W dobie globalizacji jakość warunkuje utrzymanie się na rynku

Komentarze

Transkrypt

W dobie globalizacji jakość warunkuje utrzymanie się na rynku
1. Podstawy zarządzania jakością (8 godz.)
 Pojęcia i definicje
 Zarządzanie jakością
 Co to jest System Zarządzania Jakością
2. Normy ISO serii 9000. Wymagania normy PN EN ISO 9001:2009. Interpretacja wymagań
oraz podejście procesowe (24 godz.)
 Powstanie serii norm
 Zarys historyczny powstawania norm
 Co to są normy rodziny ISO 9000 oraz normy wspomagające
 Budowa norm rodziny ISO 9000
 Wymagania normy ISO 9001
 Podejście procesowe
3. Wdrożenie SZJ ISO 9001. Rola pełnomocnika ds. SZJ ISO 9001 (16 godz.)
 Rola i zadania Pełnomocnika we wdrażaniu SZJ
 Etapy wdrażania SZJ ISO 9001
 Problemy związane z wdrażaniem SZJ – jak ich uniknąć ?
 Korzyści z posiadanego SZJ
 Dokumentowanie SZJ
 Przegląd zarządzania, audity wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze- rola
pełnomocnika
4. Rachunek kosztów jakości (8 godz.)
5. Auditowanie i certyfikacja (16 godz.)
 Audit jakości – metodą weryfikacji systemu jakości wg normy PN EN ISO 19011:2003
 Wymagania stawiane auditorom systemów zarządzania jakością.
 Technika prowadzenia wywiadów auditowych
6. Narzędzia zapewnienia i zarządzania jakością (16 godz.)
 Narzędzia standardowe: schemat blokowy
 Wykres przyczynowo-skutkowy
 Karty kontrolne, histogram
 Wykres rozrzutu
 Porównanie parami
 Wykres Pareto
 Analiza pola sił diagram alternatyw
 Nowe metody zarządzania: wykres współzależności, diagram powiązań, wykres
drzewa, wykres macierzowy, wykres portfolio, plan eliminacji problemu, plan
sieciowy
7. FMEA i QFD (16 godz.)
 Wprowadzenie do FMEA i QFD
 FMEA: systematyczne odkrywanie wad



Cel, korzyści, obszary zastosowań
Przebieg FMEA
Metoda QFD w służbie klienta
8. Metody statystyczne (16 godz.)
 Statystyka w przedsiębiorstwie - pojęcia statystyczne
 Wyrywkowa kontrola odbiorcza
 Parametry statystyczne
 Parametry położenia
 Rozkład normalny
 Oddziaływanie przypadkowe i systematyczne
 Statystyczna kontrola procesu (spc)
 Karty sterowania jakością
9. System Zarządzania Środowiskowego (16 godz.)
 Wymagania normy PN ISO 14001
 Polskie i europejskie prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska
 Aspekty środowiskowe, metody oceny - przykłady i ćwiczenia
10. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena pracy (16 godz.)
 Zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 Standardy zarządzania BiHP (PN-N-18001, OHSAS 18001, ISRS)
 Metody i zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego
 Monitoring i pomiary skuteczności zarządzania - przykłady
11. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (24 godz.)
 Ogólne informacje na temat normy - czym jest bezpieczeństwo informacji
 Najważniejsze zasady bezpieczeństwa informacji
 Wymagania normy
 Identyfikacja i ocena ryzyka
 Wybór i wdrożenie sposobów zabezpieczenia informacji
12. Auditor wewnętrzny systemu ISO/TS 16949 (wymagania wobec systemu jakości w
przemyśle motoryzacyjnym) (24 godz.)
13. Egzamin (4 godz.)