Odpowiedzi na pytania wykonawców

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Pomorski Uniwusytet Medyuny w Szczecinie
Kanclerz
Szczecin, dnia 04.06.2014 r.
wy.rAsNmNr.{ srwz
Dotyczy:
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego powyiej kwoty, o ktdrej mowq w art. lI ui. t pip,
na ,,Dostawg i montai mebli laboratoryjnych oruz dygestorihw do budyniu
Migdzywydzialowego centrum Dydaktyki pomorskiego (Jniweriytetu
Medycznego w Szczecinie'
-
DZP/3 gpN>/2 0 I 4.
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, dzialajqc na podstawie
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych
ze zm'' niniejszym wyjaSnia tresi Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamdwienia
w postgtrrowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na: ,,Dostawg i monta1 mebli
laboratoryjnych oruz dygestori6w do budynku Migdzywydzialowego Centrum Dydaktyki
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,,:
Zamawiaiqcy
-
att. 38 ust. 7,
Pytanie 1:
W
zwiqzku z bardzo og6lnym opisem ,,lady recepcyjnej', w szczeg6lowych wymogach
dotyczqcych przedmiotu zam6wienia (poz. 5 w opisie wyposazenie) uniemo 2liwiajqcym
wykonanie poprawnej wyceny, uprzejmie proszg o podanie szczeg6lowych danych
konstrukcyjnych (konstrukcja nosna, zabudowa podbratowa, itp.) w/w pozycjr oraz
przedstawienie rysunku technicznego konstrukcji.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuje, 2e lreSl ZaNqcznika rc 4 do SIWZ
- ,,Szczeg6lowe wymogi
dotyczqce przedmiotu zam6wienia" -pozycja,,Ladarecepcyjna" otrzymuje nowe nastgpuj4ce
brzmienie:
,,Pomieszczenie portierni - Parter
- Pomieszczenie O.P.0l - I lada.
Lada recepcyjna
- konstrukcja plycinowa, z ptyty meblowej trdjwarstwowej o gruboici nie mniejszej niz t8
mm mel aminow anej obus tr onnie
- grubost blatu roboczego lady oraz blatu nadstawki lady minimum 28 mm
- boki podstawy lady (nogi) z plyty meblowej tr6jwarsfwowej o gruboici nie mniejszej niz
28 mm, melaminowanei obustronnie
Pomorski Uniwenytet Medyceny w Szczecinie, 70-204 Szczecin, ul, Rybacka 1, tel. + 48 91 48 00 700, fax + 48 91 48 00 70S, ww.pum,edu.pr
krawgdzie blatu roboczego lady oraz blatu nadstawki lady i n6g oklejone maszynowo
twardy PCV o gr. 2 mm w kolorze dopasowanym do kolory lady, pozostale PCV o gr. l
-
mm
- lada wykonana z nastgpujqcych segment6w: lada 2300x700x750 mm, lada 500.r700x750
ffiffi, tqcznik lady 600x600x750 z promieniem wewngtrznym 300 mm i promieniem
zewngtrznym 90 mm. Nadstawka lady z dw6ch czgici 500x300x400 mm oraz czgici
irodkowej z promieniem wewngtrznym 600 mm i promieniem zewngtrznym 90 mm
- czgfci lukowe blatu roboczego i nadstawki wykonat z blachy o gr. min. 2 mm, malowanej
proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiajqcym
- wejicie za ladg wykonat na zasadzie podnoszonego blatu z ptytq zamykajqcq przestrzeri
pod blatem podnoszonym
- podane wymiary mogq ulec zmianie ok. 10% po dokonaniu doHadnych pomiar6w z
natury i po uzgodnieniu szczegdl6w wykonania z Zamawiajqcym
- rysunek poglqdowy lady recepcji w zalqczniku do SIWZ: Rysunek-nr-2-Rzut-parteru, lada
w pomieszczeniu 0.P.01
Do wykonawcy dostarczajqcego stolarkg meblowq nalezet bgdzie:
- poprowadzenie przewod6w wychodzqcych ze iciany do lady portiera (od strony
wewngtrznej lady nie widocznej dla u2ytkownika) w listwach instalacyjnych (wielkoit
listwy nalezy dostosowat do iloici przewod6w),
- przewody za lv6tkie naleZy przedluiyt a polqczenia wykonat w puszkach hermetycznych
IP44 montowanych na meblach od strony wewngtrznej lub w listwach,
- w listwie instalacyjnej zamontowanej pod ladq naleiy zabudowat systemowy osprzgt: 2x
gniazdo podstawowe 2P+2, 2x gniazdo komputerowe 2P+Z DATA oraz gniazda
internetowe 2xRJ45 kt6re nalezy oznaczyt zgodnie z opisem obwoddw w rozdzielnicy
elektrycznej. Dokladne umiejscowienie listwy systemowej ustalit z u7ytkownikiem/
inwestorem na etapie realizacji,
- wykonanie pomiar1w elektrycznych (rezystancja izolacji, impedancja pgtli nvarcia,
badanie wylqcznika r12nicowoprqdowego) oraz przekazanie protokdl6w z
pr zepr ow adzo ny ch po mi ar 6w z amaw i aj qc emu,
- montowany osprzgt elektryczny powinien byt tozsamy z osprzgtem montowanym podczas
realizacji inwestycji
llyprowadzenia przewodfw do lady w pomieszczeniu O.P.01 zostaly wykonane na etapie
realizacji inwestycji budynku MCD. Przewody zostaly wyprowadzone ze Sciany przy
projektowanej ladzie (zgodnie z projektem architektury), Do lady doprowadzono: przewdd
YDYpzo 3x2,5 mm - gniazda ogdlne 230V, przew1d YDYpzo 3x2,5 mm - gniazda
komputerowe 230V, 2x slcrgtka komputerowa FTP/UTP 4x2x0,5 CAT 6 - gniazda
internetowe. "
Pytanie2:
Czy Zamawnj1cy dopuSci przedstawienie dokumentu potwierdzaj4cego odporno66
chemiczn4 blatu, z Zywicy fenolowej na kwas siarkowy o stgZeniu 96Yo zamiast 98Yo?
Producent blat6w w przeprowadzonym badaniu okreSlit stgzenie kwasu na w/w poziomie
w zwi4zklz czymmohna domniemywal,2e w SIWZ nast4pila drobna pomylka pisarska.
Odpowiedt:
Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie blatn
o stgheniu96Yo.
z
odpornoSciq chemiczn4 na kwas siarkowy
Pytanie i!:
W
Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wrenia, $10 tJdziaL w postgpowaniu
Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, w ust. 4 Zamawiajqcy
napisal, 2'e ,,Kazdy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia musi
odrgbnie zloLyc oSwiadczeniai dokumenty, o kt6rychmowaw
$7 ust.3 pkt 3-11. prosimy
wyjaSnii, czy dotyczy to r6wnie?w $7 ust. 3 pkt 7.
Odpowiedi:
zamawiajqcy informuj e, ze
srwz
$10 ust.
4 otrzymuje nowe
nastgpuj4ce brzmienie:
,, Ka2dy z wykonawcdw wsp1lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam|wienia musi odrgbnie
zloZyt oswiadczenia i dokumenty, o kt6rych mowq w S7 ust. 3 pkt 3-6 i g-I 1.,'
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje, Ze na podstawie przepis6w
art' 38 ust' 4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wiefipublicznych, zmieniona
zostaje treS6 SIWZ w nastgpuj4cym zakresie:
1)
ZaLqcznik rn 4 do SIWZ
w
-
wymogi dotyczqce przedmiotu zam6wienia"
zakresie opisu dotyczqcego jakosci blatu
,,Szczeg6trowe
pozycji ,,Dygestoriurn",
w
dygestoryjnego
{gkument6w:
a) Atest higieniczny ZaldaduHigieny Komunaln ej pZH,
2)
b)
Atest higieniczny Zal<ladu
c)
Swiadectwo z Zal<resu Higieny radiacyjnej o spelnianiu wymog6w z zakresu
higieny radiacyjnej.
B adania
Zywno6ci i Przedmio t6w rJ Zylku P ZH,
Zalqcznik nr 4 do SIWZ - ,,Szczeg6lowe wymogi dotycz4ce przedmiotu zam6wienia"
- 1res6 pozycji,,Nadstawki instalacyjne" otrzymuje nowe nastgpujqce brzmienie:
,,
N a ds t aw ki
in s t alacyj n e
- rnontowane trwale do blatu roboczego stolu laboratoryjnego.
- nadstawki instalacyine zbudowane z dwdch kolumn stalowych o przelcroju
tr1ikqtnym, z plaszczyznq przeciwprostokqtnq o szerokofici I7 cm (+/-3 cm), skoinie
poto2onq w stosunku do przedniej lcrawgdzi blatu, z blachy o gruboici min. 0,8 mm
Ialcier ow anej pr o s zkow o farb q epoksydow q.
- nadstawki maiq posiadat I lub 2 poziomy p6lek laminowanych brzegowanych PCV 2
mm (wg specyfikacji techniczno - cenowej stanowiqcej zalqcznik nr I do SIWZ).
Gdrna p6tka o glgbokoici 250 mm -t/- 50 mm, dolna p6lka o gtgboko1ci 170 mm -r/20.
-
konstrukcia musi zapewni| zmiang polo1enia p6lki bez u2ycia jakichkotwiek
narzgdzi.
- vtysokoil nadstawki instalacyjnej z 2 p6tkami min. 900 mm +/- 100 mm
nadstawki wyposa2one w gniazda elektryczne (iloit wg specyfikacji techniczno cenowej stanowiqcej zalqcznik nr I do SIWZ) 230V/16A, w obudowie bryzgoszczelnej
1P44, kt6re muszq byt zgodne z normq PN-EN 61010-1 lub rdwnowaznq, jako
instalacja trdjprzewodowa z wydzielonym przewodem ochronnym PE.
Wymagania Zamawiajqcego co do technologii prowadzenia instalacji elektrycznej
Dotyczy pomieszczeri lab oratoryj nych :
pom. 1.D,08 - 2 stoly laboratoryjne
pom. 1.D.09 - 4 stoly laboratoryjne
pom. 1,D.12 - 4 stoly laboratoryjne
pom, 2.D.12 - 5 stol1w laboratoryjnych
pom. 2.D.14 - 3 stoty laboratoryjne,
Do wykonawcy dostarczajqcego stolarkg meblowq nale1et bgdzie:
- poprowadzenie przewod1w od podlogi do minikolumny (od strony wewngtrznej stolu
nie widocznej dla ulytkownika) w listwach i w owijkach instalacyjnych(wielkoit listwy
oraz owijki nale?y dostosowat do iloici przewodfw),
- przewody za ltr6tkie naleiy przedluzyt a polqczenia wykonat w puszkach
hermetycznych IP44 montowanych na meblach od strony wewngtrznej lub w listwach,
- wykonanie pomiardw elektrycznych (rezystancja izolacji, impedancja pgtli nilarcia,
-
badanie wylqcznika r1hnicowoprqdowego) oraz przekazanie protokol6w
z
przeprow qdzonych pomiardw zamawiaj qcemu,
-
I
minikolumny na ktdrej nale2y
zabudowat gniazda: elektryczne 230V IP44 - I szt (w tym 4 gniazda 203V
podstawowe orqz 4 gniazda 230V komputerowe) oraz gniazdo internetowe - I szt.
(2xRJ42, min. Cat. 5e), kt6re nale?y oznaczyt zgodnie z opisem obwod1w w
monta? na Srodku kaZdego stolu laboratoryjnego
icy el e kt rycznej ;
- montowany osprzgt elektryczny powinien byt tozsamy z osprzgtem montowanym
podczas realizacj i inwestycj i,
Wyprowadzenia przewodfw do stol6w laboratoryjnych zostaly wykonane na etapie
realizacji inwestycji budynku MCD. Do kahdego stolu laboratoryjnego
doprowadzono: przewid YDYpzo 3x2,5 mm - gniazda ogdlne 230[/, przewhd YDYpZo
3x2,5 mm - gniazda komputerowe 230V, 2x slcrgtka komputerowa FTP/UTP 4x2x0,5
CAT 5e - gniazda internetowe.
D otyczy pomieszczenia S ali s eminaryjnej :
pom. 0.D.04 - 6 stol|w wylcladowych
Do wykonawcy dostarczajqcego stolarkg meblowq nalehet bgdzie:
- poprowadzenie przewoddw od podlogi do minikolumny (od strony wewngtrznej stolu
nie widocznej dla u?ytkownika) w listwach i w owijknch instalacyjnych (wielkolt
listwy oraz owijki nalezy dostosowat do iloici przewoddw),
- przewody za hr6tkie nale|y przedluzyt a polqczenia wykonat w puszkach
hermetycznych IP44 montowanych na meblach od strony wewngtrznej lub korytach,
- monta| na powierzchni knzdego blatu stolu twiczeniowego I przystawki/1
minikolumny, na kt6rej zostanq zabudowane gniazda: elektryczne 230V IP44 - 2 szt.,
kt6re nale|y oznaczyt zgodnie z opisem obwod6w w rozdzielnicy elektrycznej
- wykonanie pomiar6w elektrycznych (rezystancja izolacji, impedancja pgtli nuarcia,
badanie wylqcznikn r1znicowoprqdowego) oraz przekazanie protokol6w z
przepr ow adzonych pomiar 6w zamaw iaj qcemz,r,
- montowany osprzgt elektryczny powinien byt tozsamy z osprzgtem montowanym
po dc zas r e alizacj i inw e s tycj i.
Wyprowadzenia przewod|w do stol1w laboratoryjnych zostaly wykonane na etapie
realizacji inwestycji budynku MCD. W w/w pomieszczeniu uzytkownik przewidziat 6
r
ozdzi
e In
w zasilanie 230V. Do kazdego stolu
1wiczeniowego doprowadzono: przewdd YDYpzo 3x2,5 mm - gniazda og6lne 230V.
llyprowadzenia przewodfw podobnie jak w poprzednim opisie. "
stol6w twiczeniowych wyposazonych
3)
Z:alqcznik nr 4 do SIWZ
- treS6 pozycji,,St6l
- ,,Szczeg6lowe wymogi dotycz4ce przedmiotu zam6wienia"
konferencyjny" otrzymuje nowe nastgpuj4ce brzmienie:
,,Stdl konferencyjny
- blat prostokqtny z zaokrqglonymi rogami, wykonany z plyty meblowej laminowanej
obustronnie o grubofci nie mniejszej nic 36mm, krawgdzie wykoriczone twardym PCV
ogr.2mm
- stelaz metalowy na
fi
8 prostych nogach wykonanych z rury o przehroju zamknigtym
60mm, pod blatem ramawykonana rury o przelcroju prostokqtnym nie mniejszym niz
30x30 mm,
- ,st6l musi
byt wyposa2ony w kasetg biurowa z gniazdami zasilajqcymi z bolcem:
3x230V + 2xRJ45 min. cata|e i kablem zasilajqcym 3m."
Pozostale zapisy SIWZ pozostaj4 bez zmian. W zalqczeniu ZaNqcznrk nr 4 do SIWZ
po zmianach dnra
,,Szczeg6lowe wymogi dotyczqce przedmiotu zam6wienit'
-
04.06.2014 r.
W imieniu Zanawiajqcego
-
z