wekem kd - logo Aga-Tech

Komentarze

Transkrypt

wekem kd - logo Aga-Tech
KLEJE CYJANOAKRYLOWE
Produkt
V-15
V-20
V-125
V-150
WK 2200
WK 2400
WK GEL
WK 2500
Stan
skupienia
PrzeŸroczysty
p³yn
PrzeŸroczysty
p³yn
PrzeŸroczysty
p³yn
PrzeŸroczysty
p³yn
PrzeŸroczysty
p³yn
czarny
p³yn
PrzeŸroczysty
p³yn
PrzeŸroczysty
p³yn
Typ
LepkoϾ
(cPs)
SzybkoϾ
³¹czenia
Etyl
40-80
Ultra szybki
Etyl
100-500
Etyl
100-200
Metyl
1200-1500
Etyl
4000-7000
Etyl
500-1000
Etyl
GEL
Etyl
500-1000
Wyp.
szczelin
(mm)
Wytrzym.
(PSI)
Zakres
temperatur
0,1
3200
-50 do +80
10 - 15
0,075
3200
-50 do +80
17 - 22
0,125
3200
-50 do +80
0,2
3600
-50 do +80
wolny
0,2032
220
-50 do + 105
szybki
0,1524
250
-50 do +80
Œredno szybki
0,25
3200
-50 do +80
Œrednio wolny
0,18
3200
-50 do + 150
Œrednio wolny
Kleje cyjanoakrylowe s¹ sprawdzonymi produktami, wykonanymi wed³ug najnowszych technologii. S¹ przeznaczone do ³¹czenia materia³ów takich jak: stal, ¿elazo, mosi¹dz, stopy metali,
plastyków, nylonu, termoplastów, duroplastów, gumy naturalnej i syntetycznej, ceramiki i skóry. Zastosowanie klejów cyjanoakrylowych jest nieograniczone. Cyjanoakryle to szeroka gama
produktów zaczynaj¹ca siê od niskiej lepkoœci do bardzo wysokiej (¿el), co umo¿liwi wybór odpowiedniego œrodka do danego zastosowania.
Przeznaczony dla szerokiej gamy materia³ów.
V-20
Przeznaczony do gumy i materialów na bazie EPDM.
Najkrótszy czas ³¹czenia, niska lepkoœæ, doskona³y do klejenia trudnosklejalnych gum, pianek,
EPDM, miêkkich i twardych tworzyw sztucznych.
V-125
V-150
WK-2200
WK-2400
KLEJE CYJANOAKRYLOWE
V-15
Jest ultraszybkim klejem, odpowiednim do zastosowañ w produkcji ci¹g³ej oraz zautomatyzowanej
produkcji liniowej Przeznaczony do ³¹czenia metali, gumy i tworzyw sztucznych, powierzchni trawionych,
porowatych, korka, skóry, drewna.
Charakteryzuje siê najwy¿sz¹ si³¹ wi¹zania, niewra¿liwoœci¹ na wytrawione powierzchnie i wyd³u¿onym
czasem zastygania.
Klej uniwersalny wykorzystuje zaawansowan¹ technologiê materia³ów niewra¿liwych. Jego specjalne
w³aœciwoœci oparte s¹ na wyj¹tkowej strukturze w celu uzyskania optymalnej wytrzyma³oœci
oraz d³ugiej ¿ywotnoœci .
PrzeŸroczysty klej o podwy¿szonej lepkoœci na bazie gumy stworzona dla zastosowañ w wy¿szych
temperaturach i wy¿szej wilgotnoœci otoczenia. Produkty utwardzone gum¹ o wy¿szej lepkoœci
znajduj¹ zastosowanie tam, gdzie wymagana jest elastycznoœæ oraz odpornoœæ na wibracje.
Spe³niaj¹ swoje zadanie na wielu rodzajach materia³ów np. termo plastyk, posiadaj¹ szybsze
w³aœciwoœci ³¹cz¹ce w porównaniu do ¿ywicy epoksydowej, co ma niebagatelne znaczenie przy
wykonywaniu prac konstrukcyjnych.
Kolor czarny, utwardzony gum¹ klej cyjanoakrylowy. Seria utwardzana gum¹ zosta³a stworzona dla
zastosowañ w wy¿szych temperaturach i wy¿szej wilgotnoœci otoczenia. Produkty utwardzone gum¹
o wy¿szej lepkoœci znajduj¹ zastosowanie tam, gdzie wymagana jest elastycznoœæ oraz odpornoœæ na
wibracje. Spe³niaj¹ swoje zadanie na wielu rodzajach materia³ów np. termo plastyk, posiadaj¹ szybsze
w³aœciwoœci ³¹cz¹ce w porównaniu do ¿ywicy epoksydowej, co ma niebagatelne znaczenie przy
wykonywaniu prac konstrukcyjnych.
WK-GEL
WK-GEL to szybkoschn¹cy klej cyjanoakrylowy (b³yskawiczny) w postaci ¿elu. Przeznaczony do klejenia
tworzyw sztucznych, gumy i metalu. Wype³niania szczeliny. Posiada du¿¹ lepkoœæ i gêstoœæ. Mo¿liwoœæ
stosowania na powierzchniach pionowych.
WK-2500
Wysokotemperaturowy do 150 oC Powoli ulega utwardzeniu dyspersyjnemu. Wyj¹tkowo odporny
na uderzenia i oddzieranie. Wykazuje du¿¹ lepkoœæ.
www.wekem.pl
NOWOή !
MASA KLEJ¥CO - USZCZELNIAJ¥CA
W£AŒCIWOŒCI:
SPECJALNA MASA USZCZELNIAJ¥CA NA BAZIE POLIURETANU
ZNAJDUJ¥CA ZASTOSOWANIE PRZY USZCZELNIENIU I KLEJENIU.
OBSZAR ZASTOSOWANIA: KONSTRUKCJE METALOWE, FUGI
DYLATACYJNE, A TAK¯E PRZY SZYBKO UTWARDZALNYCH USZCZELNIENIACH
W PRZEMYŒLE ELEKTRYCZNYM ORAZ PODCZAS PRACUJ¥CYCH CZÊŒCI W
KAROSERIACH I KONTENERACH.
WEKEM KD
MASA KLEJ¥CO - USZCZELNI¥CA
Uniwersalne zastosowanie.
Elastyczny oraz wysoce rozci¹gliwy.
Odpowiednio d³ugi czas tworzenia naskórka.
Po zaschniêciu daje siê szlifowaæ i lakierowaæ.
Nie jest agresywny.
Jest bezzapachowy.
Nie zawiera silikonu.
• Wysoka przyczepnoœæ do ró¿norodnych materia³ów
i powierzchni.
• Wi¹¿e jednorodne oraz ró¿norodne materia³y.
• Kompensuje nierównoœci i szczeliny w klejonych
pod³o¿ach.
• Chroni przed wibracj¹ oraz zapewnia izolacjê
akustyczn¹.
• Pozwala na bezproblemowe korzystanie
z du¿ych opakowañ (folia 600 ml).
• Klejone elementy po wy³o¿eniu masy mo¿na
korygowaæ.
• Mo¿na obrabiaæ mechanicznie po utworzeniu
siê naskórka oraz lakierowæ bez aktywacji
powierzchni (nale¿y wstêpnie sprawdzæ kompatybilnoœæ
lakieru z mas¹.
• Nie powoduje korozji metali.
WEKEM - MASA KLEJ¥CO - USZCZELNIAJ¥CA
310 ml - kartusze
WK-KD-310-1 biaùy
WK-KD-310-2 szary
WK-KD-310-3 czarny
WK-KD-310-4 bràzowy
600 ml - folia
WK-KD-600-1 biaùy
WK-KD-600-2 szary
WK-KD-600-3 czarny
WK-KD-600-4 bràzowy
WARUNKI MAGAZYNOWANIA
W TEMPERATURZE +10OC DO 25OC, 12 MIESIÊCY
GÊSTOŒÆ
1,2 KG/LITR, ZMIANA OBJÊTOŒCI OK. 6%
CZAS TWORZENIA POW£OKI
50 MINUT
CZAS I SZYBKOŒÆ TWARDNIÊCIA
OK. 4mm/24h
WYD£U¯ENIE CA£KOWITE PRZY ZERWANIU
OK. 600%
WYTRZYMA£OŒÆ NA ROZCI¥GANIE
OK. 1,8 N/mm2
WYTRZYMA£OŒÆ NA ROZDZIELANIE
OK. 6,0 N/mm2
TEMPERATURA U¯YTKOWANIA
+5oC DO +35OC
ODPORNOŒÆ NA DZIA£ANIE TEMP.
-40°C do +90°C
MO¯LIWOŒÆ LAKIEROWANIA
TAK (z wyjàtkiem lakierów alkidowych)
MO¯LIWOŒÆ MALOWANIA
TAK (z wyjàtkiem lakierów alkidowych)
DZIA£ANIE GRZYBOBÓJCZE
TAK
ODPORNE NA DZIA£ANIE: WODY MORSKIEJ I WAPIENNEJ, S£ABE KWASY I £UGI, KRÓTKOTRWALE ODPORNE NA DZIA£ANIE PALIW
GRUNTOWANIE
TAK
www.wekem.pl

Podobne dokumenty