kliknij - Nadwiślański Klaster Energii Odnawialnej

Komentarze

Transkrypt

kliknij - Nadwiślański Klaster Energii Odnawialnej
ORGANIZACJA I FINANSOWANIE
NADWIŚLAŃSKIEGO KLASTRA
ENERGII ODNAWIALNEJ
KWIDZYN 1/07/2010 R.
Agenda
Cel spotkania
Podsumowanie ostatniego spotkania
– Misja NKEO
– Cele strategiczne
– Proponowane działania
 Finansowanie i organizacja klastrów
 Dyskusja nad rozwiązaniami dla NKEO
Cel spotkania
Prezentacja możliwości w zakresie struktury
klastra
Prezentacja możliwości w zakresie
finansowania klastra
Optymalne rozwiązania dla NKEO
Misja NKEO
Rolą NKEO jest wspieranie rozwoju sektora ekoenergii w regionie nadwiślańskim poprzez:
współpracę;
promocję i uwiarygodnienie przedsiębiorstw na
rynku;
rozwój kadr;
transfer technologii;
prowadzenie dialogu z podmiotami administracji;
Cele strategiczne NKEO
• Integracja – budowa silnego lobby branżowego, które
będzie w stanie skutecznie oddziaływać na otoczenie
• Promocja – poszerzanie grona odbiorców dzięki
stworzeniu rozpoznawalnej, wiarygodnej marki NKEO
• Lobbing – wywieranie nacisku na podmioty administracji,
w celu ograniczenia barier prawnych i organizacyjnych w otoczeniu
firm
• Kompetencje – poszerzanie wiedzy i umiejętności
członków klastra oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań
technologicznych
Proponowane działania
 Badanie i weryfikacja pomysłów technologicznych
 Praktyki
 Staże
 Wizyty studyjne
 Prelekcje tematyczne (n. siłownie hybrydowe)
 Platformy wymiany wiedzy
 Ułatwienie dostępu do wiedzy np. tłumaczenie materiałów
angielskojęzycznych
 Prelekcje ogólne dla odbiorców koocowych
 Prelekcje budujące świadomośd Eko
Proponowane działania
 Kursy certyfikujące dla instalatorów/monterów
 Wywieranie presji na JST
 Definiowanie wspólnych projektów
 Koordynacja projektu „słoneczne dachy”
 Spotkania z JST (osoba kontaktowa)
 Poszukiwanie partnerów do współpracy
 Szkolenia technologiczne
 Szkolenia ogólne
 Klasy pod patronatem firm OZE
 Klasy praktyków OZE
Proponowane działania
 Szkolenia i wymiana „dobrych praktyk”
 Budowa i rozszerzanie rynków
 Zbudowanie wspólnej marki
 Stworzenie marki „Kwidzyoski Solar”
 Poszukiwanie środków finansowych na promocję wśród
klientów biznesowych
 Poszukiwanie środków finansowych na promocję wśród
klientów ostatecznych
 Doradztwo biznesowe
ORGANIZACJA I FINANSOWANIE
NADWIŚLAŃSKIEGO KLASTRA
ENERGII ODNAWIALNEJ
KWIDZYN 1/07/2010 R.
JAK TO ROBIĄ INNI ?
Klastry Ekoenergetyczne w PL
 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
 BioEnergia dla regionu – ŁÓDŹ
 Ekoenergia Opolszczyzny
 Śląski Innowacyjny Klaster Czystych
Technologii Węglowych (Dostali grant unijny i od 2007
r .nic się nie dzieje)
 Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej
Energii – projekty zgłaszają instytucje badawczo-naukowe i
one szukają finansowania na konkretne projekty.
 Bałtycki Klaster Ekonenergetyczny
Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
 Klaster powstał 3 marca 2008 roku w Świdnicy
 Klaster skupia:
- Przedsiębiorstwa ciepłownicze
- Firmy
- Samorządy
- Instytucje finansowe
- Jednostki edukacyjne i badawczo-rozwojowe
- Inne - fundacje, stowarzyszenia, izby, i inne jednostki
non-profit, które wspierają rozwój OZE, ochronę
środowiska naturalnego i racjonalną gospodarkę
energetyczną.
Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
Przedmiotem działań klastra są następujące
obszary tematyczne:
 odnawialne źródła energii
 ochrona środowiska naturalnego
 racjonalna gospodarka energetyczna
 finansowanie przedsięwzięć z zakresu energii
odnawialnej.
Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
Zgodnie ze statutem klaster nie posiada
osobowości prawnej i korzysta z osobowości
prawnej jednostek, w skład których wchodzą
założyciele Klastra.
Uczestnictwo w Klastrze jest odpłatne.
Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
Roczna opłata członkowska za uczestnictwo w
Klastrze wynosi w 2010 r. odpowiednio:
 dla mikroprzedsiębiorstwa – 150 zł,
 dla MSP – 300 zł,
 dla dużych przedsiębiorstw – 600 zł,
 dla pozostałych – 150 zł.
Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
Obecnie klaster posiada 35 członków.
Daje to ok. 4000 zł.
Generalnie działania finansowane są
przez uczestników konkretnych projektów,
przy czym, z tego co wynika z dostępnych
danych, inicjatorami projektów są
instytucje a nie firmy.
BioEnergia dla Regionu
W 2008r. klaster organizował mini-konferencje
związane z prezentacją rożnych źródeł energii
odnawialnej, przykłady rożnych działań
związanych z bioenergią.
Realizowany był również projekt współpracy z
partnerem norweskim, w ramach którego
zorganizowany był wyjazd studyjny
zainteresowanych członków klastra do Norwegii.
Projekt ten był finansowany na zasadzie grantu,
część kosztów pokrywała strona norweska.
BioEnergia dla Regionu
Od 2009 r. – stagnacja związana z faktem, że nie
udało się pozyskać środków finansowych na
rozwój klastra.
Składano wniosek o dofinansowanie ze środków
UE na budowę ośrodka szkoleniowego dla klastra.
Klaster nie otrzymał dofinansowania, ponieważ
istniało podejrzenie, że stowarzyszenie
wykorzysta sale ośrodka szkoleniowego nie tylko
dla działalności klastra, ale również dla własnej
innej działalności.
BioEnergia dla Regionu
Klaster trafił na barierę finansową, gdyż od
członków nie uzyskuje funduszy na działalność
(brak składek), zaś wsparcia zewnętrznego nie
udało się pozyskać.
Nie otrzymano również dofinansowania na
wymianę doświadczeń z innymi państwami
europejskimi.
Ekoenergia Opolszczyzny
Klaster jest koordynowany przez Fundację
Promocji Innowacji Gospodarczych .
Skupia 74 firmy, 2 instytucje otoczenia biznesu, 5
jednostek badawczo-edukacyjnych i kilka JST.
Wśród działań, o których udało się dowiedzieć jest
wydawanie miesięcznika, dofinansowywane przez
WFOŚiGW, strona inicjatywy z katalogiem firm i
promocją OZE.
Brak danych o składkach.
ALE MOŻNA INACZEJ…
Dolina Lotnicza
Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców
Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” powstało
11 kwietnia 2003 r.
Skupia 72 członków. (zatrudnienie 21 tys.)
We wczesnej fazie rozwoju klastra, „Dolina
Lotnicza” w dużej mierze finansowana była z
dotacji firmy Pratt & Whitney, będącej
udziałowcem WSK „PZL Rzeszów”. (60 tys $
rocznie przez 5 lat)
Dolina Lotnicza
Składki członkowskie stanowiły jedynie 4%
środków finansowych klastra. Zastrzykiem
funduszy dla „Doliny” stały się jednak przede
wszystkim środki z projektów unijnych.
Obecnie ponad połowa środków finansowych na
działanie klastra pochodzi z projektów unijnych,
16% ze składek, zaś dotacja Pratt & Whitney
została ograniczona do ¼ finansów klastra.
(Daje to przeciętną roczną składkę na poziomie ~1760 zł.)
Dolina Lotnicza
Szacunkowy budżet - ok. 800 tys PLN
Środki UE
Składki
Dotacja P&W
Inne
Gdańska Delta Bursztynu
W ramach GDB działają 2 główne organizacje:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu
MSB odpłatnie wydaje członkom certyfikat
członkostwa, który jest na rynku dokumentem
uwiarygodniającym sprzedawcę.
KIGB pobiera od członków składki.
Gdańska Delta Bursztynu
MSB i KIGB koncentrują członków klastra wokół
konkretnych projektów, np.:
Utworzenie PN na bursztyn (KIGB)
Promocja na rynkach zagranicznych (MSB)
Środki własne organizacji są uzupełniane dotacjami
z miasta Gdańska oraz środkami unijnymi oraz
wpłatami przedsiębiorców uczestniczących w
projektach.
Pomorski Klaster Spożywczy
Miesięczna opłata członkowska za uczestnictwo w
Klastrze wynosiła w 2009 r. odpowiednio (faktury
VAT za promocję na stronie www):
 dla podmiotów o obrocie do 2 mln – 50 zł
 dla podmiotów o obrocie od 2 mln do 10 mln
- 600 zł
 dla podmiotów o obrocie powyżej 10 mln –
800 zł
 dla jednostek B+R – brak opłat
 jednostki samorządowe nie uczestniczyły
Pomorski Klaster Spożywczy
Budżet: (18 członków => 4.800 zł./m-cznie)
Środki przeznaczone na:
 utrzymanie stanowiska koordynatora
 kosztów bieżących: tel., paliwo, materiały
biurowe
 małe projekty PR:
 Strona internetowa
 Katalog o Klastrze
 Kosze świąteczne dla VIP-ów
Podsumowując
Działalność klastra może być finansowana z 5
podstawowych źródeł:
 Składki
 Odpłatne świadczenie usług
 Celowe wpłaty przedsiębiorców
 Dotacje celowe JST
 Fundusze UE
Składki
Istnieje wiele sposobów ustalenia wysokości
składki:
 Równa dla wszystkich członków
 Wg wielkości podmiotu (zatrudnienie, obrót)
 Opłata bazowa + niewielka kwota od każdego
zatrudnionego
 Wg zakresu (członkostwo zwykłe, premium)
Niestety składki nie stanowią kosztu podatkowego.
Odpłatne świadczenie usług
Przykładem usług mogą być:
 doradztwo
 rezerwacja powierzchni na targach
 pozyskiwanie klientów
 umieszczenie w katalogu klastra i jego promocja
 Pozyskiwanie dofinansowania
Opłaty mogą mieć charakter abonamentu lub
proporcjonalny do wykorzystania usług.
Stanowią koszt podatkowy. Ewentualna możliwość
odzyskania VAT.
FORMY WSPÓŁPRACY
Formy współpracy
Forma
Niesformalizowana współpraca przy
animatorze klastra
Zalety
elastyczność współpracy
Wady
ryzyko notorycznej fluktuacji i niskiego
zaangażowania uczestników
Finansowanie
każdorazowo przez grupę podmiotów
zainteresowanych realizacją danego projektu
Formy współpracy
Forma
Umowa cywilno-prawna
Zalety
elastyczność współpracy
Wady
brak osobowości prawnej,
brak przejrzystej formy organizacyjnej i
rozliczeniowej
każdorazowo przez grupę podmiotów
Finansowanie zainteresowanych realizacją danego projektu,
fundusze publiczne
Formy współpracy
Forma
Stowarzyszenie
Zalety
osobowość prawna,
niski koszt założenia i funkcjonowania,
ograniczona odpowiedzialność majątkowa
członków, szyld non-profit
Wady
trudne zarządzanie w zmiennym gronie
uczestników klastra
składki członkowskie,
Finansowanie działalność statutowa,
fundusze publiczne
Formy współpracy
Forma
Fundacja
Zalety
osobowość prawna,
niski koszt założenia i funkcjonowania,
ograniczona odpowiedzialność majątkowa
członków, szyld non-profit
Wady
Brak członków, zatem i ograniczony wpływ na
działalność fundacji.
wkład fundatora,
Finansowanie działalność statutowa,
fundusze publiczne
Formy współpracy
Forma
Spółka cywilna
niskie koszty założenia,
Zalety
szybka i prosta procedura rejestracyjna
brak osobowości prawnej,
Wady
pełna odpowiedzialność majątkowa
wspólników
wkłady wspólników,
działalność gospodarcza,
Finansowanie
finansowanie zewnętrzne (kredyty, leasing,
fundusze publiczne)
Formy współpracy
Forma
Spółka kapitałowa
Zalety
stabilna i przejrzysta forma działalności,
osobowość prawna,
ograniczona odpowiedzialność właścicieli
Wady
kosztowne założenie i funkcjonowanie,
długotrwała procedura rejestracyjna
wkłady właścicieli,
działalność gospodarcza,
Finansowanie
finansowanie zewnętrzne (kredyty, leasing,
obligacje, fundusze publiczne i prywatne)
Wsparcie publiczne
Szkolenia i doradztwo oraz transfer technologii:
 Konkurs VIII POKL
Edukacja:
Konkurs IX POKL
Koordynator:
 Konkurs mały 5.2 POIG (II/2011)
Wspólne działania innowacyjne:
 Konkurs duży 5.2. POIG (I-VIII 2011)
Powiązania kooperacyjne
Program wspierania inicjatyw klastrowych:
 Szkolenia dla animatorów
 Wyjazdy studyjne
 Działania PR
 www.powiazaniakooperacyjne.pl

Podobne dokumenty