłości w
tych zajęciach? ………………………………………………………………….
3. How many hours could you allocate to some activities in the kindergarten?/ Ile czasu jesteście
Państwo gotowi poświęcić na zajęcia w przedszkolu?
a. 0-2 hours / 0-2 godziny
b. 2-4 hours/ 2-4 godziny
c. More than 4 hours / więcej niż 4
godziny
4. What personal resources could you offer to the kindergarten? / W jaki sposób możecie pomóc
przedszkolu?
a. volunteer work in various fields (which ?)/ wolontariat na różnych płaszczyznach, jakich?
………………………………………………………………………….............................................
b. money/ pomoc materialna
c. relations with other people / institutions which can help the kindergarten (what kind?) /
możliwośc współpracy z ludźmi lub instytucjami, które mogą pomóc przedszkolu? Jaki rodzaj?
………………......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
d. others / inne.................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. In what problems do you wish to be consulted more often by the kindergarten’s staff? / Jakie
problemy chcielibyście częściej konsultować z pracownikami przedszkola?
…………………………………………………………………………………………………………
………………..................................................................................................................................
6. How do you appreciate the process of communication with the kindergarten’s staff? / Jak
oceniasz proces komunikacji z pracownikami przedszkola?...............................................................
…………………………………………………………………………………………………………
……………..........................................................................................................................................
VI. Expectations proposals / Oczekiwania o propozycje.
1. What are your expectations from the kindergarten’s staff?/ Jakie są Państwa oczekiwania
względem pracowników przedszkola……………………………………………………..................
.............................................................................................................................................................
2. What proposals do you want to make for the improvement of the educational or management
process in the kindergarten?/ Propozycje udoskonalenia procesu zarządzania i edukacji w
przedszkolu............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
………………......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
3. Will you personally participate in this process?/ Czy będziecie osobiście uczestniczyć w tym
procesie?................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Pre-school teacher : ……………………………………………………………….….
Class: …………………………………………………………………………….……..
Kindergarten: ……………………………………………………………………………..

Podobne dokumenty