Ogłoszenie o przetargu

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o przetargu
Znak sprawy: BG-241-4/15
SĄD OKRĘGOWY W TARNOWIE
OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
Nazwa i siedziba sprzedającego:
1.
Sąd Okręgowy w Tarnowie
ul. J. Dąbrowskiego 27
33-100 Tarnów
tel. 14 68 87 405
fax. 14 68 87 417
Strona internetowa: www.tarnow.so.gov.pl
e-mail: [email protected]
2.
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 09.04.2015 r. o godz. 11.00
w siedzibie Sprzedającego, tj. w budynku Sądu Okręgowego w Tarnowie, ul. J. Dąbrowskiego
27, 33-100 Tarnów, pokój 124, I piętro.
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego
3.
Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu, można obejrzeć na terenie placu
garażowego przy ul. Wspólnej w Tarnowie w dniu 01 kwietnia 2015 r., w godzinach 10.0011.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. 14 68 87 405
w godzinach od 08.00 do 16.00.
Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem
4.
a) Marka i typ pojazdu: RENAULT Laguna Esperience 2,0 16V 135
b) Nr rejestracyjny: KT 50700
c) Rok produkcji: 2006
d) Data pierwszej rejestracji: 02.01.2007 r.
e) Nr identyfikacyjny (VIN): VF1BG1PBE37135902
f) Przebieg: 301 024 km
g) Rodzaj paliwa: benzyna
h) Pojemność skokowa silnika: 1 998 cm3
i)
termin ważności badania technicznego: 10.02.2015 r.
j)
stan: sprawny technicznie (zgodnie z opinią biegłego rzeczoznawcy)
Ekspertyza techniczna wraz z wyceną do wglądu w Oddziale Gospodarczym tutejszego Sądu.
5.
Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej w kwocie 490,00 zł (słownie złotych: czterysta
dziewięćdziesiąt 00/100) należy wpłacić do 09.04.2015 r. do godz. 10.00 w kasie siedziby
sprzedającego
6.
Cena wywoławcza: 9 800,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy osiemset 00/100)
7.
Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi
zawierać:
- Dane OFERENTA tj.: Imię i nazwisko/ Nazwa firmy, Adres zamieszkania/ Siedziba firmy,
Nr telefonu/ faksu, NIP, REGON/PESEL;
- Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz, że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
- Dowód wniesienia obowiązującego wadium.
Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu
8.
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego
wzoru:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
ul. J. Dąbrowskiego 27
33-100 Tarnów
Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Renault Laguna nr rej. KT 50700
Nie otwierać przed dniem 09.04.2015 r. godzina 11.00
Oferty pisemne należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku, nie później jednak
niż do dnia 09.04.2015r. do godz. 10.30 w Sądzie Okręgowym w Tarnowie, Oddział
Gospodarczy, pokój 124, I piętro.
Termin związania ofertą sprzedający określa na 30 dni.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
9.
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
10.
Inne informacje
a) Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja
2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który
wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. 2010.114.761);
b) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty
przedmiotem przetargu;
c) W przypadku zaoferowania tej samej ceny za oferowany pojazd przez co najmniej dwóch
oferentów (dotyczy ofert najkorzystniejszych) Komisja przetargowa niezwłocznie informuje
tych oferentów, iż w ramach tej samej procedury przetargowej odbędzie się między tymi
ofertami aukcja, przy czym ceną wywoławczą podczas aukcji będzie cena określona przez
oferentów, a postąpienie wynosiło będzie 2% pierwotnej ceny sprzedaży.
d) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium;
e) Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu;
f) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone
zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty;
g) Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia;
h) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy;
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
i)
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta,
który nie wniósł wadium;
- nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do
uznania jej za nową ofertę;
j)
11.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
Termin zawarcia umowy sprzedaży
a) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej
oferty, nie później niż 7 dni od daty otwarcia ofert lub udzielenia przybicia podczas
ewentualnej aukcji.
b) Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez
Kupującego całej ceny nabycia.
c) Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny
nabycia.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - oświadczenia
2. Załącznik nr 2 - wzór umowy
Zatwierdził: